6 груд. 2013 р.

Программа ЗНО 2014. Немецкий язык

Утвержденные программы ЗНО 2014 по иностранным языкам (немецкий)

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Институт информационных технологий и содержания образования МОН Украины разместил на своем сайте приказ, которым утверждается новая программа ЗНО 2014 по иностранным языкам.

Размещаю у себя в блоге "Учись" для того, чтобы абитуриенты могли ознакомится с ней и лучше подготовиться к сдаче ЗНО 2014 :)


UPD от 26.12. 2013 года

Внимание: опубликована программа ЗНО 2014, в которой могут быть отличия от представленной в этом материале.

Правильная программа ЗНО 2014 по иностранным языкам находится здесь.

Подробности - в материале "Подарочек под елочку. Изменения в программах ЗНО 2014"


В этом материале - приложение 4.3. Немецкий язык

Додаток № 4
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 03.12.2013 р. № 1689

ПРОГРАМА
зовнішнього незалежного оцінювання
з іноземних мов


ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності
У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:
- із вибором правильної відповіді;
- на встановлення відповідності (добір логічних пар);
- на заповнення пропусків у тексті;
- знаходження аргументів та висновків;
- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів
Статті із періодичних видань;
листи (особисті, ділові тощо);
оголошення, реклама;
розклади (уроків, руху поїздів тощо);
меню, кулінарні рецепти;
програми (телевізійні, радіо тощо);
особисті нотатки, повідомлення;
уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;
 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;
 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.


ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом
У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань
із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
заповнення пропусків у тексті:
Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення
Автентичні тексти невеликі за обсягом.
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності
У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання
Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:

 • писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;
 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера

Повсякденне життя і його проблеми
Сім'я. Родинні стосунки.
Характер людини.
Режим дня.
Здоровий спосіб життя.
Дружба, любов
Стосунки з однолітками, в колективі.
Світ захоплень.
Дозвілля, відпочинок.
Особистісні пріоритети.
Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

Навколишнє середовище.
Життя в країні, мова якої вивчається.
Подорожі, екскурсії.
Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Засоби масової інформації.
Молодь і сучасний світ.
Людина і довкілля.
Одяг.
Покупки.
Харчування.
Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
Україна у світовій спільноті.
Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
Музеї, виставки.
Кіно, телебачення.
Обов’язки та права людини.
Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

Освіта, навчання, виховання.
Шкільне життя.
Улюблені навчальні предмети.
Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Іноземні мови у житті людини.

Додаток 4.3

НІМЕЦЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ
МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

МОРФОЛОГІЯ

АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль

ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.
Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.
Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.
Наказовий спосіб дієслів.
Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.
Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.
Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.
Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення (Konditionalsätze)

ЛЕКСИКА
Beantworte die Fragen auf Deutsch!
Beschreib…!
Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!
Ergänze die Satze!
Frag…!
Fülle die Lücken aus!
Fülle die Tabelle aus!
Gib Grunde warum…
Gib zwei Beispiele
Hör gut zu!
Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?
Lies den Brief!
Lies die Satze!
Lies den Text!
Mach eine Liste!
Sag…!
Schreib A, B, C oder D!
Schreib die richtige Nummer!
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen!
Schreib den richtigen Namen!
Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!
Schreib den/einen Brief auf Deutsch!
Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!
Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen!
Schreib die richtige Antwort!
Schreib eine Liste!
Schreib eine Postkarte!
Schreib einen Satz!
Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!
Schreib zwei Dinge!
Unterstreiche die richtige Antwort!
Wähle das passende Bild!
Wähle den passenden Satz!
Wähle die richtige Antwort!
Was ist richtig?
Was passt zusammen?
Welche Sätze sind richtig?
Wer…?

Allgemeine Begriffe
1. Existenz

(a) existieren, nicht existieren

geben
es gibt (nicht)
leben
nicht
nicht mehr
nie
nichts
niemand
sein
sterben
werden

(b) Präsenz, Abwesenheit

allein
brauchen
dort
hier
ja

an
auf
auf der anderen Seite
aus
auβen
auβer
bei
bis
da
dort
drüben
durch
entlang
für
gegen
gegenüber
hier
hinter
in
innen
liegen
mit
mitten
nach
neben
Norden der
oben
ohne
Osten der
über
überall
um
unten
unter
seit
Süden der
von
vor
Westen der
wohnen
zu
zwischen

(b) Entfernung

in der Nähe
Kilometer der
Meter der
nächste
neben
überall
unterwegs
jetzt
mit
nein
nicht da sein
noch
ohne
zusammen

(c) brauchbar, nicht brauchubar

alles
brauchen
dürfen
erlaubt
Gelegenheit die
genug haben
(nicht) haben
möglich
sonst
unmöglich
verboten
vielleicht
wollen

weit von
wie weit ist es?

(c) Bewegung

abfahren
ankommen
drehen
Fahrt die
fahren
fallen
fliegen
gehen
her
hin
hinausgehen
hineingehen
kommen
laufen
Reise die
steigen
überqueren
verlassen
zurück
zurückfahren
zurückgehen

(d) Richtung

direkt
geradeaus
links
rechts
+ 2(a)

(e) Beginn

von
aus welcher Richtung?
wovon

(f) Bewegung mit Person oder Ding

anziehen
begleiten
einen Ausflug machen
fahren
folgen
mitbringen
mitnehmen
nehmen + Transport
(d) häufig, nicht häufig

bestimmt
bitte
gar nicht
geschehen
ja
können
nein
nicht
stattfinden
vielleicht
wahrscheinlich
(nicht) wieder
zufällig

(e) demonstrativ

anders
dieser
jener

2. Raum
(a) Lage, Position, Standort

(g) Ort

Berg der
Dorf das
Gebiet das
Gegend die
Küste die
Land das
Landschaft die
See der
See die
Stadt die
Stadtmitte die
Vorort der
Zentrum das
zu Hause

(h) Maße

breit
dick
dünn
eng
flach
groß
hoch
klein
kurz
lang
schmal
weit
Zentimeter der

3. Zeit

(a) Kalender

Monate:

