7 квіт. 2010 р.

Новые правила приема в вузы Украины

Здравствуйте, уважаемые читатели!


Как говорилось в одной из переделанных сказок: "Царевна ждала-ждала, пока не дождалась".


Родное Министерство науки и образования таки утвердило изменения к правилам приема в высшие учебные заведения Украины.


Итак:Сам текст документа размещен ниже. Мои скромные комментарии - красным цветом на русском языке в кавычках.


Затверджено


Наказ Міністерства освіти


і науки України


26.03.2010   № 243


Зміни до Умов прийому


до вищих навчальних закладів України

  1. Пункт 5.4 розділу V викласти в такій редакції:


«5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 до 31 липня».

  1. У розділі VІ:


пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до вищого навчального закладу для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році» (Находите свой позапрошлогодний сертификат - и вперед, за знаниями);

доповнити розділ після пункту 6.3 новим пунктом 6.4 такого змісту:

«6.4. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу» (Пункт спорный и, в принципе, при желании, легкообходимый).

У зв’язку з цим пункти 6.4-6.11 вважати відповідно пунктами 6.5-6.12;

пункт 6.5 викласти у такій редакції:

«6.5. Особи, зазначені у пунктах 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі».

  1. У розділі VІІ:


доповнити пункт 7.1 новим абзацом такого змісту:

«Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів з кожного предмета» (Кстати, украинский язык и литература в некоторых вузах тоже могут быть непрофильным. А еще, может быть так - 2 непрофильных и один профильный, т.е. получив 170 по биологии (например), при наличии "возможностей и желания" можно поступить на "международную экономику");

пункти 7.7, 7.8 викласти в такій редакції:

«7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку до цих Умов) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія вищого навчального закладу.

7.8. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктами 8.1, 8.2, 8.3 розділу VIII цих Умов випадків»;

доповнити розділ новим пунктом 7.15 такого змісту:

«7.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень».

  1. Розділ VIIІ доповнити новим пунктом такого змісту:


«8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше (Все. Те, кто закончил школу в 2007 году или раньше могут сдавать вступительные экзамены (по трем предметам, в основном). Но, только при поступлении на вечернюю или заочную форму обучения. На дневную форму - по-прежнему нужен сертификат УЦОКО (2008-2010 гг.) ».

  1. Пункт 12.2 розділу XII викласти в такій редакції:


«12.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України».

  1. За текстом цих Умов слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

  2. Доповнити ці Умови додатком, що додається.


Директор

Департаменту вищої освіти                                                 Я.Я. Болюбаш

P.S. Вот такие вот дела. И не говорите, что я Вам не помогаю :).