23 серп. 2011 р.

Иностранные языки. Программа ЗНО 2013


Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня для Вас я размещаю программу ЗНО 2013 по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам.
Новые программы ЗНО 2014 по ссылкам:
Программа ЗНО 2014. Английский язык
Программа ЗНО 2014. Немецкий язык
Программа ЗНО 2014. Французский язык
Программа ЗНО 2014. Испанский язык
Материал очень объемный, разместить его здесь "как есть" - обречь Вас на долгие поиски нужного ;)
Поэтому, после общей для всех части, сделал небольшую "помогалку" (чтобы сразу на свой язык перескочить можно было :))
Готовьтесь, старайтесь ;)

Если вопросы будут - задавайте, постараюсь ответить :)

Удачи!
Подготовиться к сдаче английского языка Вы можете, посещая курсы подготовки к ЗНО Университета "КРОК" ;)
Додаток № 3

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

від 14.07.2011 № 791

ПРОГРАМА

зовнішнього незалежного оцінювання

з іноземних мовВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням  основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських  рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані  з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника  узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:

- із вибором правильної відповіді;

- на встановлення відповідності (добір логічних пар);

- на заповнення пропусків у тексті;

- знаходження аргументів та висновків;

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.


Типи текстів

-          Статті із періодичних видань;

-          листи (особисті, ділові тощо);

-          оголошення, реклама;

-          розклади (уроків, руху поїздів тощо);

-          меню, кулінарні рецепти;

-          програми (телевізійні, радіо тощо);

-          особисті нотатки, повідомлення;

-          уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

-          виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

-          знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

-          виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

-          розрізняти фактографічну інформацію і враження;

-          надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних  розмовною літературною мовою;

-          сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

-          розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

-          розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.


Форми завдань

−        із вибором однієї правильної відповіді:

Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.

−        заповнення пропусків у тексті:

Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані  слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.


Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:

-          ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:

-          писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

-          написати статтю, щоб передати/переказати  перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

-          передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;

-          висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера
 • Повсякденне життя і його проблеми

 • Сім'я. Родинні стосунки.

 • Характер людини.

 • Режим дня.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Дружба, любов

 • Стосунки з однолітками, в колективі.

 • Світ захоплень.

 • Дозвілля, відпочинок.

 • Особистісні пріоритети.

 • Плани на майбутнє, вибір професії.
ІІ. Публічна сфера.

 • Навколишнє середовище.

 • Життя в країні, мова якої вивчається.

 • Подорожі, екскурсії.

 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Засоби масової інформації.

 • Молодь і сучасний світ.

 • Людина і довкілля.

 • Одяг.

 • Покупки.

 • Харчування.

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

 • Україна у світовій спільноті.

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

 • Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

 • Музеї, виставки.

 • Кіно, телебачення.

 • Обов’язки та права людини.

 • Міжнародні організації, міжнародний рух.
ІІІ. Освітня сфера.

 • Освіта, навчання, виховання.

 • Шкільне життя.

 • Улюблені навчальні предмети.

 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Іноземні мови у житті людини.
Приложения (сделал гиперссылками, чтоб хоть немножко легче было все это искать и читать ;))

Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Испанский язык
Додаток 3.1

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Синтаксис
 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).
Додаток 3.2

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Grammaire

 1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel.

 2. Articles : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.

 3. Adjectif : place de l’adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire) ; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini; possessif ; interrogatif (quel, quelle).

 4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes du temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; les adverbes – très, assez, beaucoup, peu, trop.

 5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;
réfléchi

relatif

objet direct et indirect R

place d’objet

démonstratif

possessif

indéfini

interrogatif

y, en

6. Verbes :

– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

–        la forme négative

–        la forme interrogative

–        tu, vous

–        les verbes impersonnels

–        infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition

–        présent de l’indicatif

–        passé composé

–        imparfait

–        futur proche

–        conditionnel

–        futur simple R

–        plus-que-parfait

–        la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)

–        impératif

–        participe présent

–        gérondif

–        conditionnel présent

–        subjonctif présent

7. Prépositions, conjonctions. Nombres, quantité, dates. Depuis avec présent de l’indicatif et imparfait.

Grammaire
 1. Nom : genre, singulier, pluriel, noms composés.

 2. Article : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.

 3. Adjectif : place de l’adjectif, qualicatif; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini (chaque, quelque) ; possessif ; interrogatif (quel, quelle). comparatif et superlatif (meilleur, pire).

 4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes de temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; de quantité (très, assez, beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes.

 5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;
réfléchi

relatif (qui, que, lequel, duquel, dont)

objet direct et indirect R

place d’objet

conjonction

démonstratif (ça, cela, celui)

possessif (le mien, le tien ...)

indéfini (quelqu’un)

interrogatif (qui, que)

y, en

Place de deux pronoms compléments

6. Verbes :

– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

–        la forme négative

–        la forme interrogative

–        les verbes impersonnels (il faut)

–        infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition

–        présent de l’indicatif

–        passé composé

–        imparfait

–        passé récent

–        passé simple

–        plus-que-parfait

–        futur proche (futur immédiat)

–        futur simple R

–        futur dans le passé

–        la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)

–        impératif

–        participe présent

–        gérondif

–        conditionnel présent

–        subjonctif présent

–        emploi des temps après un si coditionnel

–        concordance des temps

–        discour direct et indirect

Proposition de condition

Proposition infinitive

Mise en relief

 1. Prépositions, conjonctions, adjectifs numéraux.

Додаток 3.3

НІМЕЦЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

МОРФОЛОГІЯ

АРТИКЛЬОзначений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль

ІМЕННИКРід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні,  займенникові прислівники.  Ступені порівняння прислівників

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

ЧИСЛІВНИК: Кількісні і  порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.

Утворення і вживання часових форм дієслів: PräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFuturum I.

Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.

Наказовий спосіб дієслів.

Неозначена форма (Infinitiv) з  часткою  zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.

Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не   впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати  на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.

Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення (Konditionalsätze)

ЛЕКСИКА

Beantworte die Fragen auf Deutsch!

Beschreib…!

Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!

Ergänze die Satze!

Frag…!

Fülle die Lücken aus!

Fülle die Tabelle aus!

Gib Grunde warum…

Gib zwei Beispiele

Hör gut zu!

Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?

Lies den Brief!

Lies die Satze!

Lies den Text!

Mach eine Liste!

Sag…!

Schreib A, B, C oder D!

Schreib die richtige Nummer!

Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen!

Schreib den richtigen Namen!
Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!

Schreib den/einen Brief auf Deutsch!

Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!

Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen!

Schreib die richtige Antwort!

Schreib eine Liste!

Schreib eine Postkarte!

Schreib einen Satz!

Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!

Schreib zwei Dinge!

Unterstreiche die richtige Antwort!

Wähle das passende Bild!

Wähle den passenden Satz!

Wähle die richtige Antwort!

Was ist richtig?

Was passt zusammen?

Welche Sätze sind richtig?

Wer…?

Allgemeine Begriffe

1. Existenz

(a) existieren, nicht existieren

geben

es gibt (nicht)

leben

nicht

nicht mehr

nie

nichts

niemand

sein

sterben

werden

(b) Präsenz, Abwesenheit

allein

brauchen

dort

hier

ja

an

auf

auf der anderen Seite

aus

auβen

auβer

bei

bis

da

dort

drüben

durch

entlang

für

gegen

gegenüber

hier

hinter

in

innen

liegen

mit

mitten

nach

neben

Norden der

oben

ohne

Osten der

über

überall

um

unten

unter

seit

Süden der

von

vor

Westen der

wohnen

zu

zwischen

(b) Entfernung

in der Nähe

Kilometer der

Meter der

nächste

neben

überall

unterwegs
jetzt

mit

nein

nicht da sein

noch

ohne

zusammen

(c) brauchbar, nicht  brauchubar

alles

brauchen

dürfen

erlaubt

Gelegenheit die

genug haben

(nicht) haben

möglich

sonst

unmöglich

verboten

vielleicht

wollen

weit von

wie weit ist es?

(c) Bewegung

abfahren

ankommen

drehen

Fahrt die

fahren

fallen

fliegen

gehen

her

hin

hinausgehen

hineingehen

kommen

laufen

Reise die

steigen

überqueren

verlassen

zurück

zurückfahren

zurückgehen

(d) Richtung

direkt

geradeaus

links

rechts

+ 2(a)

(e) Beginn

von

aus welcher Richtung?

wovon

(f) Bewegung mit Person oder Ding

anziehen

begleiten

einen Ausflug machen

fahren

folgen

mitbringen

mitnehmen

nehmen + Transport
(d) häufig, nicht häufig

bestimmt

bitte

gar nicht

geschehen

ja

können

nein

nicht

stattfinden

vielleicht

wahrscheinlich

(nicht) wieder

zufällig

(e) demonstrativ

anders

dieser

jener2. Raum

(a) Lage, Position, Standort

(g) Ort

Berg der

Dorf das

Gebiet das

Gegend die

Küste die

Land das

Landschaft die

See der

See die

Stadt die

Stadtmitte die

Vorort der

Zentrum das

zu Hause

(h) Maße

breit

dick

dünn

eng

flach

groß

hoch

klein

kurz

lang

schmal

weit

Zentimeter der3. Zeit(a) Kalender

Monate:

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember
Tage:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonnabend

Sonntag

Jahreszeiten:

Frühling der

Sommer der

Herbst der

Winter der

Feiertag der

Ferien die

Jahr das

Jahreszeit die

Monat der

Neujahr das

Ostern

Tag der

um

Urlaub der

Weihnachten

Woche die

Wochenende das(b) Uhrzeiten

Zahlen 1-60

ab

früh

halb

Minute die

Mittag der

Mitternacht die

nach

spät

später

Stunde die

um wie viel Uhr

ungefähr

Viertel

vor

(c) Zeitpunkt

Abend der
am nächsten / folgenden Tag Anfang der

Augenblick der

bald

damals

Datum das

Ende das

erst

früh

gestern

gleich

heute

heute Morgen

heutzutage

Moment der

morgen

morgens

Nachmittag der

Nacht die

neulich

sofort

übermorgen

Uhr die

unterwegs

vor

vorgestern

vor kurzem

während

der Wievielte

(d) Zeitdauer

Abend der

dauern

bis

Jahr das

kurz

lang

wie lange?

Morgen der

Nachmittag der

seit

Sekunde die

Vormittag der

Woche die

Wochenende das

Zeit die

(e) Häufigkeit

ab und zu

erst
gewöhnlich

immer

jeden Tag

-mal

manchmal

montags etc.

nächst

nie

nochmal

noch einmal

normalerweise

nur

oft

täglich

wie bitte

wie oft

wieder

wiederholen

(f) Reihenfolge

damals

danach

dann

dritte

endlich

erste

erstens

letzte

mal

Mal das

nach

nachher

seit

später

und

zweite

(g) Unvermeidlichkeit

am Montag etc

bald

bis bald

bis morgen

noch nicht

plötzlich

sofort

vor kurzer Zeit

ziemlich

zu spät
(h) Schnelligkeit

langsam

plötzlich

schnell

(i) Gleichzeitigkeit

gerade

gleich

jetzt

nun

schon

sofort

während

zur gleichen Zeit

(j) Beginn, Dauer und Ende

Anfang der

anfangen

beenden

Beginn der

beginnen

Ende das

endlich

nicht mehr

schließen

sich verabschieden

zu Ende

zumachen

zurück

(k) Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit

bleiben

immer noch

wechseln

werden

4. Eigenschaft und

Charakteristik

(a) Ausmaß

dick

dünn

groß

Größe die

Kilo das

Kilometer der
klein

messen

Meter der

schlank

wie?

wie viel?

+ 2h

(b) Alter

alt

Alter das

älter

ehemalig

Erwachsene der

früher

geboren am….

Jahr das

jung

Junge der

jünger

Kind das

lebendig

modern

neu

(c) Äußere

aussehen

erscheinen

fest

frisch

genau

hart

hässlich

hübsch

leer

nett

ordentlich

sauber

schmutzig

schön

schwer

stark

streng

trocken

(d) Quantität

all

alles

beide
bisschen

Dose die

ein / eine / ein

ein bisschen

einige

ein paar

einzeln

etwas

fast

Flasche die

genug

Glas das

Gramm das

jeder

Karton der

Kilo das

Liter der

mehr

mehrere

Menge eine

mindestens

nicht mehr

nichts

noch

nur

Paket das

Pfund das

pro

Schachtel die

Scheibe die

sehr

selten

Stück das

Tüte die

viel

viele

voll

welcher…..

wenig

zu viel

(e) Formen

Kreis der

Quadrat das

(f) Temperatur

heiß

Grad der

kalt

Klima das
kühl

Temperatur die

warm

g) Eigenschaften

amüsant

angenehm

ausgezeichnet

ausreichend

bequem

berühmt

besser

am besten

einfach

fantastisch

freundlich

frisch

froh

furchtbar

gefährlich

gut

herrlich

hervorragend

Klasse

klug

komisch

kompliziert

leicht

lustig

nett

nützlich

praktisch

prima

schlecht

schlimm

schrecklich

schwach

schwierig

Spaß

Spitze

toll

total

typisch

wichtig

witzig

wunderbar

(h) Zugang

aufmachen

fertig
frei

geschlossen

offen

schlieβen

verboten

(i) Wert

Angebot das

arm

ausverkauft

gut / schlecht bezahlen

billig

Cent der

Euro der

Geld das

Lohn der

nichts

Pfund das

Preis der

preiswert

reich

Stück das

Taschengeld das

teuer

wert

(j) Korrektheit

falsch

Fehler der

genau

gerecht

korrigieren

in Ordnung

möglich

nötig

notwendig

O.K.

perfekt

Pflicht die

richtig

schlecht

schlimm

unbedingt

ungerecht

(k) Volk

Nationalitäten:

amerikanisch

Amerikaner der
belgisch

Belgier der

britisch

Brite der

deutsch

Deutsche der

englisch

Engländer der

französisch

Franzose der

griechisch

Grieche der

holländisch

Holländer der

italienisch

Italiener der

österreichisch

Österreicher der

schweizerisch

Schweizer der

spanisch

Land das

Länder und Kontinente:

Afrika

Amerika

Ausland das

Belgien

Deutschland

England

EU die

Europa

Frankreich

Griechenland

Holland

Italien

Österreich

Schweiz die

Spanien

Turkei die

USA die

Geographische Objekte:

Bonn

Kanal der

Köln

Mittelmeer das

München

Nordsee die

Ostsee die
Rhein der

Salzburg

Wien

(l) Möglichkeiten

helfen

können

leicht

natürlich

Problem das

schwer

Schwierigkeit die

versuchen

(m) Interesse

abhängig

am liebsten

beschäftigt

besonders

bitte

dumm

einverstanden

enorm

Erfolg haben

es geht

sich freuen

sich fühlen

gern

gern geschehen

gewaltig

gute Idee

hassen

heftig

interessant

Interesse das

sich interessieren für

langweilig

lebendig

lebhaft

Leidenschaft die

lieber

Lieblings......

mit Freude

mögen

stimmt

super

(n) Emotionen

Angst haben
böse

einsam

entschuldigen

erfolgreich

freuen

gern haben

glücklich

Gott!