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Tage:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonnabend
Sonntag

Jahreszeiten:

Frühling der
Sommer der
Herbst der
Winter der
Feiertag der
Ferien die
Jahr das
Jahreszeit die
Monat der
Neujahr das
Ostern
Tag der
um
Urlaub der
Weihnachten
Woche die
Wochenende das

(b) Uhrzeiten

Zahlen 1-60
ab
früh
halb
Minute die
Mittag der
Mitternacht die
nach
spät
später
Stunde die
um wie viel Uhr
ungefähr
Viertel
vor

(c) Zeitpunkt

Abend der
am nächsten / folgenden Tag Anfang der
Augenblick der
bald
damals
Datum das
Ende das
erst
früh
gestern
gleich
heute
heute Morgen
heutzutage
Moment der
morgen
morgens
Nachmittag der
Nacht die
neulich
sofort
übermorgen
Uhr die
unterwegs
vor
vorgestern
vor kurzem
während
der Wievielte

(d) Zeitdauer

Abend der
dauern
bis
Jahr das
kurz
lang
wie lange?
Morgen der
Nachmittag der
seit
Sekunde die
Vormittag der
Woche die
Wochenende das
Zeit die

(e) Häufigkeit

ab und zu
erst
gewöhnlich
immer
jeden Tag
-mal
manchmal
montags etc.
nächst
nie
nochmal
noch einmal
normalerweise
nur
oft
täglich
wie bitte
wie oft
wieder
wiederholen

(f) Reihenfolge

damals
danach
dann
dritte
endlich
erste
erstens
letzte
mal
Mal das
nach
nachher
seit
später
und
zweite

(g) Unvermeidlichkeit

am Montag etc
bald
bis bald
bis morgen
noch nicht
plötzlich
sofort
vor kurzer Zeit
ziemlich
zu spät

(h) Schnelligkeit

langsam
plötzlich
schnell

(i) Gleichzeitigkeit

gerade
gleich
jetzt
nun
schon
sofort
während
zur gleichen Zeit

(j) Beginn, Dauer und Ende

Anfang der
anfangen
beenden
Beginn der
beginnen
Ende das
endlich
nicht mehr
schließen
sich verabschieden
zu Ende
zumachen
zurück

(k) Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit

bleiben
immer noch
wechseln
werden

4. Eigenschaft und
Charakteristik

(a) Ausmaß

dick
dünn
groß
Größe die
Kilo das
Kilometer der
klein
messen
Meter der
schlank
wie?
wie viel?
+ 2h

(b) Alter

alt
Alter das
älter
ehemalig
Erwachsene der
früher
geboren am….
Jahr das
jung
Junge der
jünger
Kind das
lebendig
modern
neu

(c) Äußere

aussehen
erscheinen
fest
frisch
genau
hart
hässlich
hübsch
leer
nett
ordentlich
sauber
schmutzig
schön
schwer
stark
streng
trocken

(d) Quantität

all
alles
beide
bisschen
Dose die
ein / eine / ein
ein bisschen
einige
ein paar
einzeln
etwas
fast
Flasche die
genug
Glas das
Gramm das
jeder
Karton der
Kilo das
Liter der
mehr
mehrere
Menge eine
mindestens
nicht mehr
nichts
noch
nur
Paket das
Pfund das
pro
Schachtel die
Scheibe die
sehr
selten
Stück das
Tüte die
viel
viele
voll
welcher…..
wenig
zu viel

(e) Formen

Kreis der
Quadrat das

(f) Temperatur

heiß
Grad der
kalt
Klima das
kühl
Temperatur die
warm

g) Eigenschaften

amüsant
angenehm
ausgezeichnet
ausreichend
bequem
berühmt
besser
am besten
einfach
fantastisch
freundlich
frisch
froh
furchtbar
gefährlich
gut
herrlich
hervorragend
Klasse
klug
komisch
kompliziert
leicht
lustig
nett
nützlich
praktisch
prima
schlecht
schlimm
schrecklich
schwach
schwierig
Spaß
Spitze
toll
total
typisch
wichtig
witzig
wunderbar

(h) Zugang

aufmachen
fertig
frei
geschlossen
offen
schlieβen
verboten

(i) Wert

Angebot das
arm
ausverkauft
gut / schlecht bezahlen
billig
Cent der
Euro der
Geld das
Lohn der
nichts
Pfund das
Preis der
preiswert
reich
Stück das
Taschengeld das
teuer
wert
(j) Korrektheit

falsch
Fehler der
genau
gerecht
korrigieren
in Ordnung
möglich
nötig
notwendig
O.K.
perfekt
Pflicht die
richtig
schlecht
schlimm
unbedingt
ungerecht

(k) Volk

Nationalitäten:

amerikanisch
Amerikaner der
belgisch
Belgier der
britisch
Brite der
deutsch
Deutsche der
englisch
Engländer der
französisch
Franzose der
griechisch
Grieche der
holländisch
Holländer der
italienisch
Italiener der
österreichisch
Österreicher der
schweizerisch
Schweizer der
spanisch
Land das

Länder und Kontinente:

Afrika
Amerika
Ausland das
Belgien
Deutschland
England
EU die
Europa
Frankreich
Griechenland
Holland
Italien
Österreich
Schweiz die
Spanien
Turkei die
USA die

Geographische Objekte:

Bonn
Kanal der
Köln
Mittelmeer das
München
Nordsee die
Ostsee die
Rhein der
Salzburg
Wien

(l) Möglichkeiten

helfen
können
leicht
natürlich
Problem das
schwer
Schwierigkeit die
versuchen

(m) Interesse

abhängig
am liebsten
beschäftigt
besonders
bitte
dumm
einverstanden
enorm
Erfolg haben
es geht
sich freuen
sich fühlen
gern
gern geschehen
gewaltig
gute Idee
hassen
heftig
interessant
Interesse das
sich interessieren für
langweilig
lebendig
lebhaft
Leidenschaft die
lieber
Lieblings......
mit Freude
mögen
stimmt
super

