7 черв. 2010 р.

Оценивание ответов по французскому языку. Таблица. ЗНО 2010

Оценивание ответов на задания теста по немецкому языку внешнего независимого тестирования 2010 года (в баллах).

№ завдання Максимальний бал Примітка
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно. 1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки.

0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім
48 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно. 1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки.

0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
49 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно. 1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки.

0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
50 2 2 тестових бали – завдання виконано правильно. 1 тестовий бал – завдання виконано правильно, але наявні орфографічні помилки.

0 тестових балів – завдання виконано неправильно або не виконано зовсім.
51 24 Завдання оцінюється екзаменаторами за спеціальними критеріями.

Критерії оцінювання письмового висловлення

Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24.

Змістове наповнення – опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).

Кількість балів – 08 тестових балів.

2 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.

1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.

0 тестових балів – умова не опрацьована.

Структура тексту та зв’язність

Кількість балів – 08 тестових балів.

Логічність і послідовність викладу

2 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно і послідовно.

1 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено

0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота, складається із набору речень

Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті

2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності, підрядності, слова-зв’язки тощо) наявні.

1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.

Відповідність письмового висловлювання заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо)

2 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту (дата, звернення, кінцівка тощо) повністю відповідають меті написання.

1 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту (дата, звернення, кінцівка тощо) частково відповідають меті написання.

0 тестових балів – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту (дата, звернення, кінцівка тощо) не відповідають меті написання.

3 Поділ тексту на абзаци

2 тестових бали – робота структурована за абзацами.

1 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.

0 тестових балів – текст не структурований.

Використання лексики

- Лексична наповнюваність

- Володіння лексичним матеріалом

Кількість балів – 04 тестових бали.

4 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць. Лексичний матеріал вжито адекватно.

3 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність декількох лексичних помилок , які жодним чином не заважають розумінню.

2 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, які заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань, (речень).

1 тестовий бал – недостатній словниковий запас.

Неадекватне використання лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.

0 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлювання незрозумілий.

Використання граматики

- Морфологія

- Синтаксис

- Орфографія та пунктуація

Кількість балів – 04 тестових бали.

4 тестових бали – робота не містить помилок або наявні орфографічні помилки, які не заважають розумінню написаного.

3 тестових бали – незначна кількість орфографічних та морфологічних помилок, що не заважають розумінню написаного

2 тестових бали – наявні орфографічні, морфологічні та синтаксичні помилки, які заважають розумінню окремих частин висловлювання

1 тестовий бал – велика кількість орфографічних, морфологічних та синтаксичних помилок, які суттєво заважають розумінню написаного

0 тестових балів – велика кількість помилок, які унеможливлюють розуміння написаного

Увага!

1. Робота не перевіряється, якщо робота містить менше ніж 100 слів.

2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0» балів за критерій а «Змістове наповнення», то в такому випадку, вся робота оцінюється в «0» балів.

3. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0» балів за критерій с «Використання лексики» або d «Використання граматики», то в такому випадку, вся робота оцінюється в «0» балів.