hassen

Lust haben

Quatsch

Schade

schaden

sich schämen

traurig

vorziehen

zufrieden

(o) Kraft

arm

sich besser fühlen

ganz ordentlich

gesund

Gesundheit die

krank

müde

nutzlos

reich

schwach

stark

(p) Stoff

Baumwolle die

Glas das

Holz das

Leder das

Papier das

Plastik die

Wolle die

(q) Geschmack und Geruch

Geschmack der

lecker

gut / schlecht riechen

Salz das

schmecken

scharf

süß
Zucker der

(r) Farben

blau

blond

braun

bunt

dunkel

Farbe die

gelb

grau

grün

hell

lila

orange

rosa

rot

schwarz

weiß

welche Farbe

(s) Persönliche Charakteristiken

aktiv

auf die Nerven gehen

blöd

doof

dumm

faul

fleißig

freundlich

geduldig

gemein

glücklich

hilfsbereit

höflich

intelligent

klug

komisch

laut

lebendig

leise

lieb

lustig

müde

nett

optimistisch

Persönlichkeit die

pessimistisch

sportlich
streng

sympathisch

unfreundlich

ungeduldig

unglücklich

unhöflich

unsympathisch

unzufrieden

(t) Hörbarkeit

hören

Lärm der

laut

ruhig

still

Stille die

wiederholen

zuhören

(u) Umgangsformen, Benehmen

am besten

besser

sicher

überhaupt

vor allem

wichtig

wirklich

+ 4d5. Intellektuelle Begriffe(a) Empfindungen

sich ansehen

hören

Durst haben

Hunger haben

noch einmal sehen

sehen

(b) Kommunikation

anrufen

Antwort die

antworten

Brief der

danke

sich entschuldigen

Entschuldigung die
erzählen

Frage die

fragen

heißen

lachen

sagen

schreiben

Sprache die

sprechen

Stimme die

verstehen

Wort das

zeigen

(c) Ausdruck

danken

gefallen

hoffen

leider

wissen

wollen

sich wünschen

(d) Ansichten

denken

sich entscheiden

sich erinnern

Erinnerung die

finden

glauben

Idee die

meiner Meinung nach

meinen

Meinung die

vergessen

Wahl die

wählen6. Beziehungen(a) Logisches

aber

also

auch

das heißt

einschließlich

nicht mehr

nie

während
warum

wegen

weil

wenn

wie

wo

(b) Tätigkeiten

arbeiten

aufstehen

aufwachen

bekommen

benützen

bereiten

besuchen

bezahlen

einladen

essen

fahren

fehlen

finden

geben

gehen

ins Bett gehen

gewinnen

holen

kaufen

kriegen

lernen

lesen

machen

nehmen

passieren

rauchen

reisen

reservieren

schicken

schlafen

schwimmen

sitzen

spazieren gehen

spielen

stecken

stehen bleiben

suchen

tanzen

tragen

treffen

trinken

tun

unterschreiben
Zeit verbringen

vergleichen

verkaufen

verlieren

vorbereiten

sich waschen

ziehen

(c) Fragewörter

bitte

wann

warum

was

was für  …

welcher …

wer

wie

wie bitte

wie viel

wie viele

wieso

wo

woher

wohin

(d) Indefinites

aber

Art die

besonders

doch

es gibt

etwa

etwas

irgend

jemand

Leute die

man

nichts
niemand

null

oder

sehr

selbst

so

sogar

Sorte die

und

ungefähr

wirklich

ziemlich

(e) Auf die Zukunft verweisend

für

gehen + Infinitiv

hoffen

hoffentlich

ich möchte + Infinitiv

in der Zukunft

nächste …

wollen

+ 3c Allgemeine Begriffe

(f) Auf Präsens verweisend

Präsens

+ 3c Allgemeine Begriffe

(g) Auf die Vergangenheit verweisend

es gab

schon

seit

in der Vergangenheit

es war
+ Zeitformen der Vergangenheit

+ 3c Allgemeine Begriffe

(h) Besitz

eigen

+ Possesivpronomen

(i) Ähnlichkeit und Unterschied

also

anders

auch

dass

fast

für/gegen sein

ganz

Gegenteil das

mehr als

Nachteil der

Unterschied der

Vorteil der

wenn nicht7. Abkürzungenusw.

z.B.

Zahlen

1-1000 + Million

Letters of the alphabetPronomen: sieh Grammatik


Lexik nach den Themen

THEMA 1                                              MEINE WELT

1A Ich, meine Familie und Freunde

Alter das

Angestellte der

Arbeit die

arbeiten

arbeitslos

Briefträger der

Brille die

Bruder der

Büro das

Cousin der

Dame die

danke

danken

Direktor der

Einladung die

Einzelkind das

Eltern die

Erwachsene der

Fahrer der

Familie die

Familienangehörige der

Familienname der

Fleisch das

Fleischer der

Frau die

Fräulein das

Freund der

Freundschaft die

Gast der

Gastfreundschaft die

geboren

Geburt die

Geburtstag der

geschieden

Geschwister die

getrennt

Glück das

glücklich

Großeltern die

Großmutter die

Großvater der

Guten Abend

Guten Tag

Haar das

Hallo

Hamster der

Hausfrau die

Hausnummer die

Haustier das

Herr der

Hund der

Jahr das

Junge der

Kaninchen das

Kassierer der

Katze die

Kaufmann der

Kellner der
Arzt der

auf Wiederhoren

Auf Wiedersehen

Auge das

aussehen

Baby das

Bäcker der

kennen

Kind das

Krankenpfleger der

Krankenschwester die

Kusine die

ledig

Lehrer der

Mädchen das

Mann der

Maus die

Mechaniker der

Meerschweinchen das

Metzger der

Mutter die

Mutti

Nacht die

Name der

Nase die

Oma die

Omi die

Onkel der

Opa der

Opi der

Pferd das

Polizist der

Schnurrbart der

Schwager der

Schwester die

Sekretärin die

(sich) setzen

Sohn der

Staatsangehörigkeit die

Stadt die

Straße die

Streit der

streiten

Tante die

Tochter die

Tier das

Tschüs

Vater der

Vati

verheiratet

Verkäufer der

Vetter der

Vogel der

Vorname der

vorstellen

Wellensittich der

wie geht’s

willkommen

wohnen

Wohnort der
Bart der

Bauer der

Beruf der

bestimmt

besuchen

bleiben

Brieffreund der

Zahnarzt der

Zwilling der1B Interessen und Hobbysangeln

ausgehen

Badminton das

Basketball der

Besuch der

besuchen

Briefmarke die

Buch das

CD-Spieler der

Computer der

Disko die

Fan der

fernsehen

Film der

Fitnesszentrum das

Foto das

Fotoapparat der

fotografieren

Freibad das

Freizeit die

Freund der

Fußball der

gewinnen

Gruppe die

Gymnastik die

Hobby das

Hockey das

Instrument das

Jugendklub der

Karte die

Kassette die

Kino das

Klavier das

Konzert das

lesen

Mannschaft die

Mitglied das

mitkommen

Musik die

Park der

programmieren

Rad fahren

reiten

Rollschuh der

sammeln

Schlittschuh laufen

schwimmen

Schwimmbad das
segeln

Ski fahren

spazieren gehen

spielen

Spiel das

Spielplatz der

Sport der

Stadion das

Stadt die

tanzen

Tennis das

Theater das

Tischtennis das

trainieren

treffen

treiben

üben

Verein der

Videospiel das

Volleyball der

Walkman der

Wettbewerb der

Wochenende das

Zeitschrift die1C Haus und UmugebugAdresse die

Aussicht die

Auto das

Autobahn die

Bad das

Badezimmer das

Bahnhof der

Balkon der

Baum der

Berg der

Bett das

Blitz der

blitzen

Blume die

Brücke die

Burg die

Bus der

Denkmal das

Dom der

Donner der

donnern

Dorf das

Dusche die

Ecke die

Einfamilienhaus das

Einwohner der
Erdgeschoss das

Esszimmer das

Fachhochschule die

Fahrkarte die

Fahrrad das

Fahrschein der

Fahrt die

Feld das

Fenster das

Fernseher der

Flur der

Fluss der

frieren

Frost der

zu Fuß

Fußgängerzone die

Garage die

Garten der

Gebäude das

Gegend die

Geschäft das

Geschirrspülmaschine die

geschlossen

Gewitter das

Grundschule die

Hafen der

Haltestelle die

Handy das

Hauptbahnhof der

Hauptstraße die

Haus das

Herd der

historisch

Industrie die

Keller der

Kellner der

Kindergarten der

Kirche die

Kleiderschrank der

Krankenhaus das

Kreuzung die

Küche die

Kuh die

Kühlschrank der

Küste die

Laden der

Lampe die

Landschaft die

Luft die

Markt der

Marktplatz der

Meer das

Mikrowelle die
Möbel das

Motorrad das

Museum das

Nachbar der

nass

Nebel der

neblig

Park der

parken

Parkplatz der

Pflanze die

Platz der

Poster der/das

Postleitzahl die

Rad das

Radio das

Rasen der

Rathaus das

Regen der

regnen

Reihenhaus das

Reise die

S-Bahn die

Schaf das

Schauer der

Schlafzimmer das

Schloss das

Schnee der

schneien

Schule die

sehenswert

Sehenswürdigkeit die

Sessel der

Sofa das

Sonne die

sonnig

Spiegel der

Spülmaschine die

Stadtmitte die

Stadtplan der

Stadtrand der

Stereoanlage die

Strand der

Straßenbahn die

Stuhl der

Sturm der

stürmisch

Supermarkt der

teilen

Telefon das

Teppich der

Tisch der

Toilette die
Treppe die

Tür die

U-Bahn die

umsteigen

Verkehr der

Vorhang der

Vorort der

Wagen der

Wand die

Waschmaschine die

Wecker der

Wetter das

Wind der

windig

wohnen

Wohnung die

Wohnzimmer das

wolkig

Zimmer das

Zoo der

Zug der1D AlltagAbendessen das

aufstehen

aufwachen

Braten der

Butterbrot das

duschen

einkaufen

essen

Fleisch das

Freizeit die

Fruchtsaft der

Frühstück das

frühstücken

Hausaufgabe die

Kantine die

Kleidung die

kochen

klingeln

Kuchen der

Mahlzeit die

Milch die

Mittagessen das

Mittagszeit die

müssen

Obst das

Pommes frites die

putzen

schlafen

sollen
Suppe die

Tee der

Toast der

trinken

Uniform die

verlassen

sich waschen

Wasser das

Wecker der1E Schule und Zukunftspläne

Abitur das

aufmachen

Aula die

Austausch der

Band die

beschreiben

Bibliothek die

Biologie die

Bleistift der

Buch das

Chemie die

Chor der

Deutsch

Disziplin die

Drama das

Englisch

Erdkunde die

Fach das

Fenster das

Ferien die

fertig sein

eine Frage stellen

Französisch

Füller der

Gesamtschule die

Geschichte die

Gymnasium das

Hausaufgabe die

Heft das

Hof der

Informatik die

Kassettenrekorder der

Klassenfahrt die

Klassenzimmer das

Klub der

kopieren

Kugelschreiber der

Kuli der

Kunst die

Labor das

lernen
lesen

Lineal das

Mappe die

Mathe(matik) die

Mittagspause die

Note die

Orchester das

Ordner der

Papier das

Partner der

Pause die

Pflichtfach das

Physik die

Plan der

Projekt das

Prüfung die

(Radier)gummi der

Realschule die

Religion die

Resultat das

schreiben

Schularbeiten die

Schuldirektor der

Schule die

Schüler der

Seite die

Semester das

singen

sitzenbleiben

Spanisch

Sprechstunde die

Sport der

Sportzentrum das

Student der

studieren

Studium das

Stunde die

Stundenplan der

Tafel die

Technologie die

Test der

Turnen das

Turnhalle die

Umfrage die

Unterricht der

vorsichtig sein

Werken das

Wörterbuch das

zeichnen

Zeichnen das

zuhören

Zukunft die

zumachen
THEMA 2                          FREIZEIT UND REISE
2A Reise, Transport und

den Weg finden

abfahren

Abfahrt die

Ampel die

ankommen

Auskunft die

aussteigen

Autobahn die

Bahnsteig der

Bushaltestelle die

direkt

D-Zug der

Ecke die

Eilzug der

einfach

Einfahrt die

einsteigen

Einstieg der

entschuldigen

Fahrkarte die

Fahrkartenschalter der

Fahrplan der

Fahrschein der

Fahrt die

Flug der

Flughafen der

Flugzeug das

Gepäck das

Gepäckaufbewahrung die

Gleis das

Haltestelle die

Hauptstraße die

hin und zurück

Imbissstube die

Inter-City-Zug der

Klasse die

Krankenhaus das

Kreuzung die

Landkarte die

Linie die

Nahverkehrszug der

parken

Personenzug der

rauchen

Reise die

Reisebus der

Reisende der

Reisepass der

Reiseziel das

Reservierung die

Richtung die
Schaffner der

S-Bahn die

Seite die

Stadtplan der

Tankstelle die

U-Bahn die

umsteigen

Zug der

zurückkommen

Zuschlag der

+ 1C2B TourismusAlpen die

Ausflug der

Auskunft die

Blitz der

blitzen

Boot das

Broschüre die

Camping das

Donner der

donnern

frieren

Fremde der

freundlich

Frost der

Gewitter das

Information die

Informationsbüro das

Köln

Liste die

München

nass

Nebel der

neblig

Nordsee die

Ostsee die

Prospekt der

Regen der

regnen

Reisebüro das

Rhein der

Rundfahrt die

Schauer der

Schiff das

Schnee der

schneien

See der

See die

sehenswert
Sehenswürdigkeit die

Sonne die

sonnig

Stadtbummel der

Stadtrundfahrt die

Sturm der

stürmisch

Tourist der

Touristeninformation die

trocken

Urlaub der

Wetter das

Wetterbericht der

Wettervorhersage die

Wien

Wind der

windig

wolkig2C WohnenAnfang der

Bad das

Badetuch das

Balkon der

Bauernhaus das

Campingplatz der

Doppelzimmer das

Dusche die

Einzelzimmer das

Empfang der

Fahrstuhl der

Flur der

frei

Gang der

Gasthaus das

Handtuch das

Hotel das

Jugendherberge die

Lift der

Person die

Rechnung die

reservieren

Reservierung die

Restaurant das

Seife die

Speisesaal der

übernachten

Übernachtung die

WC das

Wohnwagen der

Zahnbürste die
Zahnpasta die

Zelt das

Zimmer das2D FreizeitaktivitätenApfelsaft der

Badehose die

Ball der

Bar die

Becher der

Bedienung die

bestellen

bezahlen

Bier das

Bratwurst die

Brot das

Brötchen das

Butter die

Cafe das

Cola die/das

Currywurst die

Durst der

durstig

Ei das

Eis das

Erdbeere die

Essig der

Fisch der

Fräulein das

Gabel die

Getränk das

Glas das

Hähnchen das

Hauptspeise die

Herr Ober

Hunger der

hungrig

Imbiss der

Jog(h)urt der/das

Kaffee der

Kartoffel die

Kasse die

Kirsche die

Kuchen der

Limonade die

Löffel der

Menü das

Messer das

Milch die

Mineralwasser das

Nachtisch der

Orangensaft der
Pfeffer der

Pommes die

Pommes frites die

Portion die

probieren

reichen

Reis der

Rundfahrt die

Saft der

Sahne die

Salat der

Salz das

Schokolade die

schwimmen

Segelboot das

segeln

Selbstbedienung die

Senf der

servieren

Serviette die

sich sonnen

Ski fahren

Sonnenbrille die

Sonnencreme die

Souvenir das

spazieren gehen

Speisekarte die

Spiegelei das

stimmen

Suppe die

Tagesmenü das

Tasse die

Tee der

Teller der

Torte die

Tour die

Volleyball der

Vorspeise die

wandern

Wein der

Wiener Schnitzel das

Wintersport der

Wurst die

Würstchen das

zahlen

Zucker der

+ 3B2E ServiceAchtung

anrufen

Apotheke die
auflegen

aufpassen

Auge das

Arm der

Bank die

Bargeld das

Bauch der

Bein das

Boot das

Brief der

Briefkasten der

Briefmarke die

Brieftasche die

drucken

sich erkälten

Fieber das

Finger der

sich fühlen

Fuß der

Fundbüro das

Gefahr die

gefährlich

Geld das

Geldwechsel der

geöffnet

geschlossen

gesund

Grippe die

Hals der

Hand die

heben

helfen

Hilfe die

Hörer der

Knie das

Knopf der

Kopf der

Körper der

kostenlos

krank

Krankenwagen der

leihen

los

Magen der

Medikament das

müde

Mund der

Münze die

Nase die

Notruf der

Öffnungszeit die

Ohr das

Paket das
Polizei die

Post die

Postkarte die

Postleitzahl die

Regenschirm der

Rettung die

Rücken der

Schachtel die

schicken

Schmerzen die
Schnupfen der

Sirup der

Sparkasse die

Tablette die

Tasche die

telefonieren

Telefonkarte die

Telefonnummer die

Telefonzelle die

unterschreiben
Unterschrift die

verbinden

verletzt

Vorsicht

Vorwahlnummer die

wählen

wechseln

Wechselstube die

wehtun

Zahn der
THEMA 3                           ARBEIT UND LEBENSWEISE
3A Familienleben