(n) Emotionen

Angst haben
böse
einsam
entschuldigen
erfolgreich
freuen
gern haben
glücklich
Gott!
hassen
Lust haben
Quatsch
Schade
schaden
sich schämen
traurig
vorziehen
zufrieden

(o) Kraft

arm
sich besser fühlen
ganz ordentlich
gesund
Gesundheit die
krank

müde
nutzlos
reich
schwach
stark

(p) Stoff

Baumwolle die
Glas das
Holz das
Leder das
Papier das
Plastik die
Wolle die

(q) Geschmack und Geruch

Geschmack der
lecker
gut / schlecht riechen
Salz das
schmecken
scharf
süß
Zucker der

(r) Farben

blau
blond
braun
bunt
dunkel
Farbe die
gelb
grau
grün
hell
lila
orange
rosa
rot
schwarz
weiß
welche Farbe

(s) Persönliche Charakteristiken

aktiv
auf die Nerven gehen
blöd
doof
dumm
faul
fleißig
freundlich
geduldig
gemein
glücklich
hilfsbereit
höflich
intelligent
klug
komisch
laut
lebendig
leise
lieb
lustig
müde
nett
optimistisch
Persönlichkeit die
pessimistisch
sportlich
streng
sympathisch
unfreundlich
ungeduldig
unglücklich
unhöflich
unsympathisch
unzufrieden

(t) Hörbarkeit

hören
Lärm der
laut
ruhig
still
Stille die
wiederholen
zuhören

(u) Umgangsformen, Benehmen

am besten
besser
sicher
überhaupt
vor allem
wichtig
wirklich
+ 4d

5. Intellektuelle Begriffe

(a) Empfindungen

sich ansehen
hören
Durst haben
Hunger haben
noch einmal sehen
sehen

(b) Kommunikation

anrufen
Antwort die
antworten
Brief der
danke
sich entschuldigen
Entschuldigung die
erzählen
Frage die
fragen
heißen
lachen
sagen
schreiben
Sprache die
sprechen
Stimme die
verstehen
Wort das
zeigen

(c) Ausdruck

danken
gefallen
hoffen
leider
wissen
wollen
sich wünschen

(d) Ansichten

denken
sich entscheiden
sich erinnern
Erinnerung die
finden
glauben
Idee die
meiner Meinung nach
meinen
Meinung die
vergessen
Wahl die
wählen

6. Beziehungen

(a) Logisches

aber
also
auch
das heißt
einschließlich
nicht mehr
nie
während
warum
wegen
weil
wenn
wie
wo

(b) Tätigkeiten

arbeiten
aufstehen
aufwachen
bekommen
benützen
bereiten
besuchen
bezahlen
einladen
essen
fahren
fehlen
finden
geben
gehen
ins Bett gehen
gewinnen
holen
kaufen
kriegen
lernen
lesen
machen
nehmen
passieren
rauchen
reisen
reservieren
schicken
schlafen
schwimmen
sitzen
spazieren gehen
spielen
stecken
stehen bleiben
suchen
tanzen
tragen
treffen
trinken
tun
unterschreiben
Zeit verbringen
vergleichen
verkaufen
verlieren
vorbereiten
sich waschen
ziehen

(c) Fragewörter

bitte
wann
warum
was
was für …
welcher …
wer
wie
wie bitte
wie viel
wie viele
wieso
wo
woher
wohin

(d) Indefinites

aber
Art die
besonders
doch
es gibt
etwa
etwas
irgend
jemand
Leute die
man
nichts
niemand
null
oder
sehr
selbst
so
sogar
Sorte die
und
ungefähr
wirklich
ziemlich

(e) Auf die Zukunft verweisend

für
gehen + Infinitiv
hoffen
hoffentlich
ich möchte + Infinitiv
in der Zukunft
nächste …
wollen
+ 3c Allgemeine Begriffe

(f) Auf Präsens verweisend

Präsens
+ 3c Allgemeine Begriffe

(g) Auf die Vergangenheit verweisend

es gab
schon
seit
in der Vergangenheit
es war

+ Zeitformen der Vergangenheit

+ 3c Allgemeine Begriffe

(h) Besitz

eigen
+ Possesivpronomen
(i) Ähnlichkeit und Unterschied

also
anders
auch
dass
fast
für/gegen sein
ganz
Gegenteil das
mehr als
Nachteil der
Unterschied der
Vorteil der
wenn nicht

7. Abkürzungen

usw.
z.B.

Zahlen
1-1000 + Million

Letters of the alphabet

Pronomen: sieh Grammatik


Lexik nach den Themen

THEMA 1 MEINE WELT
1A Ich, meine Familie und Freunde
Alter das
Angestellte der
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
Briefträger der
Brille die
Bruder der
Büro das
Cousin der
Dame die
danke
danken
Direktor der
Einladung die
Einzelkind das
Eltern die
Erwachsene der
Fahrer der
Familie die
Familienangehörige der
Familienname der
Fleisch das
Fleischer der
Frau die
Fräulein das
Freund der
Freundschaft die
Gast der
Gastfreundschaft die
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geschieden
Geschwister die
getrennt
Glück das
glücklich
Großeltern die
Großmutter die
Großvater der
Guten Abend
Guten Tag
Haar das
Hallo
Hamster der
Hausfrau die
Hausnummer die
Haustier das
Herr der
Hund der
Jahr das
Junge der
Kaninchen das
Kassierer der
Katze die
Kaufmann der
Kellner der
Arzt der
auf Wiederhoren
Auf Wiedersehen
Auge das
aussehen
Baby das
Bäcker der
kennen
Kind das
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Kusine die
ledig
Lehrer der
Mädchen das
Mann der
Maus die
Mechaniker der
Meerschweinchen das
Metzger der
Mutter die
Mutti
Nacht die
Name der
Nase die
Oma die
Omi die
Onkel der
Opa der
Opi der
Pferd das
Polizist der
Schnurrbart der
Schwager der
Schwester die
Sekretärin die
(sich) setzen
Sohn der
Staatsangehörigkeit die
Stadt die
Straße die
Streit der
streiten
Tante die
Tochter die
Tier das
Tschüs
Vater der
Vati
verheiratet
Verkäufer der
Vetter der
Vogel der
Vorname der
vorstellen
Wellensittich der
wie geht’s
willkommen
wohnen
Wohnort der
Bart der
Bauer der
Beruf der
bestimmt
besuchen
bleiben
Brieffreund der
Zahnarzt der
Zwilling der

