7 черв. 2010 р.

Оценивание ответов по английскому языку. Таблица. ЗНО 2010

Оценивание ответов на задания теста по английскому языку внешнего независимого тестирования 2010 года (в баллах).

№ завдання Максимальний бал Примітка
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно;1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки;0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
48 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно;1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки;0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
49 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно;1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки;0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
50 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно;1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки;0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
51 24 Завдання оцінюється екзаменаторами за спеціальними критеріями


Критерії оцінювання письмового висловлення

Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24

Змістове наповнення Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).

Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

2 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.

1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.

0 тестових балів – умова не опрацьована.

Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

Логічність і послідовність викладу.

2 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.

1 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.

0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.

Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.

2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші) наявні.

1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.

Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо).

2 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.

1 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення.

0 тестових балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

Поділ тексту на абзаци.

2 тестових бали – робота структурована за абзацами.

1 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.

0 тестових балів – робота не структурована за абзацами.

Використання лексики - лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

Кількість балів – 0 – 4 тестових бали

4 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал вжито адекватно.

3 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

2 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).

1 тестовий бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.

0 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

Кількість балів – 0 – 4 тестових бали

4 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

• вживання артиклів (основні правила),

• порушення порядку слів у реченні,

• вживання частки to з інфінітивом,

• вживання незлічуваних іменників (типу advice)

• вживання умовних речень

Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в «3» бали

3 тестових бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

• вживання артиклів (основні правила),

• порушення порядку слів у реченні,

• вживання частки to з інфінітивом,

• вживання незлі чуваних іменників (типу advice)

• вживання умовних речень

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали

2 тестових бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

1 тестовий бал – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.

0 тестових балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

Примітка:

1. Робота не перевіряється, якщо вона містить менш ніж 100 слів.

2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».

3. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».