abspülen

abtrocknen

aufpassen

aufräumen

bügeln

decken

einkaufen

Fasching der

feiern

Fest das

Gartenarbeit die

Geschirr das

Haushalt der

Karneval der

Mülltonne die

Neujahr

Ostern

putzen

Seife die

Staub saugen

Weihnachten

Zahnbürste die

Zahnpasta die

see 1A,1B,1D3B Gesunde LebensweiseAnanas die

Apfel der

Apfelsaft der

Appetit der

Aprikose die

Banane die

Bier das

Birne die

Blumenkohl der

Bockwurst die
Bratwurst die

Brot das

Brötchen das

Butter die

Cola die/das

Currywurst die

Duft der

Ei das

Eis das

Erbse die

Erdbeere die

Essig der

Fett das

fettig

fit

Fisch der

Gemüse das

Getränk das

Hähnchen das

Hamburger der

Hauptspeise die

Jog(h)urt der/das

Kaffee der

Kartoffel die

Käse der

Kirsche die

Kohl der

Lebensmittel die

Limonade die

Mineralwasser das

mischen

Nachtisch der

Öl das

Omelett das

Orangensaft der

Pfeffer der

Pfirsich der

Pilz der

Pizza die
Portion die

Reis der

Rezept das

Rindfleisch das

Saft der

Sahne die

Salat der

Salz das

Schale die

Schinken der

schneiden

Schokolade die

Schweinefleisch das

Senf der

Spaghetti die

Spezialität die

Spiegelei das

Steak das

Süßigkeit die

Tasse die

Tomate die

ungesund

Vanille die

Vegetarier der

Vitamin das

Wein der

Weintraube die

Wurst die

Würstchen das

Zitrone die

Zucker der

+ 1D

3C Kurztag-Job und

ArbeitserfahrunguAntwort die

Apparat der

Arbeit die
Beruf der

Büro das

Chef der

erlauben

Fabrik die

Firma die

fotokopieren

Handy das

Hallo

Kunde der

Lehrgang der

liefern

Lohn der

Maschine die

Nachricht die

organisieren

sparen

Stelle die

Taxi das

teilen

Teilzeitjob der

Telefonnummer die

verdienen

verschieden

wissen

Zeitung die

zurückrufen

1A,1B,1C,1D,1E3D FreizeitAbenteuerfilm der

annehmen

Anzeige die

Ausflug der

ausgehen

ausverkauft

Ausweis der

bestimmt

Dokumentarfilm der

einladen

Einladung die

Eintritt der

Film der

Freizeitpark der

Grund der

Horrorfilm der

Informationsbüro das

Karte die

klassisch

Konzert das

Krimi der

Liebesfilm der
Lied das

Liste die

Nachrichten die

Pop

Programm das

Prospekt der

Sänger der

Schauspieler der

Sciencefiction die

Sciencefictionfilm der

Segelboot das

Sendung die

Serie die

sicherlich

Sitz der

Sportplatz der

Sportzentrum das

Tanz der

Theaterstück das

Touristeninformation die

überraschen

Überraschung die

unglücklich

Versammlung die

vorschlagen

Vorstellung die

warten auf

Zettel der

Zirkus der

1A,1B3E Einkaufen

Abteilung die

anbieten

Angebot das

anprobieren

Apfel der

Apfelsine die

Apotheke die

ausgeben

Badeanzug der

Badehose die

Banane die

Bank die

Bäckerei die

Baumwolle die

bekommen

Birne die

Bluse die

Bonbon das

Briefmarke die

Brieftasche die

Brot das
Brötchen das

Buchhandlung die

Butter die

Chips die

CD die

Dose die

Einkaufszentrum das

Erdgeschoss das

Etage die

Flasche die

Fotoapparat der

Geldbeutel der

Gemüse das

geöffnet

Geschäft das

Geschenk das

geschlossen

gratis

Größe die

Handschuh der

Hemd das

Hilfe die

Hose die

Hut der

Jacke die

Jeans die

Kamera die

Kassette die

Käse der

kaufen

Kaufhaus das

Kaugummi der

Keks der

Kleid das

Kleidung die

Konditorei die

Korb der

kostenlos

Krawatte die

Kreditkarte die

Kunde der

Laden der

Lebensmittelgeschäft das

Leder das

Lift der

Mantel der

Markt der

Metzgerei die

Möbel das

Mode die

Nahrung die

Obst das

offen
öffnen

Öffnungszeit die

Orange die

Paar das

Paket das

Packung die

Päckchen das

Parfüm das

Pfirsich der

Picknick das

Post die

Praline die

Pulli der

Pullover der

Regenschirm der

Ring der
Rock der

Schachtel die

Schal der

Scheck der

Schlafanzug der

Schinken der

schließen

Schmuck der

Schnurrbart der

Schreibwaren die

Schuh der

Shorts die

Socke die

Sonnenbrille die

Sonnencreme die
Souvenir das

sparen

Stock der

Supermarkt der

Süßwarengeschäft das

Tasche die

Taschengeld das

Tomate die

T-Shirt das

Tüte die

Umschlag der

Untergeschoss das

Wolle die

Zeitschrift die

+1C,1D,3B
THEMA 4                                 DER JUGEDLICHE IN DER GESELLSCHAFT
4A Charakter und persönliche

Beziehungen

dumm

Erlaubnis die

humorlos

klug

kritisieren

Liebe die

Mensch der

Streit der

streiten

Verhältnis das

verstehen

+ 1A, 3D

4B UmgebungAbfall der

bauen

Erdgeschoss das

Fußgängerzone die

Gas das

Gebäude das

Gefahr die

Gehsteig der

Hauptverkehrszeit die

Lärm der

Lastwagen der

Lebensraum der

Luft die

Nachbar der

öffentlich

öffentlicher Personenverkehr
Problem das

rauchen

Recycling das

Reihenhaus das

Umwelt die

Umweltverschmutzung die

Unterkunft die

Verkehr der

(Verkehrs)stau der

wegwerfen

Welt die

Wohnung die

+ 1C, 1D, 1E, 2A, 2C4C AusbildungAbitur das

altmodisch

Ausbildung die

Berufsausbildung die

Disziplin die

Fachhochschule die

Gesamtschule die

Gewalt die

Graffiti das

Grundschule die

Gymnasium das

Hochschule die

Internat das

Kindergarten der

korrigieren

Lehre die

Lehrling der

Make-up das

Mode die
Pflichtfach das

praktisch

Realschule die

Regel die

Resultat das

schick

Schmuck der

Schutz der

schützen

Sicherheit die

sitzenbleiben

sorgen fur

Student der

studieren

Studium das

tragen

Uniform die

Universität die

unterstützen

Wahlfach das

+ 1D, 1E4D Karriere und ZukunftspläneBeruf der

im Freien

Handel der

Lohn der

Tourismus der

Verantwortung die

+1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C

+ jobs as appropriate
4E Sozialfragen, Rechte

und Pflichtearbeitslos

bekannt geben

Bild das
sich gewöhnen an

Krankheit die

Krebs der

rauchen

Stellenangebote die
Werbung die

Zigarette die

+ 1A, 1C, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B,

4C, 4D

17.4 Alphabetisches Wörterverzeichnis

A

ab

Abend der

Abendessen das

Abenteuerfilm der

aber

abfahren

Abfahrt die

Abfall der

abgehen

abhängig

Abitur das

abspülen

Abteilung die

abtrocknen

Achtung

Adresse die

Afrika

aktiv

allein

alles

Alpen die

als

also

alt

älter

Alter das

altmodisch

am besten

am liebsten

Amerika

Amerikaner der

amerikanisch

Ampel die

amüsant

an

Ananas die

anbieten

anderer …

Anfang der

anfangen

Angebot das

angeln

angenehm
Angst die

ankommen

Ankunft die

annehmen

anprobieren

anrufen

sich ansehen

Antwort die

antworten

Anzeige die

anziehen

Apfel der

Apfelsaft der

Apfelsine die

Apotheke die

Apparat der

Appetit der

Aprikose die

April

Arbeit die

arbeiten

arbeitslos

arm

Arm der

Art die

Arzt der

auch

auf

Auf Wiederhören

Auf Wiedersehen

aufgeben

aufhalten

aufhören

auflegen

aufmachen

aufpassen

aufpassen

aufräumen

aufstehen

aufwachen

Auge das

Augenblick der

August

Aula die
aus

Ausbildung die

Ausfahrt die

Ausflug der

ausgeben

ausgehen

ausgezeichnet

Ausland das

aussehen

außen

außer

außerdem

Aussicht die

Aussprache die

aussprechen

aussteigen

Austausch der

Ausweis der

Auto das

Autobahn die

B

Baby das

Bäcker der

Bäckerei die

Bad das

Badehose die

Badetuch das

Badezimmer das

Badminton das

Bahnhof der

Bahnsteig der

bald

Ball der

Balkon der

Banane die

Band die

Bank die

Bar die

Bargeld das

Bart der

Basketball der

Bauch der

bauen

Bauer der
Bauernhaus das

Baum der

Baumwolle die

Becher der

bedeuten

Bedienung die

beenden

Beginn der

beginnen

bei

beide

Bein das

bekommen

belgisch

Belgien

Belgier der

benützen

bequem

Berufsausbildung die

bereiten

Berg der

Beruf der

berühmt

beschreiben

besonders

besser

bestellen

bestimmt

Besuch der

besuchen

Bett das

bezahlen

Bibliothek die

Bier das

Bild das

billig

Biologie die

Birne die

bis

bisschen

bitte

blau

bleiben

Bleistift der

Blitz der

blitzen

blöd

blond

Blume die

Blumenkohl  der

Bluse die

Bonbon das

Bonn
C

Cafe das

Camping das

Campingplatz der

CD die

CD-Spieler der

Cent der

Chef der

Chemie die

Chips die

Chor der

Cola die/das

Computer der

Cousin der

Currywurst dieD

da

damals

Boot das

böse

Braten der

Bratwurst die

brauchen

braun

brechen

breit

Brief der

Brieffreund der

Briefkasten der

Briefmarke die

Brieftasche die

Briefträger der

Brille die

Broschüre die

Brot das

Brötchen das

Brücke die

Bruder der

Buch das

Buchhandlung die

bügeln

bunt

Burg die

Büro das

Bus der

Bushaltestelle die

Butter die

Butterbrot das

Dame die

damit

danach

danke
danken

dann

das

da sein

dass

Datum das

dauern

decken

denken an

Denkmal das

der Wievielte

deutsch

Deutsch

Deutsche der

Deutschland

Dezember

dick

Dienstag

dieser…

Direktor der

Disko die

Disziplin die

doch

Dokumentarfilm der

Dom der

Donner der

donnern

Donnerstag

donnerstags

doof

Doppelzimmer das

Dorf das

dort

Dose die

Drama das

drehen

dritte

drucken

Duft der

dumm

dünn

dunkel

durch

dürfen

Durst der

durstig

Dusche die

duschen

D-Zug der

E

Ecke die

egal
ehemalig

ehrlich

Ei das

eigen

Eilzug der

ein/eine/ein

ein bisschen

ein paar

ein wenig

einfach

Einfamilienhaus das

einige

einkaufen

Einkaufszentrum das

einladen

Einladung die

einsam

einsteigen

Eintritt der

einverstanden

Einwohner der

Einzelkind das

einzeln

Eis das

Eltern die

Empfang der

Ende das

endlich

Energie die

eng

England

Engländer der

englisch

English

entlang

sich entscheiden

(sich) entschuldigen

Entschuldigung die

Erdbeere die

Erdgeschoss das

Erdkunde die

Erfolg der

erfolgreich

sich erkälten

sich erinnern

Erinnerung die

erklären

erlauben

Erlaubnis die

erlaubt

erscheinen

erst

erste
erstens

Erwachsene der

erzählen

es geht

es gibt (nicht)

es tut

essen

Essig der

Esszimmer das

Etage die

etwa

etwas

EU die

Euro der

Europa das

extra

F

Fabrik die

Fach das

Fachhochschule die

fahren

Fahrer der

Fahrkarte die

Fahrkartenschalter der

Fahrplan der

Fahrrad das

Fahrschein der

Fahrstuhl der

Fahrt die

fallen

falsch

Familie die

Familienangehörige der

Familienname der

Fan der

fantastisch

Farbe die

Fasching der

fast

Fastenzeit die

faul

Februar

fehlen

Fehler der

feiern

Feiertag der

Feld das

Fenster das

Ferien die

fernsehen

Fernseher der

fertig sein

fest
Fest das

Fett das

Fettig

Fieber das

Film der

finden

Finger der

Firma die

Fisch der

fit

Fitnesszentrum das

flach

Flasche die

Fleisch das

Fleischer der

fleißig

fliegen

Flug der

Flughafen der

Flugzeug das

Flur der

Fluss der

folgen

folgender

Foto das

Fotoapparat der

fotokopieren

fotografieren

Frage die

eine Frage stellen

fragen

Franken der

Frankreich

Franzose der

französisch

Französisch

Frau die

Fräulein das

frei

Freibad das

Freitag

freitags

Freizeit die

Freizeitpark der

Fremde der

sich freuen

Freude die

Freund der

freundlich

Freundschaft die

frieren

frisch

froh
Frost der

Fruchtsaft der

früh

Frühling der

Frühstück das

frühstücken

sich fühlen

Füller der

Fundbüro das

für

furchtbar

zu Fuß

Fuß der

Fußball der

Fußgängerzone die

G

Gabel die

ganz

Gang der

gar nicht

Garage die

Garten der

Gartenarbeit die

Gas das

Gast der

Gastfreundschaft die

Gasthaus das

Gebäude das

geben

Gebiet das

geboren

Geburt die

Geburtstag der

geduldig

Gefahr die

gefallen

gefährlich

gegen

Gegend die

Gegenteil das

gegenüber

Gehalt das

gehen

es gehört

Gehsteig der

gelb

Geld das

Geldbeutel der

Geldwechsel der

Gelegenheit die

Gemüse das

genau

genug
genug haben

geöffnet

Gepäck das

Gepäckaufbewahrung die

gerade

geradeaus

gern

gern haben

Gesamtschule die

Geschäft das

geschehen

Geschenk das

Geschichte die

geschieden

Geschirr das

Geschirrspülmaschine die

geschlossen

Geschmack der

Geschwister die

gestern

gesund

Gesundheit die

Getränk das

Gewalt die

gewaltig

gewinnen

Gewitter das

gewöhnlich

es gibt

Glas das

glauben

gleich

Gleis das

Glück das

glücklich

gold

Gott der

Grad der

Graffiti das

Gramm das

grau

Grieche der

Griechenland

griechisch

Grippe die

groß

Großbritannien

Großeltern die

Größe die

Großmutter die

Großvater der

Grund der

Grundschule die
grün

Gruppe die

gut

Gymnastik die

Gymnasium das

H

Haar das

haben

Hafen der

Hähnchen das

halb

Hallo

Hals der

Haltestelle die

halten

Hamburger der

Hamster der

Hand die

Handel der

Handschuh der

Handtuch das

Handy das

hart

hassen

hässlich

Hauptbahnhof der

Hauptspeise die

Hauptstraße die

Haus das

Hausaufgabe die

Hausfrau die

Haushalt der

Hausnummer die

Haustier das

heben

Heft das

heftig

heiß

heißen

helfen

hell

Hemd das

her

Herbst der

Herd der

hereinkommen

Herr der

Herr Ober

herrlich

hervorragend

herzlich

heute

heute Morgen
hier

Hilfe die

hilfsbereit

hin

hin und zurück

hineingehen

hinter

historisch

Hobby das

hoch

Hochschule die

Hockey das

Hof der

hoffen

hoffentlich

höflich

holen

Holz das

hören

Hörer der

Horrorfilm der

Hose die

Hotel das

hübsch

humorlos

Hund der

Hunger der

hungrig

Hut der

I

Idee die

im Freien

Imbiss der

Imbissstube die

immer

immer noch

in

in Ordnung

Industrie die

Informatik die

Information die

Informationsbüro das

Ingenieur der

innen

insbesondere

Instrument das

intelligent

Internat das

Inter-City-Zug der

interessant

Interesse das

sich interessieren für

irgend
Italien

Italiener der

italienisch

J

ja

Jacke die

Jahr das

Jahreszeit die

Januar

Jeans die

jeder…

jemand

jener…

jetzt

Jog(h)urt der/das

Jugendherberge die

Jugendklub der

Juli

jung

Junge der

Juni

K

Kaffee der

kalt

Kamera die

Kanal der

Kaninchen das

Kantine die

Karte die

Kartoffel die

Karton der

Karneval der

Käse der

Kasse die

Kassette die

Kassettenrekorder der

Kassierer der

Katze die

kaufen

Kaufhaus das

Kaufmann der

Kaugummi der

kein….