1B Interessen und Hobbys

angeln
ausgehen
Badminton das
Basketball der
Besuch der
besuchen
Briefmarke die
Buch das
CD-Spieler der
Computer der
Disko die
Fan der
fernsehen
Film der
Fitnesszentrum das
Foto das
Fotoapparat der
fotografieren
Freibad das
Freizeit die
Freund der
Fußball der
gewinnen
Gruppe die
Gymnastik die
Hobby das
Hockey das
Instrument das
Jugendklub der
Karte die
Kassette die
Kino das
Klavier das
Konzert das
lesen
Mannschaft die
Mitglied das
mitkommen
Musik die
Park der
programmieren
Rad fahren
reiten
Rollschuh der
sammeln
Schlittschuh laufen
schwimmen
Schwimmbad das
segeln
Ski fahren
spazieren gehen
spielen
Spiel das
Spielplatz der
Sport der
Stadion das
Stadt die
tanzen
Tennis das
Theater das
Tischtennis das
trainieren
treffen
treiben
üben
Verein der
Videospiel das
Volleyball der
Walkman der
Wettbewerb der
Wochenende das
Zeitschrift die

1C Haus und Umugebug

Adresse die
Aussicht die
Auto das
Autobahn die
Bad das
Badezimmer das
Bahnhof der
Balkon der
Baum der
Berg der
Bett das
Blitz der
blitzen
Blume die
Brücke die
Burg die
Bus der
Denkmal das
Dom der
Donner der
donnern
Dorf das
Dusche die
Ecke die
Einfamilienhaus das
Einwohner der
Erdgeschoss das
Esszimmer das
Fachhochschule die
Fahrkarte die
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrt die
Feld das
Fenster das
Fernseher der
Flur der
Fluss der
frieren
Frost der
zu Fuß
Fußgängerzone die
Garage die
Garten der
Gebäude das
Gegend die
Geschäft das
Geschirrspülmaschine die
geschlossen
Gewitter das
Grundschule die
Hafen der
Haltestelle die
Handy das
Hauptbahnhof der
Hauptstraße die
Haus das
Herd der
historisch
Industrie die
Keller der
Kellner der
Kindergarten der
Kirche die
Kleiderschrank der
Krankenhaus das
Kreuzung die
Küche die
Kuh die
Kühlschrank der
Küste die
Laden der
Lampe die
Landschaft die
Luft die
Markt der
Marktplatz der
Meer das
Mikrowelle die
Möbel das
Motorrad das
Museum das
Nachbar der
nass
Nebel der
neblig
Park der
parken
Parkplatz der
Pflanze die
Platz der
Poster der/das
Postleitzahl die
Rad das
Radio das
Rasen der
Rathaus das
Regen der
regnen
Reihenhaus das
Reise die
S-Bahn die
Schaf das
Schauer der
Schlafzimmer das
Schloss das
Schnee der
schneien
Schule die
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
Sessel der
Sofa das
Sonne die
sonnig
Spiegel der
Spülmaschine die
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stereoanlage die
Strand der
Straßenbahn die
Stuhl der
Sturm der
stürmisch
Supermarkt der
teilen
Telefon das
Teppich der
Tisch der
Toilette die
Treppe die
Tür die
U-Bahn die
umsteigen
Verkehr der
Vorhang der
Vorort der
Wagen der
Wand die
Waschmaschine die
Wecker der
Wetter das
Wind der
windig
wohnen
Wohnung die
Wohnzimmer das
wolkig
Zimmer das
Zoo der
Zug der

1D Alltag

Abendessen das
aufstehen
aufwachen
Braten der
Butterbrot das
duschen
einkaufen
essen
Fleisch das
Freizeit die
Fruchtsaft der
Frühstück das
frühstücken
Hausaufgabe die
Kantine die
Kleidung die
kochen
klingeln
Kuchen der
Mahlzeit die
Milch die
Mittagessen das
Mittagszeit die
müssen
Obst das
Pommes frites die
putzen
schlafen
sollen
Suppe die
Tee der
Toast der
trinken
Uniform die
verlassen
sich waschen
Wasser das
Wecker der

1E Schule und Zukunftspläne

Abitur das
aufmachen
Aula die
Austausch der
Band die
beschreiben
Bibliothek die
Biologie die
Bleistift der
Buch das
Chemie die
Chor der
Deutsch
Disziplin die
Drama das
Englisch
Erdkunde die
Fach das
Fenster das
Ferien die
fertig sein
eine Frage stellen
Französisch
Füller der
Gesamtschule die
Geschichte die
Gymnasium das
Hausaufgabe die
Heft das
Hof der
Informatik die
Kassettenrekorder der
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
Klub der
kopieren
Kugelschreiber der
Kuli der
Kunst die
Labor das
lernen
lesen
Lineal das
Mappe die
Mathe(matik) die
Mittagspause die
Note die
Orchester das
Ordner der
Papier das
Partner der
Pause die
Pflichtfach das
Physik die
Plan der
Projekt das
Prüfung die
(Radier)gummi der
Realschule die
Religion die
Resultat das
schreiben
Schularbeiten die
Schuldirektor der
Schule die
Schüler der
Seite die
Semester das
singen
sitzenbleiben
Spanisch
Sprechstunde die
Sport der
Sportzentrum das
Student der
studieren
Studium das
Stunde die
Stundenplan der
Tafel die
Technologie die
Test der
Turnen das
Turnhalle die
Umfrage die
Unterricht der
vorsichtig sein
Werken das
Wörterbuch das
zeichnen
Zeichnen das
zuhören
Zukunft die
zumachen
THEMA 2 FREIZEIT UND REISE
2A Reise, Transport und
den Weg finden
abfahren
Abfahrt die
Ampel die
ankommen
Auskunft die
aussteigen
Autobahn die
Bahnsteig der
Bushaltestelle die
direkt
D-Zug der
Ecke die
Eilzug der
einfach
Einfahrt die
einsteigen
Einstieg der
entschuldigen
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrschein der
Fahrt die
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Gepäck das
Gepäckaufbewahrung die
Gleis das
Haltestelle die
Hauptstraße die
hin und zurück
Imbissstube die
Inter-City-Zug der
Klasse die
Krankenhaus das
Kreuzung die
Landkarte die
Linie die
Nahverkehrszug der
parken
Personenzug der
rauchen
Reise die
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
Reiseziel das
Reservierung die
Richtung die
Schaffner der
S-Bahn die
Seite die
Stadtplan der
Tankstelle die
U-Bahn die
umsteigen
Zug der
zurückkommen
Zuschlag der
+ 1C

