11 вер. 2011 р.

Изменения в проекте условий приема на 2012 год

Обзор основных изменений и дополнений в проекте условий приема в вузы Украины на 2012 год, по сравнению с условиями приема 2011

Здравствуйте, уважаемые читатели!

10 сентября 2011 года, МОНМСУ опубликовала для общественного обсуждения проект условий приема в вузы Украины на 2012 год и приложения к нему (приложение 1, приложение 2, приложение 3).

Сегодня мы с Вами рассмотрим основные изменения, которые внесены в условия приема в вузы на 2012 год.

Итак – изменения в проекте условий приема в вузы Украины по сравнению с условиями приема в вузы Украины в 2011 году
1. Отсутствует пункт о способах финансирования подготовки специалистов в вузах. В УП2011 (Условия приема 2011) он выглядел так:
«1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням; за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб»

2. Пункт о праве безоплатно впервые получать высшее образование выглядит теперь так:
«1.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше».

Из него исчезла фраза:
«якщо він раніше не здобув і не здобуває на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету»3. В проекте УП 2012 отсутствует пункт:
«1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується  висновками медико-соціальної експертної комісії»4. В 2012 году, проект УП предусматривает повышение минимального балла по профильным предметам с прошлогодних 124-х до 140.
По непрофильным предметам – минимальный балл 124 остается.5. Из пункта 4.3. проекта УП2012 убрали фразу:
«порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях»6. Новые сроки вступительной кампании (нумерация проекта УП2012 сохранена ;)):
«5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 2 липня (прим. автора: понедельник).

5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня (прим. автора: вторник :) ), крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1 – 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується 20 липня (прим. автора: пятница). Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов, закінчується 17 липня (прим. автора: вторник). Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється 1 серпня (прим. автора: среда).

5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також зі скороченими термінами навчання відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III цих Умов, зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу.

5.9. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

за державним замовленням не пізніше 10 серпня (прим. автора: пятница);

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня (прим. автора: суббота).

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна, екстернат) визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір»7. Узаконили  систему «Электронное поступление». Теперь пункт 6.1. выглядит следующим образом:
«Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.Вступник може подати в електронному вигляді заяву про допуск до участі у конкурсі у порядку, передбаченому Положенням про електронний вступ»

(кстати, надо бы еще само положение на 2012 год посмотреть. Потому что, то положение, которое есть, оно об эксперименте «Электронное поступление – 2011» :) )8. Из перечня докуметов, которые нужно подавать, убрали медицинскую справку по форме 086-о.9. Осталась возможность подавать сертификаты УЦОЯО прошлых лет: 2008, 2009, 2010, 2011. Добавились сертификаты ЗНО 2012 ;)10. Самое непонятное добавление: появились какие-то «вагові коефіцієнти», на которые умножается сумма баллов сертификатов перед добавлением к ним среднего балла аттестата о полном среднем образовании.
Пункт выглядит сейчас следующим образом:
«7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів),
помножених на вагові коефіцієнти,
(удалено в редакции от 13.09.2011 года) визначені умовами прийому, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”»

Честно говоря, я нигде не нашел в проекте УП2012 больше упоминаний об этом «весовом коэффициенте» :?11.  Для поступающих в магистратуру введено понятие «конкурсный балл»:
«7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до документа про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста)»12. Для поступающих после школы на программы, предусматривающие участие в творческом конкурсе, проектом условий приема 2012 оценивание расписано, на мой взгляд более адекватно, чем в прошлом году.
Судите сами:
В 2011 году было:
«9.3. …Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.»

Проектом условий приема 2012 предусмотрено:
«9.3. …Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких проводиться не більше ніж три»13. Появился новый пункт про «целевиков»:
«10.1. За цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і  у порядку, передбаченому законодавчими актами»14. Расширился список «олимпиадных» предметов, для которых могут быть начислены дополнительные баллы:
«12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої  академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:інформатика – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”;

інформаційні технології – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”; “системна інженерія”, “автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;

трудове навчання – при вступі на напрями “технологічна освіта”, “професійна освіта”;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань “економіка та підприємництво” та напрями “міжнародні економічні відносини” і “міжнародний бізнес”;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань “право” та напрям “міжнародне право”;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань “педагогічна освіта”, “культура”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “соціально-політичні науки”, “журналістика та інформація”, “соціальне забезпечення”;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети “біологія”, “хімія”;

педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань “педагогічна освіта” та “соціально-політичні науки”;

астрономія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет “фізика”15. Дополнительные баллы, которые вузы могут давать поступающим за подготовительные курсы, теперь должны оглашаться до начала приема заявлений о поступлении.16. Три «волны» зачисления на бюджет остаются. Но, рекомендации приемная комиссия должна будет давать в первый, пятый и восьмой дни после последнего дня приема заявлений. То есть, у поступающих теперь будет 4 дня в первой волне (с 1 по 4 августа включительно), и по три – во второй (с 5 по 7 августа) и третьей (с 8 по 10 августа).17. Пункт 17.1 проекта УП2012 дополнен следующим абзацем:
«Особи, які подавали заяву про допуск до участі у конкурсі в електронному вигляді зобов’язані, впродовж цього терміну, особисто подати до приймальної комісії вищого навчального закладу документи визначені пунктом 6.3 розділу VI цих Умов.»18. В разделе о порядке зачисления, добавился пункт 18.5.:
«Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника. Питання про скасування рішення про зарахування розглядається приймальною комісією в присутності вступника. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника зобов’язує керівника вищого навчального закладу видати наказ про зарахування вступника»

Теперь быстро забрать документы и перебросить их в другой вуз, после того, как Вас уже зачислили, будет достаточно проблематично :?19. Теперь информирование о ходе подачи заявлений предлагается производить не с помощью информационной системы «Конкурс», а с помощью "Единой государственной электронной базы по вопросам образования" (хотя, честно говоря, есть у меня подозрение, что показываться все это, все равно, через ИС «Конкурс» будет) :)Вот мы и рассмотрели основные изменения, которые МОНМСУ планирует ввести в условия приема на 2012 год.

Если у Вас возникли вопросы, замечания, пожелания – не стесняйтесь, пишите в комментариях.

Удачи в подготовке и поступлении ;)