Keks der

Keller der

Kellner der

kennen

Kilo das

Kilometer der

Kind das

Kindergarten der

Kino das

Kirche die
Kirsche die

Klasse

Klasse die

Klassenfahrt die

Klassenzimmer das

klassisch

Klavier das

Kleid das

Kleiderschrank der

Kleidung die

klein

Klima das

klingeln

Klub der

klug

Knie das

Knopf der

kochen

Kohl der

Köln

komisch

kommen

kompliziert

Konditorei die

können

Konzert das

Kopf der

kopieren

Korb der

Körper der

korrigieren

krank

Krankenhaus das

Krankheit die

Krankenpfleger der

Krankenschwester die

Krankenwagen der

Krawatte die

Krebs der

Kreditkarte die

Kreis der

kreuzen

Kreuzung die

kriegen

Krimi der

kritisieren

Kuchen der

Küche die

Kugelschreiber der

Kuh die

kühl

Kühlschrank der

Kuli der
Kunde der

Kunst die

kurz

Kusine die

kühl

Küste die

L

Labor das

lachen

Laden der

Lampe die

Land das

Landkarte die

Landschaft die

lang

lange

langsam

langweilig

Lärm der

lassen

Lastwagen der

laufen

laut

leben

lebendig

Lebensmittel die

Lebensmittelgeschäft das

Lebensraum der

lebhaft

lecker

Leder das

ledig

leer

Lehre die

Lehrer der

Lehrgang der

Lehrling der

leicht

Leid tun

leider

leihen

leise

lernen

lesen

letzte

Leute die

lieb

Liebe die

Liebesfilm der

lieber

Lieblings......

Lied das

liefern
liegen

Lift der

lila

Limonade die

Lineal das

Linie die

links

Liste die

Liter der/das

Löffel der

Lohn der

los

Luft die

Lust haben

lustig

M

machen

Mädchen das

Magen der

Mahlzeit die

Mai

Make-up das

mal

Mal das

manchmal

man

Mann der

Mannschaft die

Mantel der

Mappe die

Markt der

Marktplatz der

Marz

Maschine die

Mathe(matik) die

Maus die

Mechaniker der

Medikament das

Meer das

Meerschweinchen das

mehr

mehrere

meinen

Meinung die

Menge die

(eine) Menge

Mensch der

Menü das

messen

Messer das

Meter der

Metzger der

Metzgerei die
Mikrowelle die

Milch die

mindestens

Mineralwasser das

Minute die

mischen

mit

mitbringen

mitgehen

Mitglied das

mitkommen

mitnehmen

Mittag der

Mittagessen das

Mittagspause die

Mittagszeit die

Mittelmeer das

mitten

Mitternacht die

Mittwoch

mittwochs

Möbel das

Mode die

modern

Mofa das

mögen

möglich

Moment der

Monat der

Montag

montags

morgen

Morgen der

morgens

Motorrad das

müde

Mülltonne die

Mund der

München

Münze die

Museum das

Musik die

müssen

Mutter die

Mutti

N

nach

Nachbar der

nachher

Nachmittag der

Nachrichten die

nächst

nächste
Nacht die

Nachteil der

Nachtisch der

Nähe die

Nahrung die

Name der

Nase die

nass

natürlich

Nebel der

neben

neblig

nehmen

nein

Nerven die

nett

neu

Neujahr

neulich

nicht

nicht mehr

nichts

nie

niemand

noch

noch einmal

noch nicht

nochmal

Norden der

Nordsee die

normalerweise

Note die

notwendig

November

null

nun

nur

nützlich

O

O.K.

ob

obdachlos

oben

Oberstufe die

Obst das

oder

offen

öoffentlich

öffentlicher Personenverkehr

öffnen

Öffnungszeit die

oft

ohne
Ohr das

Oktober

Öl das

Oma die

Omelett das

Omi

Onkel der

Opa der

Opi

optimistisch

orange

Orange die

Orangensaft der

Orchester das

ordentlich

Ordner der

organisieren

Osten der

Österreich

Österreicher der

österreichisch

Ostern

Ostsee die

P

Paar das

Päckchen das

Packung die

Paket das

Papier das

Parfüm das

Park der

parken

Parkplatz der

Partner der

passieren

Pause die

perfekt

Person die

Personenzug der

Persönlichkeit die

pessimistisch

Pfeffer der

Pfennig der

Pferd das

Pfirsich der

Pflanze die

Pflicht die

Pflichtfach das

Pfund das

Physik die

Picknick das

Pilz der

Pizza die
Plan der

Plastik die

Platz der

plötzlich

Polizei die

Polizist der

Pommes die

Pommes frites die

Pop

Portion die

Post die

Poster der/das

Postkarte die

Postleitzahl die

praktisch

Praline die

Preis der

preiswert

prima

pro

probieren

Problem das

Programm das

programmieren

Projekt das

Prospekt der

Prüfung die

Pulli der

Pullover der

putzen

Pyjama der

Q

Quadrat das

R

Rad das

Rad fahren

Radier(gummi) der

Radio das

Rasen der

Rathaus das

rauchen

Realschule die

Rechnung die

rechts

Recycling das

Regel die

Regen der

Regenschirm der

regnen

reich

reichen

Reis der
Reise die

Reisebüro das

Reisebus der

Reisende der

Reisepass der

reisen

Reiseziel das

reiten

Religion die

reservieren

Reservierung die

Restaurant das

Resultat das

Rettung die

Rezept das

Rhein der

richtig

Richtung die

riechen

Rindfleisch das

Ring der

Rock der

Rollschuh der

rosa

rot

Rücken der

Rückfahrkarte die

ruhig

Rundfahrt die

S

Saft der

sagen

Sahne die

Salat der

Salz das

Salzburg

sammeln

Samstag

samstags

Sandale die

Sänger der

satt

sauber

S-Bahn die

Schachtel die

Schade

schaden

Schaffner der

Schal der

Schale die

scharf

Schaf das

Schauer der
Schauspieler der

Scheck der

Scheibe die

Schein der

schick

schicken

Schiff das

Schinken der

schlafen

Schlafanzug der

Schlafsack der

Schlafzimmer das

schlank

schlecht

schließen

schlimm

Schlips der

Schlittschuh laufen

Schloss das

schmal

schmecken

Schmerzen die

Schmuck der

schmutzig

Schnee der

schneiden

schneien

schnell

Schnupfen der

Schnurrbart der

Schokolade die

schon

schon

Schrank der

schrecklich

schreiben

Schreibwaren die

Schuh der

Schuldirektor der

Schule die

Schüler der

Schutz der

schützen

schwach

schwarz

Schweinefleisch das

Schweiz die

Schweizer der

schweizerisch

schwer

Schwester die

schwierig

Schwierigkeit die
Schwimmbad das

schwimmen

Sciencefiction die

Sciencefictionfilm der

See der

See die

Segelboot das

segeln

sehen

sehenswert

Sehenswürdigkeit die

sehr

Seife die

sein

seit

seitdem

Seite die

Sekretärin die

Sekunde die

selbst

Selbstbedienung die

selten

Sendung die

Senf der

September

Serie die

servieren

Serviette die

Sessel der

sich setzen

Shorts die

sicher

Sicherheit die

sicherlich

singen

Sirup der

Sitz der

sitzen

sitzenbleiben

Ski fahren

so

so dass

Socke die

Sofa das

sofort

sogar

Sohn der

sollen

Sommer der

Sonderangebot das

Sonnabend

sonnabends

Sonne die
sich sonnen

Sonnenbrand der

Sonnenbrille die

Sonnencreme die

sonnig

Sonntag

sonst

sorgen für

Sorte die

Souvenir das

Spaghetti die

Spanien

Spanier der

spanisch

Spanisch

sparen

Sparkasse die

Spaß

spät

später

spazieren gehen

Speisekarte die

Speisesaal der

Spezialität die

Spiegel der

Spiegelei das

Spiel das

spielen

Spielplatz der

Spitze

Sport der

sportlich

Sportplatz der

Sportzentrum das

Sprache die

sprechen

Sprechstunde die

Spulmaschine die

Staatsangehörigkeit die

Stadion das

Stadt die

Stadtbummel der

Stadtmitte die

Stadtplan der

Stadtrand der

Stadtrundfahrt die

stark

Station die

stattfinden

Staub saugen

stecken

stehen

steigen
Stelle die

sterben

still

Stille die

Stimme die

stimmen

stimmt

Stock der

Strand der

Straße die

Straßenbahn die

Streit der

streiten

streng

Stück das

Student der

studieren

Studium das

Stuhl der

Stunde die

Stundenplan der

Sturm der

stürmisch

suchen

Süden der

super

Supermarkt der

Suppe die

süß

Süßigkeit die

Süßwarengeschäft das

sympathisch

T

Tablette die

Tafel die

Tag der

Tagesmenü das

täglich

Tante die

Tanz der

tanzen

Tasche die

Taschengeld das

Tasse die

Taxi das

Technologie die

Tee der

teilen

Telefon das

telefonieren

Telefonkarte die

Telefonnummer die

Telefonzelle die
Teller der

Temperatur die

Tennis das

Teppich der

Test der

teuer

Theater das

Theaterstück das

Tier das

Tisch der

Tischtennis das

Toast der

Tochter die

Toilette die

toll

Tomate die

Torte die

total

Tour die

Tourismus der

Tourist der

Touristeninformation die

tragen

trainieren

traurig

treffen

treiben

Treppe die

trinken

trocken

Tschüs

T-Shirt das

tun

Tur die

Türke der

Türkei die

Turnen das

Turnhalle die

Tüte die

typisch

U

U-Bahn die

üben

über

überall

überhaupt

übermorgen

übernachten

Übernachtung die

überraschen

Überraschung die

überqueren

Uhr die
um

Umfrage die

Umschlag der

umsteigen

Umwelt die

Umweltverschmutzung die

unbedingt

und

unfreundlich

ungeduldig

ungefähr

ungesund

unglücklich

unhöflich

Uniform die

Universität die

unmöglich

unsympathisch

unten

unter

Unterricht der

Unterschied der

unterschreiben

Unterschrift die

unterstutzen

unterwegs

unzufrieden

Urlaub der

USA die

usw.

V

Vanille die

Vater der

Vati

Verantwortung die

verbinden

verboten

verbringen

verdienen

Verein der

Vergangenheit die

Vegetarier der

vergessen

vergleichen

Verhältnis das

verheiratet

verkaufen

Verkäufer der

Verkehr der

(Verkehrs)stau der

verlassen

verletzt

verlieren
verpassen

Versammlung die

verschieden

verstehen

versuchen

Verzeihung die

Vetter der

Videospiel das

viel

viele

vielleicht

Viertel

Vitamin das

Vogel der

Volk das

voll

Volleyball der

Vollgas

von

vor

vorbereiten

vorgestern

Vorhang der

vorher

vor kurzem

Vormittag der

Vorname der

Vorort der

vorschlagen

Vorsicht

vorsichtig

Vorspeise die

vorstellen

Vorstellung die

Vorteil der

Vorwahlnummer die

vorziehen

W

Wagen der

Wahl die

wählen

Wahlfach das

während

wahrscheinlich

Walkman der

Wand die

wandern

wann

warm

warten auf

warum

was

was für
sich waschen

Waschmaschine die

Wasser das

WC das

wechseln

Wechselstube die

Wecker der

wegen

wegwerfen

wehtun

Weihnachten

weil

Wein der

Weintraube die

weiß

weit

welcher……

Wellensittich der

Welt die

wenig

wenn

wer

Werbung die

werden

Werken das

wert

Westen der

Wettbewerb der

Wetter das

Wetterbericht der

Wettervorhersage die

wichtig

wie

wie bitte

wie geht’s

wie lange

wie viel

wie viele

Wievielte der

wieder

wiederholen

wiegen

Wien

Wiener Schnitzel das

wieso

willkommen

Wind der

windig

Winter der

Wintersport der

wirklich

wissen

witzig
wo

Woche die

Wochenende das

woher

wohin

wohnen

Wohnort der

Wohnung die

Wohnwagen der

Wohnzimmer das

wolkig

Wolle die

wollen

Wort das

Wörterbuch das

wovon

wunderbar

wünschen (sich)

Wurst die

Würstchen das

Z

z.B.
zahlen

Zahn der

Zahnarzt der

Zahnbürste die

Zahnpasta die

zeichnen

Zeichnen das

zeigen

Zeit die

Zeitschrift die

Zeitung die

Zelt das

Zentimeter der

Zentrum das

Zettel der

ziehen

ziemlich

Zimmer das

Zirkus der

Zitrone die

Zoo der

zu
zu Ende

zu Fu.

zu Hause

Zucker der

zufrieden

Zug der

zuhören

Zukunft die

zumachen

zurück

zurückkommen

zusammen

Zuschauer der

Zuschlag der

zweite

Zwilling der

zwischen


Додаток 3.4

ІСПАНСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (іспанська мова – рівень стандарту) та Європейським стандартом В1.

VOCABULARIO TEMÁTICO

Тематичний словник

General Notions - Spanish

1. Existential

(a) Existence, non-existence

hay

ser

(b) Presence, absence

afuera

aparecer

aquí

ausente

desaparecer

estar

faltar

pertenecer

presente

(c) Availability, nonavailability

alcanzar

hacer falta

hay

necesitar

quedar

tener

(d) Occurrence, nonoccurrence

a lo mejor

ocurrir

pasar = to happen

quizá(s)

tener lugar

(e) Demonstration

aquel

este, ese, aquel (m)

esta, esa, aquella (f)

esto, eso, aquello (n)

2. Space

(a) Location

encontrarse
estar (situado)

hallarse

abajo (de)

aislado

adentro

afuera

ahí

allá

allí

alrededor (de)

aquí

arriba (de)

centro, en el __ (de)

contra

debajo (de)

delante (de)

dentro (de)

derecha, a la __ (de)

detrás (de)

donde

en

en/por todas partes

encima (de)

enfrente (de)

entre

exterior, el

extranjero, el

final, al

fondo, el

fuera (de)

izquierda, a la __ (de)

interior, el

lado, al __ (de)

próximo

siguiente

sobre

(b) Distance

cerca (de)

centímetro, el

cercano

estar a (X) metros de

estar a (X) kilómetros de

estar a (X) minutos de

kilómetro, el

lejano

lejos (de)

metro, el
(c) Motion

a

a pie

andar

andando

bajar (de)

caer(se)

cambiar

coger

con destino a

correr

cruzar

de

detener(se)

dirección, la = direction

dirigir(se)

doblar

empujar

en autobús

en autocar

en avión

en coche

en metro

en tren

entrar

hacia

hasta

ir (a / en )

irse

llegar (a / de)

llevar

marcharse

para

parar(se)

pasar (por) = to go past, through

paseo, dar un __

por

procedente de

salir (a / de)

subir (a)

tirar

tomar

torcer

traer

venir

viajar

viaje, el

volver (a / de)


vuelta, dar una ___

(d) Direction

derecha, a la __

derecho, todo __

Este, el

izquierda, a la __

Norte, el

Oeste, el

por aquí/allí

recto, todo __

Sur, el

(e) Origin

de

¿De dónde?

ser de __

(f) Motion with person or

thing

acompañar

conducir

ir a buscar

ir con __

llevar

poner

(g) Places

afueras, las

aldea, la

alrededores, los

barrio, el

centro, el

ciudad, la

lugar, el

mundo, el

país, el

por aquí

por allí

pueblo, el

región, la

sitio, el

(h) Dimensions

alto

altura, la

ancho

bajo

(centí)metro, el

corto

delgado

estatura, la

estrecho

gordo
grande

grueso

largo

mediano

medida, la

medir

pequeño

pesar

peso, el

talla, la

tamaño, el

3. Time

(a) Calendar

fecha, la

¿A cuántos estamos?