2B Tourismus

Alpen die
Ausflug der
Auskunft die
Blitz der
blitzen
Boot das
Broschüre die
Camping das
Donner der
donnern
frieren
Fremde der
freundlich
Frost der
Gewitter das
Information die
Informationsbüro das
Köln
Liste die
München
nass
Nebel der
neblig
Nordsee die
Ostsee die
Prospekt der
Regen der
regnen
Reisebüro das
Rhein der
Rundfahrt die
Schauer der
Schiff das
Schnee der
schneien
See der
See die
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
Sonne die
sonnig
Stadtbummel der
Stadtrundfahrt die
Sturm der
stürmisch
Tourist der
Touristeninformation die
trocken
Urlaub der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
Wien
Wind der
windig
wolkig

2C Wohnen

Anfang der
Bad das
Badetuch das
Balkon der
Bauernhaus das
Campingplatz der
Doppelzimmer das
Dusche die
Einzelzimmer das
Empfang der
Fahrstuhl der
Flur der
frei
Gang der
Gasthaus das
Handtuch das
Hotel das
Jugendherberge die
Lift der
Person die
Rechnung die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Seife die
Speisesaal der
übernachten
Übernachtung die
WC das
Wohnwagen der
Zahnbürste die
Zahnpasta die
Zelt das
Zimmer das

2D Freizeitaktivitäten

Apfelsaft der
Badehose die
Ball der
Bar die
Becher der
Bedienung die
bestellen
bezahlen
Bier das
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cafe das
Cola die/das
Currywurst die
Durst der
durstig
Ei das
Eis das
Erdbeere die
Essig der
Fisch der
Fräulein das
Gabel die
Getränk das
Glas das
Hähnchen das
Hauptspeise die
Herr Ober
Hunger der
hungrig
Imbiss der
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Kasse die
Kirsche die
Kuchen der
Limonade die
Löffel der
Menü das
Messer das
Milch die
Mineralwasser das
Nachtisch der
Orangensaft der
Pfeffer der
Pommes die
Pommes frites die
Portion die
probieren
reichen
Reis der
Rundfahrt die
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schokolade die
schwimmen
Segelboot das
segeln
Selbstbedienung die
Senf der
servieren
Serviette die
sich sonnen
Ski fahren
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
Souvenir das
spazieren gehen
Speisekarte die
Spiegelei das
stimmen
Suppe die
Tagesmenü das
Tasse die
Tee der
Teller der
Torte die
Tour die
Volleyball der
Vorspeise die
wandern
Wein der
Wiener Schnitzel das
Wintersport der
Wurst die
Würstchen das
zahlen
Zucker der
+ 3B

2E Service

Achtung
anrufen
Apotheke die
auflegen
aufpassen
Auge das
Arm der
Bank die
Bargeld das
Bauch der
Bein das
Boot das
Brief der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
drucken
sich erkälten
Fieber das
Finger der
sich fühlen
Fuß der
Fundbüro das
Gefahr die
gefährlich
Geld das
Geldwechsel der
geöffnet
geschlossen
gesund
Grippe die
Hals der
Hand die
heben
helfen
Hilfe die
Hörer der
Knie das
Knopf der
Kopf der
Körper der
kostenlos
krank
Krankenwagen der
leihen
los
Magen der
Medikament das
müde
Mund der
Münze die
Nase die
Notruf der
Öffnungszeit die
Ohr das
Paket das
Polizei die
Post die
Postkarte die
Postleitzahl die
Regenschirm der
Rettung die
Rücken der
Schachtel die
schicken
Schmerzen die

Schnupfen der
Sirup der
Sparkasse die
Tablette die
Tasche die
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die
unterschreiben

Unterschrift die
verbinden
verletzt
Vorsicht
Vorwahlnummer die
wählen
wechseln
Wechselstube die
wehtun
Zahn der

THEMA 3 ARBEIT UND LEBENSWEISE
3A Familienleben

abspülen
abtrocknen
aufpassen
aufräumen
bügeln
decken
einkaufen
Fasching der
feiern
Fest das
Gartenarbeit die
Geschirr das
Haushalt der
Karneval der
Mülltonne die
Neujahr
Ostern
putzen
Seife die
Staub saugen
Weihnachten
Zahnbürste die
Zahnpasta die
see 1A,1B,1D