¿Qué día es hoy?

¿Qué fecha es (hoy)?

Es el (primero) de __

Estamos a (dos) de __

día, el

domingo, el

lunes, el

martes, el

miércoles, el

jueves, el

viernes, el

sábado, el

semana, la

año, el

estación, la

invierno, el

otoño, el

primavera, la

verano, el

mes, el

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

se(p)tiembre

octubre

noviembre

diciembre

Año Nuevo, el

Carnaval, el

Día de Reyes, el

Navidad, la

Nochebuena, la
Nochevieja, la

Semana Santa, la

Viernes Santo, el

celebrarse

día festivo, el

fiesta, la = festival

fin de semana, el

(b) Clock

¿A qué hora .?

¿Qué hora es?

a la una

a las dos, etc.

a medianoche

a mediodía

. y/menos cinco etc.

. y media

. y/menos cuarto

a eso de la(s) __

cuarto de hora, un

de la mañana

de la tarde

de la noche

en punto

es la una

son las dos etc.

hora, la

horario, el

minuto, el

(c) Point in time

a principios (de)

a mediados (de)

a fines (de)

actualidad, la

actualmente

ahora (mismo)

anoche

anteayer

antes (de)

año pasado, el

año próximo, el

año que viene, el

año siguiente, el

ayer

cuando

después (de)

diá siguiente, al

durante

época, en la ___ de

esta semana

este año / mes

fin de semana, el

futuro, el
hoy

lunes, los etc.

lunes pasado, el etc.

mañana

noche, la

pasado, el

pasado mañana

por la(s) mañana(s)

por la(s) noche(s)

por la(s) tarde(s)

principio, al

semana pasada, la etc.

(d) Length of time

¿cuánto tiempo hace que

.?

pasar (+ time)

quedarse (+ time)

dentro de (diez) minutos

de

desde

desde hace

durante

durar

en (una) hora

hace

hasta

mucho tiempo

ocho días

quince días

rato, un

(e) Frequency

algunas veces

a menudo

a veces

cada (diez) minutos

de nuevo

de vez en cuando

dos veces, etc.

generalmente

jamás

los lunes, etc.

muchas veces

normalmente

nunca

otra vez

pocas veces

por año, _ día, _ noche, etc.

por lo general

raramente

siempre

tiempo, el = time

todas las semanas
todo el tiempo

todos los días / meses, etc.

una vez

vez, la

(f) Sequence

Ordinal numbers

primero . décimo

antes (de)

después (de)

entonces

final, al

finalmente

luego

por fin

siguiente

último

(g) Imminence

a tiempo

al / en un momento

apenas

en seguida

pronto

tarde

temprano

ya

(h) Rapidity

(cien) kilómetros por hora

darse prisa

deprisa

de repente

despacio

inmediatamente

lentamente

lento

rápidamente

rápido

tener prisa

(i) Contemporaneousness

ahora

en ese /este momento

mientras (que)

mientras tanto

todavía

(j) Begin, continue and end

al final

a partir de

acabar

comenzar

continuar
dejar (de)

desde

empezar

final, el

hasta

llevar (+ time) + gerund

parar

ponerse a

seguir

terminar

(k) Change and permanence

acabar de

cambiar

encontrarse

hacerse

ponerse

quedar(se)

volverse

4. Qualities and

Characteristics

(a) Size

alto

bajo

grande

mediano

pequeño

profundo

(b) Age

¿Cuántos años tiene(s) /

cumple(s)?

tener __ años

adolescente

adulto

antiguo

anciano

bebé, el

cumpleaños, el

cumplir

edad, la

joven = young

joven, el = young person

juventud, la

ayor

menor

moderno

morir

muchacho, el

muerto

nacer

nacimiento, el

nuevo
santo, el

vida, la

viejo

(c) Appearance

aspecto, el

bello

bonito

castaño

feo

guapo

horrible

igual

limpio

moreno

pálido

parecer

parecerse a

parecido

roto

rubio

sucio

típico

tranquilo

(d) Quantity

Cardinal numbers: 0 -

1.000.000

bolsa, la

bote, un

botella, una

cada

caja, la = box

cantidad, la

cartón , el

cuarto, un = quarter

doble

docena, una

exactamente

gramos

kilo, el

lata, una

litro, el

loncha, una

máximo, el

mayoría, la

medio

mínimo, el

mitad, la

nada

nada más

paquete, un

par, un

parte, la
pedazo, un

ración, una

solamente

solo

sólo

suficiente

tarro, un

taza, la

trozo, un

vaso, el

(e) Shape

cuadrado (el)

redondo

(f) Temperature

calor, el

caliente

caluroso

fresco

frío, el

grado, el

temperatura, la

templado

tener calor

tener frío

(g) Quality

bien

bueno

desventaja, la

especial

estupendo

excelente

extraordinario

fantástico

fatal

genial

ideal

igual

importante

inconveniente, el

mal

malo

mejor

mejorar

necesario

peor

perfecto

pobre

regular

sobresaliente

terrible

único
ventaja, la

(h) Access

abierto

abrir

cerrado

cerrar

completo

entrada, la = entrance

entrar

libre

lleno

ocupado

paso, el

poder

prohibido

prohibir

salida, la = exit

salir

vacío

(i) Value

¿Cuánto cuesta(n)?

¿Cuánto vale(n)?

¿Cuánto es?

barato

caro

céntimo, el

costar

deber = to owe

económico

euro, el

gratis

gratuito

libra (esterlina), la

peseta, la

precio, el

rico = wealthy

(j) Correctness

correcto

dar igual

deber = must

estar bien/mal

estar equivocado equivocarse

falso

mentir

mentira, la

optar

optativo

tener razón

¡Vale!

verdad, la

verdadero
(k) Nationality

¿De dónde eres / es?

ser + adjective

ser de + place

vivir

alemán

Alemania

América del Sur

Andalucía

andaluz

Bélgica

británico

castellano

catalán

Cataluña

Escocia

escocés

España

español

Estados Unidos, los/EEUU

Europa

europeo

francés

Francia

Gales

galés

Galicia

gallego

Gran Bretaña

Grecia

Inglaterra

inglés

Irlanda

irlandés

Italia

italiano

latinoamericano

Londres

mexicano (mejicano)

México (Méjico)

nacionalidad, la

norteamericano

país, el

Portugal

portugués

sudamericano or

suramericano

(l) Facility

ayuda, la

ayudar

desastre, el

difícil
éxito, el

fácil

fracasar

imposible

inútil

posible

problema, el

suerte, la

tener éxito

tratar de

útil

(m) Interest

aburrido

aburrirse

aguantar

animado

atención, la

callado

dar igual

detestar

divertido

emocionante

encantar

favorito

fenomenal

gustar

interesante

interesar(se)

odiar

pasarlo bien

popular

preferir

raro

tener ganas de

valer la pena

(n) Emotion

actitud, la

afortunadamente

alegre

alegrarse de

alegría, la

cansado

celoso

contento

decepcionado

desafortunado

enfadado

enfadarse

estar a favor (de)

estar de acuerdo

estar en contra (de)
feliz

felicidad, la

gritar

ilusionado

independiente

injusto

justo

llorar

negativo

nervioso

optimista

pesimista

positivo

reírse

sentirse

sonreírse

sorprender

sorpresa, la

susto, el

tener miedo

tolerante

triste

(o) Strength

débil

durable

duro

enérgico

flojo

fuerte

suave

(p) Materials

algodón, el

cerámica, la

cristal, el

cuero,el

hierro, el

lana, la

madera, la

oro, el

papel, el

piel, la

plástico, el

plata, la

plomo, el

seda, la

tela, la

vidrio, el

(q) Taste and smell

amargo

dulce

olor, el
picante

rico = tasty

sabor, el

salado

(r) Colour

¿de qué color?

amarillo

azul

blanco

claro

color, el

gris

marrón

morado

naranja

negro

oscuro

pálido

rojo

rosa

rosado

verde

violeta

vivo

(s) Personal characteristics

¿Cómo te (se) llama(s)?

apellido, el

desobediente

dirección, la

estado civil, el

identidad, la

nombre, el

señas, las

sexo, el

activo

agradable

agresivo

alegre

amable

ambicioso

antipático

atrevido

bien educado

callado

capaz

cobarde

contento

cortés

desagradable

elegante

extrovertido
famoso

femenino

formal

generoso

goloso

gracioso

honrado

impaciente

independiente

insolente

inteligente

introvertido

llamarse

mal educado

masculino

nervioso

normal

obediente

orgulloso

paciente

perezoso

práctico

responsable

sencillo

sensible

serio

simpático

tímido

tonto

trabajador

travieso

triste

valiente

(t) Audibility

alto

bajo

callar(se)

en voz alta

en voz baja

fuerte

ruido, el

ruidoso

silencio, el

silencioso

sonar

sonido, el

(u) Degree, manner

bastante

bastar

casi

demasiado

más
muy

menos

mucho

poco

poco, un

suficiente

tan

tanto

¡Qué + adjective!

5. Mental Notions

(a) Senses

buscar

escuchar

estar bueno/malo

gustar

mirar

oír

oler

probar

sentir

tener hambre

tener sed

tocar

ver

(b) Communication

artículo, el

carta, la = letter

charlar

contar

contestación, la

contestar

conversación, la

conversar

correspondencia, la

decir

diálogo, el

escribir

hablar

hacer una pregunta

leer

llamar (por teléfono)

mensaje, el

palabra, la

pregunta, la

preguntar

repetir

responder

respuesta, la

sugerir

telefonear
(c) Expression

acordarse

creer

decidir

desear

olvidar

opinar

pensar

querer

quisiera

recordar

6. Relations

(a) Logical

entonces

ni . ni

o . o

o/u

para

pero

por eso

porque

pues

si

sin

sin embargo

sino

también

tampoco

todavía

y/e

(b) Actions

andar

caminar

coger

comprar

conseguir

dar

dejar

esperar

gastar

hacer

invitar

necesitar

obtener

organizar

participar

poner(se)

practicar

preparar

recoger

sacar

sentarse
tomar

trabajar

usar

utilizar

(c) Question words

¿Adónde?

¿Cómo?

¿Cuál(es)?

¿Cuándo?

¿Cuánto(s)?

¿De dónde?

¿De quién?

¿Dónde?

¿Por dónde?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Quién?

(d) Indefinites

algo

alguno

cada

cosa, la

cualquier(a)

demasiado

gente, la

mismo

mucho

muy

nadie

ninguno

otro

poco, un

tanto

todo

todo el mundo

uno

varios

(e) Referring to future

See 3 (c)

ir a + infinitive

Present and Future tenses

(f) Referring to the present

See 3 (c)

Present and Present

continuous

(g) Referring to the past

See 3 (c)

Past tenses
(h) Ownership

tener

pertenecer

ser de (+ person)

Possessive adjectives and

pronouns

(i) Similarity and difference

como

diferente (de)

distinto (de)

igual (a)

parecerse (a)

parecido

Comparatives and

superlatives

7.

Social Activities

(a) Greetings and

salutations

abrazo, un

adiós

atentamente

bienvenido

buenas noches

buenas tardes

buenos días

¿Cómo está(s)?

despedirse

estar bien/fatal/regular

estimado

hasta luego

hasta mañana

hola

¿Qué hay?

¿Qué pasa?

¿Qué tal?

querido

recuerdos

saludos

(b) Introductions

conocer

encantado

mucho gusto

presentar

(c) Please, thank you and

apologies

de nada

disculpa, la

disculparse

gracias
perdón

perdona / perdone

por favor

siento, lo __ (mucho)

(d) Express good wishes

¡Buen viaje!

¡Buena suerte!

¡Enhorabuena!

¡Felicidades!

¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Navidad!

¡Que aproveche!

¡Que lo pase(s) bien!

(e) Express a reaction

¡Basta!

¡Olé!

¡Qué asco!

¡Qué bien!

¡Qué horror!

¡Qué lástima!

¡Qué pena!

¡Qué va!

(f) Language problems/

Linguistic activities

The alphabet

acento, el
decir

deletrear

describir

descripción, la

ejemplo, el

entender

escribir

explicar

pronunciar

querer decir

repetir

saber

significar

(g) Social interactions:

(dis)agreement, permission,

opinions

aceptar

aconsejar

con permiso

consejo, el

creer

(estar) de acuerdo

hay que

me parece

molestar(se)

no

pedir

pedir permiso
pedir prestado

pensar

permitir

poder

prestar

queja, la

quejarse

quisiera

recomendartocarle a uno

(h) Forms of address

señor

señora

señoritausted(es)

vosotros

caballero(s)

Appropriate forms of verbs

as required.

Theme 1 . My World

1A - Self, family and friends

abogado, el

abuelo, el

albañil, el

amigo, el

animal, el

aprendiz, el

azafata, la

barba, la

bigote, el

boda, la

bombero, el

caballo, el

cajero, el

calvo

camarero, el
cara, la

carpintero, el

cartero, el

casado

chico, el

cobaya, la

coche, el

cocinero, el

comerciante, el

compañero,el

conductor, el

conejo, el

contable, el

dentista, el

dependiente, el

divorciado
electricista, el

empleado, el

enfermero, el

en paro

esposo, el

familia, la

gafas, las

gato, el

gemelo, el

granjero, el

hermanastro, el

hermano, el

hijo (único), el

hombre, el

hombre de negocios, el

ingeniero, el
jardinero, el

jubilado

lentes de contacto, las

liso

loco

madrastra, la

madre, la

mamá, la

marido, el

matrimonio, el

mecánico, el

médico, el

militar, el

mujer, la

nieto, el

niño, el

novio, el

obrero, el

ojos, los

orejas, las

padrastro, el

padre, el

pájaro, el

parado

papá, el

parado

pareja, la

parientes, los

pecas, las

pelirrojo

pelo, el

peluquero, el

periodista, el

periquito, el

perro, el

pez, el

policía, el

primo, el

programador, el

ratón, el

recepcionista, el

rizado

secretario, el

sentido del humor, el

separado

sobrino, el

soldado, el

soltero

técnico

técnico, el

tío, el

trabajador, el

tortuga, la

vecino, el
veterinario, el

viudo

voz, la

1B - Interests and Hobbies

actor, el

aficionado, el

ajedrez, el

ambiente, el

aprender (a)

atletismo, el

bailar

baloncesto, el

batería, la = drums

bicicleta / bici, la

billar, el

bolera, la

boxeo, el

campeón, el

campeonato, el

campo, el

canción, la

cantante, el

cantar

cartas, las = playing cards

ciclismo, el

cine, el

club, el

club de jóvenes, el

colección, la

concierto, el

copa, la = cup, trophy

corrida de toros, la

deporte, el

deportista

disco (compacto), el

discoteca, la

entrada la = ticket

equipo, el = team

equipo de música, el

equitación, la

espectáculo, el

esquí, el

esquiar

estadio, el

estéreo personal, el

fiesta, la = party

flamenco, el

flauta, la

footing, el

fútbol, el

ganar = to win

gimnasia, la

gol, el
grupo, el

guitarra, la

instrumento, el

internet, la

juego, el

Juegos Olímpicos, los

jugador, el

jugar

juguete, el

lectura, la

lotería, la

marcar = to score

medalla, la

miembro, el

monitor, el

monopatín, el

montar a caballo

moto, la

nadar

natación, la

novela, la

ordenador, el

parque, el

parque de atracciones, el

parque infantil, el

parque temático, el

participar

partido, el

pasatiempo, el

pasear

patinaje, el

patinar

patines, los

película, la

pelota, la

perder

pesca, la

pescar

piano, el

ping-pong, el

piscina, la

pista de hielo, la

plaza de toros, la

polideportivo, el

practicar

premio, el

programa, el

público (adj.)

radio, la

ratos libres, los

revista, la

sala de fiestas, la

serie, la

socio, el
teatro, el

tebeo, el

televisión, la

tenis, el

tiempo libre, el

tocar = to play (an instrument)

torero, el

torneo, el

toro, el

vela, la

videoclub, el

videojuego, el

windsurf, el

zoo, el or parque zoológico, el

1C - Home and local

environment

aeropuerto, el

afueras, las

aire acondicionado, el

alfombra, la

alquilado

amueblado

aparcar

aparador, el

aparato, el

aparcamiento, el

árbol, el

armario, el

aseo, el

aspiradora, la

autobús, el

autopista, la

avión, el

avenida, la

ayuntamiento, el

balcón, el

barrio, el

biblioteca, la = library

bloque, el

bonobús, el

bosque,el

butaca, la

calefacción, la

calle, la

cama, la

campo, el

capital, la

carretera, la

casa, la

casa adosada, la

castillo, el

catedral, la

céntrico
entro, el

centro comercial, el

césped, el

chalet / chalé, el

chimenea, la

clima, el

cinturón de seguridad, el

coche, el

cocina, la = kitchen

cocina (de gas), la = cooker

cocina eléctrica, la

comedor, el

comisaría, la

cómoda, la

cómodo

compartir

concurrido

conductor, el

congelador, el

correo, el

Correos

cortina, la

costa, la

cruce, el

cuadro, el

cuarto de baño, el

desván, el

dirección, la = address

discoteca, la

domicilio, el

dormitorio, el

ducha, la

edificio, el

enseñar

escalera, la

escritorio, el

espejo, el

esquina, la

estación, la

estación de autobuses, la

estación de servicio, la

estanco, el

estante, el

estantería, la

finca la

flor, la

fregadero, el

frigorífico, el

fuente, la

galería (de arte), la

garaje, el

granja, la

habitación, la

habitante, el
hierba, la

histórico

hospital, el

iglesia, la

industria, la

industrial

jardín, el

lago, el

lámpara, la

lavabo, el

lavadora, la

lavaplatos, el

librería, la, = bookcase

manta, la

máquina, la

mar, el

mesa, la

metro, el

montaña, la

monumento, el

moqueta, la

moto, la

mudarse (de casa)

muebles, los

museo, el

nevera, la

oficina de turismo, la

paisaje, el

palacio, el

papelera, la

parada, la

pared, la

pasillo, el

patio, el

pintado

piso, el = floor; flat

planta baja, la

playa, la

plaza, la

póster, el

precioso

propio

puente, el

puerta, la

puerto, el

radiador, el

radio, la

Renfe/RENFE (or estación

de tren, la/estación de

ferrocarril, la)

residencial

río, el

sala de estar, la

salón, el
sierra, la

silla, la

sillón, el

sofá, el

sótano, el

suelo, el

supermercado, el

taxi, el

techo, el

tejado, el

terraza, la

tienda, la = shop

tocador, el

tren, el

turístico

valle, el

ventana, la

vídeo, el

vista, la = view

zona, la

1D - Daily routine

acostarse

afeitarse

almorzar

almuerzo, el

arreglar

arreglarse

bañarse

bañera, la

cena, la

cenar

comer

comida, la

desayunar

desayuno, el

despertador, el

despertarse

diente, el

dormir(se)

ducharse

lavarse

levantarse

limpiarse los dientes

merendar

merienda, la

peinarse

quitarse

vestirse

1E - School and Future Plans

agenda, la

alemán, el

alumno, el
apagar

aprender

aprobar

apuntes, los

arte dramático, el

asignatura, la

asistir

aptitud, la

aula (f.), el

biología, la

bolígrafo/boli, el

borrador, el = rough copy;

board rubber

campo de deportes, el

cancha /pista de (tenis), la

cantina, la

carpeta, la

casete, la = cassette

casete, el = cassette player

ciencias, las

cinta, la

clase, la

cocina, la = food technology

colegio, el

comercio, el = business studies

corregir

cuaderno, el

curso, el

deberes, los = homework

despacho, el

dibujar

dibujo, el = art

diccionario, el

director, el

diseñar

educación física, la

ejercicio, el

encender

encuesta, la

enseñanza, la

entrevista, la

escuela, la

español, el

estuche, el

estudiante, el

estudiar

estudios, los

ética, la

examen, el

física, la

francés, el

geografía, la

gimnasia, la

gimnasio, el
goma, la

guardar

historia, la

idioma, el

impresora, la

informática, la

inglés, el

insignia, la

instalaciones, las

instituto, el

laboratorio, el

lápices de colores, los

lápiz, el

lección, la

lengua, la

levantar la mano

libro, el

literatura, la

matemáticas, las

mensaje, el

mochila, la

música, la

nota, la

orientación profesional, la

página, la

pantalla, la

pasar (la) lista

pasillo, el

patio, el

pizarra, la

presentación (oral), la

profesor, el

prueba, la

química, la

recreo, el

regla, la = ruler

religión, la

repasar

resumen, el

rotulador, el

sacapuntas, el

sacar buenas/malas notas

salón de actos, el

ser bueno en .

subrayar

suspender

taller, el

teclado, el

tecnología, la

texto, el

tijeras, las

tiza, la

trabajo, el

trabajos manuales, los
tutor, el

uniforme, el
vocabulario, el
Theme 2 . Holiday Time and Travel & Travel

2A - Travel, Transport and

Finding the Way

aeropuerto, el

andén, el

aparcar

autocar, el

autobús, el

autopista, la

AVE, el (tren de alta velocidad

español)

avión, el

barco, el

billete, el

(billete) sencillo, el

(billete) de ida, el

(billete) de ida y vuelta, el

bonobús, el

carretera, la

cinturón de seguridad, el

coche, el

conductor, el = driver; motorist

consigna, la

despacho de billetes, el

destino, el

directo

expreso, el

(no) fumador

informarse

llegada, la

mapa, el

metro, el

moto, la

parada, la

parking, el

pasajero, el

paso subterráneo, el

plano, el

(primera) clase

rápido, el

retraso, el

revisor, el

sacar

sala de espera, la

salida, la = departure

semáforo, el

suplemento, el

taquilla, la = ticket office

Talgo (train)
taxi, el

TER (train)

transbordo, el

transporte (público), el

tranvía, el

tren, el

vía, la

viajero, el

vuelo, el

+ see 1C

2B - Tourism

acampar

acondicionado

aduana, la

bañarse

camping, el

caravana, la

climatizado

Costa Brava, la

Costa del Sol, la

Costa Verde, la

descansar

divertirse

DNI (National Identity card)

documento, el

equipaje, el

estar de vacaciones

excursión, la

ferry, el

folleto, el

foto(grafía), la

gafas de sol, las

guía (turística), la = guidebook

guía, el = guide

hotel, el

intercambio, el

lista, la

maleta, la

máquina de fotos, la

Mediterráneo, el

pasaporte, el

Pirineos, los

sacar fotos

sombra, la

tomar el sol

turismo, el

turista, el
turístico

vacaciones, las

visita, la

visitar

Weather

cielo, el

estar nublado/despejado

haber tormenta/hielo/niebla

hacer buen/mal tiempo

hacer calor/frío

hacer sol/viento

llover

lluvia, la

nevar

nieve, la

nube, la

pronóstico, el

tiempo, el = weather

2C - Accommodation

albergue juvenil, el

alojarse

aparcar

apartamento, el

ascensor, el

balcón, el

baño, el

caravana, la

cepillo (de dientes), el

champú, el

desayuno, el

desodorante, el

ficha, la

firmar

funcionar

habitación doble, la

habitación individual, la

hotel, el

jabón, el

lavandería, la

libre = available

llave, la

luz, la

media pensión

parador, el

papel higiénico, el

pasta de dientes, la

peine, el
pensión, la = boarding house

pensión completa

persona, la

recepción, la

reserva, la

reservar

saco de dormir, el

secador de pelo, el

sitio, el = place, space, room

tienda, la = tent

2D - Holiday Activities

copa, la = wine glass

cuchara, la

cuchillo, el

mantel, el

platillo, el

plato, el = plate

servilleta, la

taza, la

tenedor, el

vaso, el

+ See 1B, 3B

2E - Services

Post Office

buzón, el

carta, la = letter

cartero, el

enviar

estanco, el

mandar

paquete, el

postal, la

sello, el

Getting help in an emergency

accidente, el
ambulancia, la

aspirina, la

avería, la

boca, la

bomberos, los

brazo, el

cabeza, la

catarro, el

comprimido, el

consultorio, el

consulta, la

crema, la

cuello, el

cuerpo, el

¡Cuidado!

Cruz Roja, la

dedo,el

doler

dolor, el

enfermedad, la

enfermo

espalda, la

esparadrapo, el

estómago, el

fiebre, la

garganta, la

gasolinera, la

gripe, la

hambre, el

herida, la

herido

incendio, el

insolación, la

inyección, la

jarabe, el

mano, la

mareado

mareo, el

medicamento, el
medicina, la

muela, la

nariz, la

oídos, los

ojo, el

¡Ojo!

pastilla, la

picadura, la

pie, el

pierna, la

policía, la

primeros auxilios, los

quemadura, la

resfriado, el

romperse

rueda, la

sed, la

socorrista, el

¡Socorro!

sueño, tener __

tirita, la

urgencias, las

Other

alquilar

billete, el = bank note

cajero automático, el

cambio, el

cheque de viaje, el

descolgar

equipo, el = equipment

introducir

moneda, la

oficina de cambio, la
Theme 3 . Work and Lifestyle

3A - Home Life

arreglar

belén, el

cocinar

compras, las

costumbre, la

faenas, las

fregar

lavar

lavar los platos

limpiar

pasar la aspiradora
planchar

quehaceres, los

quitar el polvo

tareas, las

tarjeta (de crédito), la

toalla, la

tradición, la

tradicional

+See 1A, 1B, 1D

3B - Healthy Living

aceite, el
aceituna, la

agua (f.), el

agua mineral (con/sin gas) (f.), el

ajo, el

arroz, el

asado

atún, el

azúcar (f.), el

bacalao, el

barra (de pan), la

beber

bebida, la
bistec, el or bisté, el

bocadillo, el

bombón, el

café, el = coffee

calamares, los

caramelo, el

carne, la

cebolla, la

cena, la

cenar

cereales, los

cerveza, la

champiñones, los

chicle, el

chocolate, el

chorizo, el

chuleta, la

churros, los

coca-cola, la

cocinar

col, la

coliflor, la

comida, la = lunch; food

ensalada, la

filete, el

flan, el

freír

fresa, la

fruta, la

gambas, las

gazpacho, el

guisantes, los

hamburguesa, la

helado, el

hervir

huevo, el

jamón (de york),el

jamón serrano, el

judías verdes, las

leche, la

lechuga, la

legumbres, las

limón, el

limonada, la

mantequilla, la

manzana, la

mariscos, los

melocotón, el

melón, el

merluza, la

mermelada, la

naranja, la

naranjada, la

nata, la
paella, la

pan, el

pastel, el

patata, la

patatas fritas, las

pera, la

perrito caliente, el

pescado, el

pimienta, la

pimiento, el

piña, la

plátano, el

pollo, el

postre, el

queso, el

rellenar

relleno, el = stuffing sal, la

salchicha, la

salchichón, el

salsa, la

sangría, la

sardina, la

servicio, el

sopa, la

tapas, las

tarta, la

té, el

tomate, el

tortilla, la

tostada, la

uvas, las

vainilla, la

vegetariano

verduras, las

vinagre, el

vino (blanco/rosado/tinto), el

yogur, el

zanahoria, la

zumo (de fruta), el

+ See 1D

3C - Part-time Jobs and

Work Experience

banco, el

cabina de teléfono, la

canguro, de

clínica, la

colgar

compañía, la

correo electrónico, el

cuidar

de parte de .

¡Diga!

¡Dígame!
dinero, el

dueño, el

ejército, el

empleo, el

empresa, la

encargado

encontrar

estar communicando

experiencia laboral, la

fábrica, la

fax, el

ganar = to earn

guía (telefónica), la

hacer prácticas

hacer un aprendizaje

jefe, el

línea, la

llamada, la

marcar = to dial

oficina, la

pagar bien / mal

prefijo, el

recado, el

repartir

solicitor trabajo

sueldo, el

teléfono (móvil), el

tomar un año libre

+ See 1A, 1B, 1C, 1D, 1E

3D - Leisure

actuar

anuncio, el

apto

asiento, el

baile, el

bar, el

café, el = coffee shop

cafetería, la

cantante, el

carta, la = menu

cartelera, la

ciencia - ficción, la

clásico

comedia, la

concierto, el

concurso, el

corrida de toros, la

cuenta, la

de acción

de aventura

de terror

delicioso

dibujos animados, los
documental, el

entrada, la = ticket

entremeses, los

especialidad, la

estrella, la

función, la

hamburguesería, la

libre = free

menú, el

menú del día, el

noticias, las

ocio, el

¡Oiga!

paga, la

pagar

partido, el

plato, el = dish

plato combinado, el

policíaco

postre, el

propina, la

publicidad, la

ración, la

restaurante, el

romántico

¡Salud!

servicios, los

sesión, la

taquilla, la = box office

telenovela, la

tipo, el

trabajar = to act

Tráigame .

+ See 1A, 1B

3E - Shopping

a mitad de precio

abanico, el

abrigo, el

ahorrar

anuncio, el

artículo, el

bañador, el

blusa, la

bolso, el

botas, las

caja, la = till

calcetines, los

camisa, la

camiseta, la

carnicería, la

castañuelas, las

cerillas, las

chandal, el
cheque, el

cinturón, el

cliente, el

comprar

confitería, la

corbata, la descuento, el

droguería, la

estanco, el

falda, la

farmacia, la

frutería, la

gastar = to spend

grandes almacenes, los

guantes, los

impermeable, el

jersey, el

juguete, el

librería, la = bookshop

medias, las

mercado, el

monedero, el

muñeca, la

oferta, la

paga, la = pocket money

panadería, la

pantalón, el

pantalón corto, el

panty, el

paraguas, el

pastelería, la

peluquería, la

pendientes,los

periódico, el

pescadería, la

probarse

quedar

quiosco, el

rebajas, las

recibo, el

recuerdo, el

reembolso, el

regalo, el

reloj, el

ropa, la

sandalias, las

sección, la

servir

sombrero, el

supermercado, el

surtido

tabacalera, la

tarjeta de crédito, la

tienda de comestibles, la

traje, el
traje de baño, el

vaqueros, los

vender

vestido, el

zapatería, la

zapatillas de deporte, las

zapatos, los

+ See 1C, 1D, 3B
Theme 4 . The Young Person in Society

4A - Character and Personal

Relationships

agresivo

ambicioso

amistoso

antipático

atento

atrevido

avaricioso

carácter, el

cariñoso

celoso

cobarde

comportamiento, el

comportarse

comprensivo

conducta, la

confianza, la

creativo

cruel

cualidad, la

cuidadoso

defecto, el

desobediente

egoísta

emprendedor

estúpido

extrovertido

formal

generoso

glotón

hablador

honrado

impaciente

insolente

llevarse bien / mal con

mal educado

mentiroso

mezquino

nervioso

obediente

orgulloso

paciente

perezoso

personalidad, la

prudente

seguro de sí mismo

sensible

serio

severo

sincero
tímido

torpe

travieso

valiente

+ See 1A, 3D

4B - The Environment

ahorrar

aire, el

amenazar

arruinar

atasco, el

basura, la

campaña, la

causa, la

causar

circulación, la

contaminación, la

contaminar

controlar

desastre, el

desastroso

destrucción, la

destruir

ecología, la

ecológico

estropear

evitar

gasolina (sin plomo), la

hogar, el

medio ambiente, el

peatón, el

peatonal

planeta, el

polución, la

preocupar(se)

proteger

recurso, el

salvar

selva, la

tierra, la

tráfico, el

urbanización, la

vehículo, el

vivienda, la

+ See 1C, 1D, 1E, 2A, 2C

4C - Education Issues

academia, la

carrera, la

castigar
castigo, el

deberes, los = duties

derechos, los

desobedecer

empleo, el

estricto

norma, la

obedecer

obligatorio

opción, la

práctica(s), la(s) = training

regla, la = regulation

respetar

respeto, el

riguroso

universidad, la

+ See 1D, 1E

4D - Careers and Future

Plans

ambición, la

aprendiz, el

aprendizaje, el

calificación, la

calificado

capacitar(se)

certificado, el

formación profesional, la

+ See 1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C

4E - Social Issues, Choices

and Responsibilities

aceptable

alcohol, el

alcohólico

borracho

cigarrillo, el

dañar

daño, el

desempleo, el

droga, la

drogarse

emborracharse

en forma

en paro

fumar

horroroso

humo, el
mantener(se)

parado

peligro, el

peligroso

salud, la
saludable

sano

tabaco, el

+ See 1A, 1C, 3C, 3D, 3E,

4A, 4B, 4C, 4D

LÉXICO

Лексика

A

a

¿A cuántos estamos?