3B Gesunde Lebensweise

Ananas die
Apfel der
Apfelsaft der
Appetit der
Aprikose die
Banane die
Bier das
Birne die
Blumenkohl der
Bockwurst die
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cola die/das
Currywurst die
Duft der
Ei das
Eis das
Erbse die
Erdbeere die
Essig der
Fett das
fettig
fit
Fisch der
Gemüse das
Getränk das
Hähnchen das
Hamburger der
Hauptspeise die
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Käse der
Kirsche die
Kohl der
Lebensmittel die
Limonade die
Mineralwasser das
mischen
Nachtisch der
Öl das
Omelett das
Orangensaft der
Pfeffer der
Pfirsich der
Pilz der
Pizza die
Portion die
Reis der
Rezept das
Rindfleisch das
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schale die
Schinken der
schneiden
Schokolade die
Schweinefleisch das
Senf der
Spaghetti die
Spezialität die
Spiegelei das
Steak das
Süßigkeit die
Tasse die
Tomate die
ungesund
Vanille die
Vegetarier der
Vitamin das
Wein der
Weintraube die
Wurst die
Würstchen das
Zitrone die
Zucker der
+ 1D

3C Kurztag-Job und
Arbeitserfahrungu

Antwort die
Apparat der
Arbeit die
Beruf der
Büro das
Chef der
erlauben
Fabrik die
Firma die
fotokopieren
Handy das
Hallo
Kunde der
Lehrgang der
liefern
Lohn der
Maschine die
Nachricht die
organisieren
sparen
Stelle die
Taxi das
teilen
Teilzeitjob der
Telefonnummer die
verdienen
verschieden
wissen
Zeitung die
zurückrufen
1A,1B,1C,1D,1E

3D Freizeit

Abenteuerfilm der
annehmen
Anzeige die
Ausflug der
ausgehen
ausverkauft
Ausweis der
bestimmt
Dokumentarfilm der
einladen
Einladung die
Eintritt der
Film der
Freizeitpark der
Grund der
Horrorfilm der
Informationsbüro das
Karte die
klassisch
Konzert das
Krimi der
Liebesfilm der
Lied das
Liste die
Nachrichten die
Pop
Programm das
Prospekt der
Sänger der
Schauspieler der
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
Segelboot das
Sendung die
Serie die
sicherlich
Sitz der
Sportplatz der
Sportzentrum das
Tanz der
Theaterstück das
Touristeninformation die
überraschen
Überraschung die
unglücklich
Versammlung die
vorschlagen
Vorstellung die
warten auf
Zettel der
Zirkus der
1A,1B

3E Einkaufen
Abteilung die
anbieten
Angebot das
anprobieren
Apfel der
Apfelsine die
Apotheke die
ausgeben
Badeanzug der
Badehose die
Banane die
Bank die
Bäckerei die
Baumwolle die
bekommen
Birne die
Bluse die
Bonbon das
Briefmarke die
Brieftasche die
Brot das
Brötchen das
Buchhandlung die
Butter die
Chips die
CD die
Dose die
Einkaufszentrum das
Erdgeschoss das
Etage die
Flasche die
Fotoapparat der
Geldbeutel der
Gemüse das
geöffnet
Geschäft das
Geschenk das
geschlossen
gratis
Größe die
Handschuh der
Hemd das
Hilfe die
Hose die
Hut der
Jacke die
Jeans die
Kamera die
Kassette die
Käse der
kaufen
Kaufhaus das
Kaugummi der
Keks der
Kleid das
Kleidung die
Konditorei die
Korb der
kostenlos
Krawatte die
Kreditkarte die
Kunde der
Laden der
Lebensmittelgeschäft das
Leder das
Lift der
Mantel der
Markt der
Metzgerei die
Möbel das
Mode die
Nahrung die
Obst das
offen
öffnen
Öffnungszeit die
Orange die
Paar das
Paket das
Packung die
Päckchen das
Parfüm das
Pfirsich der
Picknick das
Post die
Praline die
Pulli der
Pullover der
Regenschirm der
Ring der
Rock der
Schachtel die
Schal der
Scheck der
Schlafanzug der
Schinken der
schließen
Schmuck der
Schnurrbart der
Schreibwaren die
Schuh der
Shorts die
Socke die
Sonnenbrille die
Sonnencreme die

Souvenir das
sparen
Stock der
Supermarkt der
Süßwarengeschäft das
Tasche die
Taschengeld das
Tomate die
T-Shirt das
Tüte die
Umschlag der
Untergeschoss das
Wolle die
Zeitschrift die
+1C,1D,3B
THEMA 4
DER JUGEDLICHE IN DER GESELLSCHAFT
4A Charakter und persönliche
Beziehungen

dumm
Erlaubnis die
humorlos
klug
kritisieren
Liebe die
Mensch der
Streit der
streiten
Verhältnis das
verstehen
+ 1A, 3D

4B Umgebung

Abfall der
bauen
Erdgeschoss das
Fußgängerzone die
Gas das
Gebäude das
Gefahr die
Gehsteig der
Hauptverkehrszeit die
Lärm der
Lastwagen der
Lebensraum der
Luft die
Nachbar der
öffentlich
öffentlicher Personenverkehr
Problem das
rauchen
Recycling das
Reihenhaus das
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
Unterkunft die
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
wegwerfen
Welt die
Wohnung die
+ 1C, 1D, 1E, 2A, 2C

4C Ausbildung

Abitur das
altmodisch
Ausbildung die
Berufsausbildung die
Disziplin die
Fachhochschule die
Gesamtschule die
Gewalt die
Graffiti das
Grundschule die
Gymnasium das
Hochschule die
Internat das
Kindergarten der
korrigieren
Lehre die
Lehrling der
Make-up das
Mode die
Pflichtfach das
praktisch
Realschule die
Regel die
Resultat das
schick
Schmuck der
Schutz der
schützen
Sicherheit die
sitzenbleiben
sorgen fur
Student der
studieren
Studium das
tragen
Uniform die
Universität die
unterstützen
Wahlfach das
+ 1D, 1E

4D Karriere und Zukunftspläne

Beruf der
im Freien
Handel der
Lohn der
Tourismus der
Verantwortung die
+1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
+ jobs as appropriate

4E Sozialfragen, Rechte
und Pflichte

arbeitslos
bekannt geben
Bild das
sich gewöhnen an
Krankheit die
Krebs der
rauchen
Stellenangebote die

Werbung die
Zigarette die
+ 1A, 1C, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B,
4C, 4D