a eso de la(s) __

a fines (de)

a la una

...menos cuarto

.y/menos cinco, etc

.y media

a las dos, etc.

a lo mejor

a mediados (de)

a medianoche

a mediodía

a menudo

a mitad de precio

a partir de

a pie

a principios (de)

¿A qué hora .?

a tiempo

a veces

abajo (de)

abanico, el

abierto

abogado, el

abrazo, un

abrigo, el

abril

abrir

abuelo, el

aburrido

aburrirse

acabar (de)

academia, la

acampar

accidente, el

aceite, el

aceituna, la

acento, el

aceptable

aceptar

acompañar

aconsejar
acordarse

acostarse

actitud, la

actividad, la

activo

actor, el

actualidad, la

actuar

actualmente

adentro

adiós

adolescente

¿Adónde?

aduana, la

adulto

aeropuerto, el

afeitarse

aficionado, el

afirmación, la

afortunadamente

afuera

afueras, las

agenda, la

agosto

agradable

agresivo

agua (f.), el

agua mineral (con/sin gas) (f.), el

aguantar

ahí

ahora (mismo)

ahorrar

aire, el

aire acondicionado, el

aislado

ajedrez, el

ajo, el

al / en un momento

al final (de)

albañil, el

albergue juvenil, el

alcanzar

alcohol, el

alcohólico

aldea, la
alegrarse de

alegre

alegría, la

alemán

alemán, el

Alemania

alfombra, la

algo

algodón, el

algunas veces

alguno

allá

allí

almorzar

almuerzo, el

alojarse

alquilado

alquilar

alrededor (de)

alrededores, los

alto

altura, la

alumno, el

amable

amargo

amarillo

ambición, la

еlambicioso

ambiente, el

ambulancia, la

amenazar

América del Sur

amigo, el

amistoso

amueblado

ancho

anciano

Andalucía

andaluz

andando

andar

andén, el

animado

animal, el

añadir
año, el

Año Nuevo, el

año pasado, el

año próximo, el

año que viene, el

año siguiente, el

anoche

anteayer

antes (de)

antiguo

antipático

anuncio, el

apagar

aparador, el

aparato, el

aparcamiento, el

aparcar

aparecer

apartamento, el

apellido, el

apenas

aprender (a)

aprendiz, el

aprendizaje, el

aprobar

apropiado

aptitud, la

apto

apuntes, los

aquel

aquella

aquello

aquí

árbol, el

armario, el

arreglar

arreglarse

arriba (de)

arroz, el

arruinar

arte dramático, el

artículo, el

asado

ascensor, el

aseo, el

asiento, el

asignatura, la

asistir

aspecto, el

aspiradora, la

aspirina, la

atasco, el

atención, la

atentamente
atento

atletismo, el

atrevido

atún, el

aula (f.), el

ausente

autobús, el

autocar, el

autopista, la

avaricioso

AVE, el tren de alta

velocidad español)

avenida, la

avería, la

avión, el

ayer

ayuda, la

ayudar

ayuntamiento, el

azafata, la

azúcar, el

azul

B

bacalao, el

bailar

baile, el

bajar (de)

bajo

balcón, el

baloncesto, el

banco, el

bañera, la

bañador, el

bañarse

baño, el

bar, el

barato

barba, la

barco, el

barra (de pan), la

barrio, el

¡Basta!

bastante

bastar

basura, la

batería, la = drums

bebé, el

beber

bebida, la

belén, el

Bélgica
bello

biblioteca, la = library

bicicleta / bici, la

bien

bien educado

bienvenido

bigote, el

billar, el

billete, el = bank note

billete, el = ticket

.de ida

.de ida y vuelta

.sencillo

biología, la

bistec, el or bisté, el

blanco

bloque, el

blusa, la

boca, la

bocadillo, el

boda, la

bolera, la

bolígrafo/boli, el

bolsa, la

bolso, el

bomberos, los

bombón, el

bonito

bonobús, el

borracho

borrador, el = board rubber

borrador, el = rough copy

bosque,el

botas, las

bote, el

botella, la

boxeo, el

brazo, el

breve

británico

¡Buen viaje!

¡Buena suerte!

buenas noches

buenas tardes

bueno

buenos días

buscar

butaca, la

buzón, el
C

caballero(s)

caballo, el

cabeza, la

cabina de teléfono, la

cada

cada (diez) minutos

caer(se)

café, el = coffee

café, el = coffee shop

cafetería, la

caja, la = box

caja, la = till

cajero, el

cajero automático, el

calamares, los

calcetines, los

calefacción, la

caliente

calificación, la

calificado

callado

callar(se)

calle, la

calor, el

caluroso

calvo

cama, la

camarero, el

cambiar

camisa, la

cambio, el

caminar

camiseta, la

campaña, la

campeón, el

campeonato, el

camping, el

campo de deportes, el

campo, el

cancha/pista de (tenis), la

canción, la

canguro, de __

cansado

cantante, el

cantar

cantidad, la

cantina, la

capacitar(se)

capaz

capital, la

cara, la
carácter, el

caramelo, el

caravana, la

cariñoso

Carnaval, el

carne, la

carnicería, la

caro

carpeta, la

carpintero, el

carrera, la

carretera, la

carta, la = letter

carta, la = menu

cartas, las = playing cards

cartelera, la

cartero, el

cartón, el

casa, la

casa adosada, la

casado

casi

casilla(s) correcta(s), la/las

casete, el = cassette player

casete, la = cassette

castaño

castañuelas, las

castellano

castigar

castigo, el

castillo, el

catalán

Cataluña

catarro, el

catedral, la

causa, la

causar

cebolla, la

celebrarse

celoso

cena, la

cenar

centímetro, el

céntimo, el

céntrico

centro comercial, el

centro, el

centro, en el __ (de)

cepillo (de dientes), el

cerámica, la

cerca (de)

cercano

cereales, los

cerillas, las
cerrado

cerrar

certificado, el

cerveza, la

césped, el

chalet/chalé, el

champiñones, los

champú, el

chandal, el

charlar

cheque de viaje, el

cheque, el

chicle, el

chico, el

chimenea, la

chocolate, el

chorizo, el

chuleta, la

churros, los

ciclismo, el

cielo, el

(cien) kilómetros por hora

ciencia-ficción, la

ciencias, las

cierto

cigarrillo, el

cine, el

cinta, la

cinturón, el

cinturón de seguridad, el

circulación, la

ciudad, la

claro

clase, la

clásico

cliente, el

clima, el

climatizado

clínica, la

club de jóvenes, el

club, el

cobarde

cobaya, la

coca-cola, la

coche, el

cocina (de gas), la = cooker

cocina eléctrica, la

cocina, la = food technology

cocina, la = kitchen

cocinar

cocinero, el

coger

col, la

colección, la
colegio, el

colgar

coliflor, la

color, el

comedia, la

comedor, el

comenzar

comer

comerciante, el

comercio, el = business studies

comida, la = food

comida, la = lunch

comisaría, la

como

¿Cómo?

¿Cómo está(s)?

¿Cómo te (se) llama(s)?

cómoda, la

cómodo

compañero, el

compañía, la

comparar

compartir

completar

completo

comportamiento, el

comportarse

comprar

compras, las

comprensivo

comprimido, el

con permiso

concierto, el

concurrido

concurso, el

conducir

conducta, la

conductor, el = driver

conductor, el = motorist

conejo, el

confianza, la

confitería, la

congelador, el

conocer

conseguir

consejo, el

consigna, la

consulta, la

consultorio, el

contable, el

contaminación, la

contaminar

contar

contento
contestación, la

contestar

continuar

contra

controlar

conversación, la

conversar

copa, la = cup, trophy

copa, la = wine glass

corbata, la

correcto

corregir

correo, el

correo electrónico, el

Correos

correr

correspondencia, la

corresponder

corrida de toros, la

cortés

cortina, la

corto

cosa, la

costa, la

Costa Brava, la

Costa del Sol, la

Costa Verde, la

costar

costumbre, la

creativo

creer

crema, la

cristal, el

cruce, el

cruel

Cruz Roja, la

cruzar

cuaderno, el

cuadrado, (el)

cuadro, el

¿Cuál(es)?

cualidad, la

cualquier(a)

cuando

¿Cuándo?

¿Cuánto(s)?

¿Cuánto cuesta(n)?

¿Cuánto es?

¿Cuánto tiempo hace que .?

¿Cuánto vale(n)?

¿Cuántos años tiene(s)/

cumple(s)?

cuarto = fourth

cuarto de baño, el
cuarto de hora, un

cuarto, un = quarter

cuchara, la

cuchillo, el

cuello, el

cuenta, la

cuero, el

cuerpo, el

¡Cuidado!

cuidadoso

cuidar

cumpleaños, el

cumplir

curso, el

D

dañar

daño, el

dar

dar igual

darse prisa

de

de acción

de acuerdo

de aventura

¿De dónde?

¿De dónde eres/es?

de la mañana

de la noche

de la tarde

de nada

de nuevo

de parte de .

¿De qué color?

¿De quién?

de repente

de terror

de vez en cuando

debajo (de)

deber = must

deber = to owe

deberes, los = duties

deberes, los = homework

débil

decepcionado

decidir

décimo

decir

dedo, el
defecto,

el

dejar

dejar de

delante (de)

deletrear

delgado

delicioso

demasiado

dentista, el

dentro (de)

dentro de (diez) minutos

dependiente, el

deporte, el

deportista

deprisa

derecha, a la __

derecho, todo __

derechos, los

desafortunado

desagradable

desaparecer

desastre, el

desastroso

desayunar

desayuno, el

descansar

descolgar

describir

descripción, la

descuento, el

desde

desde hace

desear

desempleo, el

desobedecer

desobediente

desodorante, el

despacho de billetes, el

despacho, el

despacio

despedirse

despertador, el

despertarse

después (de)

destino, el

destrucción, la

destruir

desván, el

desventaja, la

detalle, el

detener(se)

detestar

detrás (de)
Día de Reyes, el

día festivo, el

día, el

día siguiente, al

diálogo, el

dibujar

dibujo, el = art

dibujo, el = drawing

dibujos animados, los

diccionario, el

diciembre

diente, el

diferencia, la

diferente (de)

difícil

¡Diga!

¡Dígame!

dinero, el

dirección, la = address

dirección, la = direction

directo

director, el

dirigir(se)

disco (compacto), el

discoteca, la

disculpa, la

disculparse

diseñar

distinto (de)

divertido

divertirse

divorciado

DNI (National Identity Card)

doblar

doble

docena, una

documental, el

documento, el

doler

dolor, el

domicilio, el

domingo, el

donde

¿Dónde?

dormir(se)

dormitorio, el

dos veces, etc.

droga, la

drogarse

droguería, la

ducha, la

ducharse

dueño, el

dulce
durable

durante

durar

duro

E

ecología, la

ecológico

económico

edad, la

edificio, el

educación física, la

egoísta

ejemplo, el

ejemplo, por __

ejercicio, el

ejército, el

electricista, el

elegante

emborracharse

emocionante

empezar

empleado, el

empleo, el

empresa, la

empujar

en

en (una) hora

en autobús

en autocar

en avión

en coche

en ese momento

en forma

en metro

en paro

en punto

en seguida

en tren

en voz alta

en voz baja

en/por todas partes

encantado

encantar

encargado

encender

encima (de)

encontrar(se)

encuesta, la

enérgico

enero

enfadado
enfadarse

enfermedad, la

enfermero, el

enfermo

enfrente (de)

¡Enhorabuena!

ensalada, la

enseñanza, la

enseñar = to show/teach

entender

entonces

entrada, la = entrance

entrada la = ticket

entrar

entre

entremeses, los

entrevista, la

enviar

época, en la ___ de

equipaje, el

equipo de música, el

equipo, el = equipment

equipo, el = team

equis, la

equitación, la

equivocarse

esa

Es el (primero) de __

es la una

escalera, la

escocés

Escocia

escoger

escribir

escritorio, el

escuchar

escuela, la

ese

eso

espalda, la

España

español

español, el

esparadrapo, el

especial

especialidad, la

espectáculo, el

espejo, el

esperar

esposo, el

esquí, el

esquiar

esquina, la

esta
estación de autobuses, la

estación de ferrocarril, la

estación de servicio, la

estación de tren, la

estación, la

estado civil, el

estadio, el

Estados Unidos, los/ EEUU

Estamos a (dos) de __

estanco, el

estante, el

estantería, la

estar

estar (situado)

estar a (X) (kiló)metros de

estar a (X) minutos de

estar a favor (de)

estar bien/fatal/regular

estar bien/mal

estar bueno/malo

estar comunicando

estar de acuerdo

estar de vacaciones

estar en contra (de)

estar equivocado

estar nublado/despejado

estatura, la

este

este año/mes

Este, el

estéreo personal, el

estimado

esto

estómago, el

estrecho

estrella, la

estricto

estropear

estuche, el

estudiante, el

estudiar

estudios, los

estupendo

estúpido

ética, la

euro, el

Europa

europeo

evitar

exactamente

examen, el

excelente

excursión, la
éxito, el

experiencia, la

explicar

expreso, el

exterior, el

extranjero, el

extraordinario

extrovertido

F

fábrica, la

fácil

faenas, las

falda, la

falso

faltar

familia, la

famoso

fantástico

farmacia, la

fatal

favorito

fax, el

febrero

fecha, la

felicidad, la

¡Felicidades!

feliz

¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Navidad!

femenino

fenomenal

feo

ferry, el

ficha, la

fiebre, la

fiesta, la = festival

fiesta, la = party

filete, el

finca, la

fin de semana, el

final, el

finalmente

firmar

física, la

flamenco, el

flan, el

flauta, la

flojo

flor, la

folleto, el
fondo, el

footing, el

formación profesional, la

formal

formulario, el

foto(grafía), la

fracasar

francés

francés, el

Francia

frase, la

fregadero, el

fregar

freír

fresa, la

fresco

frigorífico, el

frío, el

fruta, la

frutería, la

fuente, la

fuera (de)

fuerte

(no) fumador

fumar

función, la

funcionar

fútbol, el

futuro, el

G

gafas, las

gafas de sol, las

galería (de arte), la

Gales

galés

Galicia

gallego

gambas, las

ganar = to earn

ganar = to win

garaje, el

garganta, la

gasolina (sin plomo), la

gasolinera, la

gastar

gastar = to spend

gato, el

gazpacho, el

gemelo, el

generalmente

generoso
genial

gente, la

geografía, la

gimnasia, la

gimnasio, el

glotón

gol, el

goloso

goma, la

gordo

gracias

gracioso

grado, el

gramos

Gran Bretaña

grande

grandes almacenes, los

granja, la

granjero, el

gratis

gratuito

Grecia

gripe, la

gris

gritar

grueso

grupo, el

guantes, los

guapo

guardar

guía (telefónica), la

guía (turística), la = guidebook

guía, el = guide

guisantes, los

guitarra, la

gustar

H

haber tormenta/hielo/niebla

habitación, la

habitación doble, la

habitación individual, la

habitante, el

hablador

hablar

hace = ago

hacer

hacer buen/mal tiempo

hacer calor/frío

hacer falta

hacer prácticas

hacer sol/viento
hacer un aprendizaje

hacer una pregunta

hacerse

hacia

hallarse

hambre, el

hamburguesa, la

hamburguesería, la

hasta

hasta luego

hasta mañana

hay

hay que

helado, el

herida, la

herido

hermanastro, el

hermano, el

hervir

hierba, la

hierro, el

hijo (único), el

historia, la

histórico

hogar, el

hola

hombre, el

hombre de negocios, el

honrado

hora, la

horario, el

horrible

horroroso

hospital, el

hotel, el

hoy

huevo, el

humo, el

I

ideal

identidad, la

idioma, el

iglesia, la

igual

ilusionado

imaginar

impaciente

impermeable, el

importante

imposible

impresora, la
incendio, el

incluir

inconveniente, el

independiente

indicar

industria, la

industrial

información, la

informarse

informática, la

ingeniero, el

Inglaterra

inglés

inglés, el

injusto

inmediatamente

insignia, la

insolación, la

insolente

instalaciones, las

instituto, el

instrumento, el

inteligente

intercambio, el

interesante

interesar(se)

interior, el

internet, la

introducir

introvertido

inútil

invierno, el

invitar

inyección, la

ir (a/en )

ir a + infinitive

ir a buscar

ir con __

Irlanda

irlandés

irse

Italia

italiano

izquierda, a la __ (de)

J

jabón, el

jamás

jamón (de york), el

jamón serrano, el

jarabe, el
jardín, el

jardinero, el

jefe, el

jersey, el

joven = young

joven, el = young person

jubilado

judías verdes, las

juego, el

Juegos Olímpicos, los

jueves, el

jugador, el

jugar

juguete, el

julio

junio

justificar

justo

juventud, la

K

kilo, el

kilómetro, el

L

laboral

laboratorio, el

lado, al __ (de)

lago, el

lámpara, la

lana, la

lápices de colores, los

lápiz, el

largo

lata, una

latinoamericano

lavabo, el

lavadora, la

lavandería, la

lavaplatos, el

lavar

lavar los platos

lavarse

lección, la

leche, la

lechuga, la

lectura, la

leer

legumbres, las

lejano
lejos (de)

lengua, la

lentamente

lentes de contacto, las

lento

letra, la

levantar la mano

levantarse

libra (esterlina), la

libre = available

libre = free

librería, la, = bookcase

librería, la = bookshop

libro, el

limón, el

limonada, la

limpiar

limpiarse los dientes

limpio

línea, la

liso

lista, la

literatura, la

litro, el

llamada, la

llamar (por teléfono)

llamarse

llave, la

llegada, la

llegar (a/de)

lleno

llevar

llevar (+ time) + gerund

llevarse bien/mal con

llorar

llover

lluvia, la

loco

loncha, una

Londres

lotería, la

luego

lugar, el

lunes pasado, el etc.

lunes, el

luz, la

M

madera, la

madrastra, la

madre, la

mal
mal educado

maleta, la

malo

mamá, la

mañana = tomorrow

mañana, la = morning

mandar

mano, la

manta, la

mantel, el

mantener(se)

mantequilla, la

manzana, la

mapa, el

máquina, la

máquina de fotos, la

mar, el

marca, la

marcar = to dial

marcar = to score

marcharse

mareado

mareo, el

marido, el

mariscos, los

marrón

martes, el

marzo

más

masculino

matemáticas, las

matrimonio, el

máximo, el

mayo

mayor

mayoría, la

me parece

mecánico, el

medalla, la

media pensión

mediano

medianoche

medias, las

medicamento, el

medicina, la

médico, el

medida, la

medio

medio ambiente, el

mediodía

medir

Mediterráneo, el

mejicano

Méjico
mejor

mejorar(se)

melocotón, el

melón, el

mencionar

menor

menos

mensaje, el

mentir

mentira, la

mentiroso

menú del día, el

menú, el

mercado, el

merendar

merienda, la

merluza, la

mermelada, la

mes, el

mesa, la

metro, el = metre

metro, el = underground

mexicano

México

mezquino

miembro, el

mientras (que)

mientras tanto

miércoles, el

militar, el

mínimo, el

minuto, el

mirar

mismo

mitad, la

mochila, la

moderno

molestar(se)

moneda, la

monedero, el

monitor, el

monopatín, el

montaña, la

montar a caballo

monumento, el

moqueta, la

morado

moreno

morir

moto, la

muchacho, el

muchas veces

mucho

mucho gusto
mucho tiempo

mudarse (de casa)

muebles, los

muela, la

muerto

mujer, la

mundo, el

muñeca, la

museo, el

música, la

muy

N

nacer

nacimiento, el

nacionalidad, la

nada

nada más

nadar

nadie

naranja

naranja, la

naranjada, la

nariz, la

nata, la

natación, la

Navidad, la

necesario

necesitar

negativo

negro

nervioso

nevar

nevera, la

ni . ni

niebla, la

nieto, el

nieve, la

ninguno

niño, el

no

noche, la

Nochebuena, la

Nochevieja, la

nombre, el

norma, la

normal

normalmente

Norte, el

norteamericano

nota, la

noticias, las
novela, la

noveno

noviembre

novio, el

nube, la

nuevo

número, el

nunca

O

o . o

o/u

obedecer

obediente

obligatorio

obrero, el

obtener

ocho días

ocio, el

octavo

octubre

ocupado

ocurrir

odiar

Oeste, el

oferta, la

oficina, la

oficina de cambio, la

oficina de turismo, la

¡Oiga!

oídos, los

oír

¡Ojo!

ojo, el

¡Olé!

oler

olor, el

olvidar

opción, la

opinar

opinión, la

optar

optativo

optimista

ordenador, el

oreja, la

organizar

orgulloso

orientación profesional, la

oro, el

oscuro
otoño, el

otra vez

otro

P

paciente

padrastro, el

padre, el

paella, la

paga, la = pocket money

paga, la = wages

pagar

pagar bien/mal

página, la

país, el

paisaje, el

pájaro, el

palabra, la

palacio, el

pálido

pan, el

panadería, la

pantalla, la

pantalón, el

pantalón corto, el

panty, el

papá, el

papel, el

papel higiénico, el

papelera, la

paquete, el

par, el

para

parada, la

parado

parador, el

paraguas, el

parar

parar(se)

parecer

parecerse (a)

parecido

pared, la

pareja, la

parientes, los

parking, el

parque, el

parque de atracciones, el

parque infantil, el

parque temático, el

parque zoológico, el
parte, la

participar

partido, el

pasado mañana

pasado, el

pasajero, el

pasaporte, el

pasar (+ time)

pasar (por) = to go past, through

pasar = to happen

pasar la aspiradora

pasar (la) lista

pasarlo bien

pasatiempo, el

pasear

paseo, dar un __

pasillo, el

paso subterráneo, el

pasta de dientes, la

pastel, el

pastelería, la

pastilla, la

patata, la

patatas fritas, las

patinaje, el

patinar

patines, los

patio, el

peatón, el

peatonal

pecas, las

pedazo, el

pedir

pedir permiso

pedir prestado

peinarse

peine, el

película, la

peligro, el

peligroso

pelirrojo

pelo, el

pelota, la

peluquería, la

peluquero, el

pendientes,los

pensar

pensión completa

pensión, la = boarding house

peor

pequeño

pera, la

perder
perdón

perdonar

perezoso

perfecto

periódico, el

periodista, el

periquito, el

permitir

pero

perrito caliente, el

perro, el

persona, la

personalidad, la

pertenecer

pesar

pesca, la

pescadería, la

pescado, el

pescar

peseta, la

pesimista

peso, el

pez, el

piano, el

picadura, la

picante

pie, el

piel, la

pierna, la

pimienta, la

pimiento, el

piña, la

ping-pong, el

pintado

Pirineos, los

piscina, la

piso, el = flat

piso, el = floor

pista de hielo, la

pizarra, la

planchar

planeta, el

plano, el

planta baja, la

plástico, el

plata, la

plátano, el

platillo, el

plato combinado, el

plato, el = dish

plato, el = plate

playa, la

plaza, la

plaza de toros, la
plomo, el

pobre

pocas veces

poco

poco, un

poder

policía, el

policía, la

policíaco

polideportivo, el

pollo, el

poner

ponerse

ponerse a

popular

por

por año, _ día, _ noche, etc.

por allí

por aquí

¿Por dónde?

por eso

por favor

por fin

por la(s) mañana(s)

por la(s) noche(s)

por la(s) tarde(s)

por lo general

por todas partes

¿Por qué?

porque

Portugal

portugués

posibilidad, la

posible

positivo

postal, la

póster, el

postre, el

práctica(s), la(s) = training

practicar

práctico

precio, el

precioso

preferir

prefijo, el

pregunta, (la)

preguntar

premio, el

preocupar(se)

preparar

presentación (oral), la

presentar

presente

prestar
primavera, la

primera (clase)

primero

primeros auxilios, los

primo, el

principio, al

probar

probarse

problema, el

procedente de

profesor, el

profundo

programa, el

programador, el

prohibido

prohibir

pronóstico, el

pronto

pronunciar

propina, la

propio

proteger

próximo

prudente

prueba, la

publicidad, la

público (adj.)

pueblo, el

puente, el

puerta, la

puerto, el

pues

Q

¿Qué?

¡Qué + adjective!

¡Que aproveche!

¡Qué asco!

¡Qué bien!

¿Qué día es hoy?

¿Qué fecha es (hoy)?

¿Qué hay?

¿Qué hora es?

¡Qué horror!

¡Qué lástima!

¡Que lo pase(s) bien!

¡Qué pena!

¿Qué pasa?

¿Qué tal?

¡Qué va!

quedar

quedarse (+ time)
quehaceres, los

queja, la

quejarse

quemadura, la

querer

querer decir

querido

queso, el

¿Quién?

química, la

quince días

quinto

quiosco, el

quisiera

quitar el polvo

quitarse

quizá(s)

R

ración, la

radiador, el

radio, la

rápidamente

rápido

rápido, el

raramente

raro

rato, el

ratón, el

ratos libres, los

razón, la

reacción, la

rebajas, las

recado, el

recepción, la

recepcionista, el

recibo, el

recoger

recomendar

recordar

recreo, el

recto, todo __

recuerdo, el

recurso, el

redondo

reembolso, el

regalo, el

región, la

regla, la = regulation

regla, la = ruler

regular

reír(se)

rellenar
relleno, el = stuffing

religión, la

reloj, el

Renfe/RENFE

repartir

repasar

repetir

reserva, la

reservar

resfriado, el

residencial

respetar

respeto, el

responder

responsable

respuesta, la

restaurante, el

resumen, el

retraso, el

revisor, el

revista, la

rico = tasty

rico = wealthy

riguroso

río, el

rizado

rojo

romántico

romperse

ropa, la

rosa

rosado

roto

rotulador, el

rubio

rueda, la

ruido, el

ruidoso

S

sábado, el

saber

sabor, el

sacapuntas, el

sacar

sacar buenas/malas notas

sacar fotos

saco de dormir, el

sal, la

sala de espera, la

sala de estar, la

sala de fiestas, la

salado
salchicha, la

salchichón, el

salida, la = departure

salida, la = exit

salir (a/de)

salón, el

salón de actos, el

salsa, la

¡Salud!

salud, la

saludable

saludos

salvar

sandalias, las

sangría, la

sano

santo,el

sardina, la

se(p)tiembre

secador de pelo, el

sección, la

secretario, el

sed, la

seda, la

seguir

segunda (clase)

segundo

seguro de sí mismo

sello, el

selva, la

semáforo, el

semana pasada, la etc.

Semana Santa, la

semana, la

señal, la

señas, las

sencillo

señor

señora

señorita

sensible

sentarse

sentido del humor, el

sentir (se)

separado

séptimo

ser

ser (+ adjective)

ser bueno en

ser de (+ person)

ser de (+ place)

ser de (+ material)

ser fuerte en .

serie, la
serio

servicio, el

servicios, los

servilleta, la

servir

sesión, la

severo

sexo, el

sexto

sisiempre

siento, lo __ (mucho)

sierra, la

significar

siguiente

silencio, el

silencioso

silla, la

sillón, el

simpático

sin

sin embargo

sincero

sino

sitio, el

sitio, el = place, space, room

sobre

sobresaliente

sobrino, el

socio, el

socorrista, el

¡Socorro!

sofá, el

sol, el

solamente

soldado, el

solicitar trabajo

solo

sólo

soltero

sombra, la

sombrero, el

sonar

sonido, el

sonreír(se)

sopa, la

sorprender

sorpresa, la

sótano, el

suave

subir

subrayar

sucio
sudamericano

sueldo, el

suelo, el

sueño, el

suerte, la

suficiente

sugerir

supermercado, el

suplemento, el

Sur, el

suramericano

surtido

suspender

susto, el

T

tabaco, el

tabla, la

Talgo, el (train)

talla, la

taller, el

tamaño, el

también

tampoco

tan

tanto

tapas, las

taquilla, la = box office

taquilla, la = ticket office

tarde = late

tarde, la = afternoon/evening

tareas, las

tarjeta, la

tarjeta de crédito, la

tarro, un

tarta, la

taxi, el

taza, la

té, el

teatro, el

tebeo, el

techo, el

teclado, el

técnico

técnico, el

tecnología, la

tejado, el

tela, la

telefonear

teléfono (móvil), el

telenovela, la

televisión, la
temperatura, la

templado

temprano

tenedor, el

tener

tener __ años

tener calor

tener éxito

tener frío

tener ganas de

tener hambre

tener lugar

tener miedo

tener prisa

tener razón

tener sed

tener sueño

tenis, el

TER, el (train)

tercero

terminar

terraza, la

terrible

texto, el

tibio

tiempo libre, el

tiempo, el = time

tiempo, el = weather

tienda, la = shop

tienda, la = tent

tienda de comestibles, la

tierra, la

tijeras, las

tímido

tío, el

típico

tipo, el

tirar

tirita, la

tiza, la

toalla, la

tocador, el

tocar = to play (an instrument)

tocar = to touch

tocarle a uno

todas las semanas

todavía

todo

todo el mundo

todo el tiempo

todos los días / meses, etc.

tolerante

tomar

tomar el sol
tomar un año libre

tomate, el

tonto

torcer

torero, el

torneo, el

toro, el

torpe

tortilla, la

tortuga, la

tostada, la

trabajador

trabajador, el

trabajar = to act

trabajar = to work

trabajo, el

trabajos manuales, los

tradición, la

tradicional

traer

tráfico, el

Tráigame .

traje de baño, el

traje, el

tranquilo

transbordo, el

transporte (público), el

tranvía, el

tratar de

travieso

tren, el

triste

trozo, elturismo, el

turista, el

turístico

tutor, el

U

último

una vez más

único

uniforme, el

universidad, la
uno

urbanización, la

urgencias, las

usar

usted(es)

útil

utilizar

uvas, las

V

vacaciones, las

vacío

vainilla, la

¡Vale!

valer la pena

valiente

valle, el

vaqueros, los

varios

vaso, el

vecino, el

vegetariano

vehículo, el

vela, la

vender

venir

ventaja, la

ventana, la

ver

verano, el

verdad, la

verdadero

verde

verduras, las

vestido, el

vestirse

veterinario, el

vez, la

vía, la

viajar

viaje, el

viajero, el

vida, la

vídeo, el

videoclub, el
videojuego, el

vidrio, el

viejo

viento, el

Viernes Santo, el

viernes, el

vinagre, el

vino (blanco/rosado/tinto), el

violeta

visita, la

visitar

vista, la = sight

vista, la = view

viudo

vivienda, la

vivir

vivo

vocabulario, el

volver (a / de)

volverse

vosotros

voz, la

vuelo, el

vuelta, dar una ___

W

windsurf, el

Y

y/e

ya

yogur, el

Z

zanahoria, la

zapatería, la

zapatillas de deporte, las

zapatos, los

zona, la

zoo, el

zumo (de fruta), el

GRAMÁTIСA

Граматика

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми прикметників.

Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.

Дієслово. Дієслівні часи Modo  Indicativo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Pretérito perfecto (рецептивний рівень), Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto (рецептивний рівень). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Сполучники. Вживання сполучників.

Синтаксис.
 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складносурядні речення.

 • Складнопідрядні речення.

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

 • Пряма і непряма мова.
Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.

Уроки испанского языка онлайн могут понадобиться Вам для подготовки к ЗНО 2012

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                               О.А. Удод

Информация с сайта МОНМСУ

Все программы ЗНО 2012