17.4 Alphabetisches Wörterverzeichnis

A
ab
Abend der
Abendessen das
Abenteuerfilm der
aber
abfahren
Abfahrt die
Abfall der
abgehen
abhängig
Abitur das
abspülen
Abteilung die
abtrocknen
Achtung
Adresse die
Afrika
aktiv
allein
alles
Alpen die
als
also
alt
älter
Alter das
altmodisch
am besten
am liebsten
Amerika
Amerikaner der
amerikanisch
Ampel die
amüsant
an
Ananas die
anbieten
anderer …
Anfang der
anfangen
Angebot das
angeln
angenehm
Angst die
ankommen
Ankunft die
annehmen
anprobieren
anrufen
sich ansehen
Antwort die
antworten
Anzeige die
anziehen
Apfel der
Apfelsaft der
Apfelsine die
Apotheke die
Apparat der
Appetit der
Aprikose die
April
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
arm
Arm der
Art die
Arzt der
auch
auf
Auf Wiederhören
Auf Wiedersehen
aufgeben
aufhalten
aufhören
auflegen
aufmachen
aufpassen
aufpassen
aufräumen
aufstehen
aufwachen
Auge das
Augenblick der
August
Aula die
aus
Ausbildung die
Ausfahrt die
Ausflug der
ausgeben
ausgehen
ausgezeichnet
Ausland das
aussehen
außen
außer
außerdem
Aussicht die
Aussprache die
aussprechen
aussteigen
Austausch der
Ausweis der
Auto das
Autobahn die
B
Baby das
Bäcker der
Bäckerei die
Bad das
Badehose die
Badetuch das
Badezimmer das
Badminton das
Bahnhof der
Bahnsteig der
bald
Ball der
Balkon der
Banane die
Band die
Bank die
Bar die
Bargeld das
Bart der
Basketball der
Bauch der
bauen
Bauer der
Bauernhaus das
Baum der
Baumwolle die
Becher der
bedeuten
Bedienung die
beenden
Beginn der
beginnen
bei
beide
Bein das
bekommen
belgisch
Belgien
Belgier der
benützen
bequem
Berufsausbildung die
bereiten
Berg der
Beruf der
berühmt
beschreiben
besonders
besser
bestellen
bestimmt
Besuch der
besuchen
Bett das
bezahlen
Bibliothek die
Bier das
Bild das
billig
Biologie die
Birne die
bis
bisschen
bitte
blau
bleiben
Bleistift der
Blitz der
blitzen
blöd
blond
Blume die
Blumenkohl der
Bluse die
Bonbon das
Bonn
C
Cafe das
Camping das
Campingplatz der
CD die
CD-Spieler der
Cent der
Chef der
Chemie die
Chips die
Chor der
Cola die/das
Computer der
Cousin der
Currywurst die

D
da
damals
Boot das
böse
Braten der
Bratwurst die
brauchen
braun
brechen
breit
Brief der
Brieffreund der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
Briefträger der
Brille die
Broschüre die
Brot das
Brötchen das
Brücke die
Bruder der
Buch das
Buchhandlung die
bügeln
bunt
Burg die
Büro das
Bus der
Bushaltestelle die
Butter die
Butterbrot das
Dame die
damit
danach
danke
danken
dann
das
da sein
dass
Datum das
dauern
decken
denken an
Denkmal das
der Wievielte
deutsch
Deutsch
Deutsche der
Deutschland
Dezember
dick
Dienstag
dieser…
Direktor der
Disko die
Disziplin die
doch
Dokumentarfilm der
Dom der
Donner der
donnern
Donnerstag
donnerstags
doof
Doppelzimmer das
Dorf das
dort
Dose die
Drama das
drehen
dritte
drucken
Duft der
dumm
dünn
dunkel
durch
dürfen
Durst der
durstig
Dusche die
duschen
D-Zug der

E
Ecke die
egal
ehemalig
ehrlich
Ei das
eigen
Eilzug der
ein/eine/ein
ein bisschen
ein paar
ein wenig
einfach
Einfamilienhaus das
einige
einkaufen
Einkaufszentrum das
einladen
Einladung die
einsam
einsteigen
Eintritt der
einverstanden
Einwohner der
Einzelkind das
einzeln
Eis das
Eltern die
Empfang der
Ende das
endlich
Energie die
eng
England
Engländer der
englisch
English
entlang
sich entscheiden
(sich) entschuldigen
Entschuldigung die
Erdbeere die
Erdgeschoss das
Erdkunde die
Erfolg der
erfolgreich
sich erkälten
sich erinnern
Erinnerung die
erklären
erlauben
Erlaubnis die
erlaubt
erscheinen
erst
erste
erstens
Erwachsene der
erzählen
es geht
es gibt (nicht)
es tut
essen
Essig der
Esszimmer das
Etage die
etwa
etwas
EU die
Euro der
Europa das
extra
F
Fabrik die
Fach das
Fachhochschule die
fahren
Fahrer der
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrstuhl der
Fahrt die
fallen
falsch
Familie die
Familienangehörige der
Familienname der
Fan der
fantastisch
Farbe die
Fasching der
fast
Fastenzeit die
faul
Februar
fehlen
Fehler der
feiern
Feiertag der
Feld das
Fenster das
Ferien die
fernsehen
Fernseher der
fertig sein
fest
Fest das
Fett das
Fettig
Fieber das
Film der
finden
Finger der
Firma die
Fisch der
fit
Fitnesszentrum das
flach
Flasche die
Fleisch das
Fleischer der
fleißig
fliegen
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Flur der
Fluss der
folgen
folgender
Foto das
Fotoapparat der
fotokopieren
fotografieren
Frage die
eine Frage stellen
fragen
Franken der
Frankreich
Franzose der
französisch
Französisch
Frau die
Fräulein das
frei
Freibad das
Freitag
freitags
Freizeit die
Freizeitpark der
Fremde der
sich freuen
Freude die
Freund der
freundlich
Freundschaft die
frieren
frisch
froh
Frost der
Fruchtsaft der
früh
Frühling der
Frühstück das
frühstücken
sich fühlen
Füller der
Fundbüro das
für
furchtbar
zu Fuß
Fuß der
Fußball der
Fußgängerzone die
G
Gabel die
ganz
Gang der
gar nicht
Garage die
Garten der
Gartenarbeit die
Gas das
Gast der
Gastfreundschaft die
Gasthaus das
Gebäude das
geben
Gebiet das
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geduldig
Gefahr die
gefallen
gefährlich
gegen
Gegend die
Gegenteil das
gegenüber
Gehalt das
gehen
es gehört
Gehsteig der
gelb
Geld das
Geldbeutel der
Geldwechsel der
Gelegenheit die
Gemüse das
genau
genug
genug haben
geöffnet
Gepäck das
Gepäckaufbewahrung die
gerade
geradeaus
gern
gern haben
Gesamtschule die
Geschäft das
geschehen
Geschenk das
Geschichte die
geschieden
Geschirr das
Geschirrspülmaschine die
geschlossen
Geschmack der
Geschwister die
gestern
gesund
Gesundheit die
Getränk das
Gewalt die
gewaltig
gewinnen
Gewitter das
gewöhnlich
es gibt
Glas das
glauben
gleich
Gleis das
Glück das
glücklich
gold
Gott der
Grad der
Graffiti das
Gramm das
grau
Grieche der
Griechenland
griechisch
Grippe die
groß
Großbritannien
Großeltern die
Größe die
Großmutter die
Großvater der
Grund der
Grundschule die
grün
Gruppe die
gut
Gymnastik die
Gymnasium das
H
Haar das
haben
Hafen der
Hähnchen das
halb
Hallo
Hals der
Haltestelle die
halten
Hamburger der
Hamster der
Hand die
Handel der
Handschuh der
Handtuch das
Handy das
hart
hassen
hässlich
Hauptbahnhof der
Hauptspeise die
Hauptstraße die
Haus das
Hausaufgabe die
Hausfrau die
Haushalt der
Hausnummer die
Haustier das
heben
Heft das
heftig
heiß
heißen
helfen
hell
Hemd das
her
Herbst der
Herd der
hereinkommen
Herr der
Herr Ober
herrlich
hervorragend
herzlich
heute
heute Morgen
hier
Hilfe die
hilfsbereit
hin
hin und zurück
hineingehen
hinter
historisch
Hobby das
hoch
Hochschule die
Hockey das
Hof der
hoffen
hoffentlich
höflich
holen
Holz das
hören
Hörer der
Horrorfilm der
Hose die
Hotel das
hübsch
humorlos
Hund der
Hunger der
hungrig
Hut der
I
Idee die
im Freien
Imbiss der
Imbissstube die
immer
immer noch
in
in Ordnung
Industrie die
Informatik die
Information die
Informationsbüro das
Ingenieur der
innen
insbesondere
Instrument das
intelligent
Internat das
Inter-City-Zug der
interessant
Interesse das
sich interessieren für
irgend
Italien
Italiener der
italienisch
J
ja
Jacke die
Jahr das
Jahreszeit die
Januar
Jeans die
jeder…
jemand
jener…
jetzt
Jog(h)urt der/das
Jugendherberge die
Jugendklub der
Juli
jung
Junge der
Juni
K
Kaffee der
kalt
Kamera die
Kanal der
Kaninchen das
Kantine die
Karte die
Kartoffel die
Karton der
Karneval der
Käse der
Kasse die
Kassette die
Kassettenrekorder der
Kassierer der
Katze die
kaufen
Kaufhaus das
Kaufmann der
Kaugummi der
kein….
Keks der
Keller der
Kellner der
kennen
Kilo das
Kilometer der
Kind das
Kindergarten der
Kino das
Kirche die
Kirsche die
Klasse
Klasse die
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
klassisch
Klavier das
Kleid das
Kleiderschrank der
Kleidung die
klein
Klima das
klingeln
Klub der
klug
Knie das
Knopf der
kochen
Kohl der
Köln
komisch
kommen
kompliziert
Konditorei die
können
Konzert das
Kopf der
kopieren
Korb der
Körper der
korrigieren
krank
Krankenhaus das
Krankheit die
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Krankenwagen der
Krawatte die
Krebs der
Kreditkarte die
Kreis der
kreuzen
Kreuzung die
kriegen
Krimi der
kritisieren
Kuchen der
Küche die
Kugelschreiber der
Kuh die
kühl
Kühlschrank der
Kuli der
Kunde der
Kunst die
kurz
Kusine die
kühl
Küste die
L
Labor das
lachen
Laden der
Lampe die
Land das
Landkarte die
Landschaft die
lang
lange
langsam
langweilig
Lärm der
lassen
Lastwagen der
laufen
laut
leben
lebendig
Lebensmittel die
Lebensmittelgeschäft das
Lebensraum der
lebhaft
lecker
Leder das
ledig
leer
Lehre die
Lehrer der
Lehrgang der
Lehrling der
leicht
Leid tun
leider
leihen
leise
lernen
lesen
letzte
Leute die
lieb
Liebe die
Liebesfilm der
lieber
Lieblings......
Lied das
liefern
liegen
Lift der
lila
Limonade die
Lineal das
Linie die
links
Liste die
Liter der/das
Löffel der
Lohn der
los
Luft die
Lust haben
lustig
M
machen
Mädchen das
Magen der
Mahlzeit die
Mai
Make-up das
mal
Mal das
manchmal
man
Mann der
Mannschaft die
Mantel der
Mappe die
Markt der
Marktplatz der
Marz
Maschine die
Mathe(matik) die
Maus die
Mechaniker der
Medikament das
Meer das
Meerschweinchen das
mehr
mehrere
meinen
Meinung die
Menge die
(eine) Menge
Mensch der
Menü das
messen
Messer das
Meter der
Metzger der
Metzgerei die
Mikrowelle die
Milch die
mindestens
Mineralwasser das
Minute die
mischen
mit
mitbringen
mitgehen
Mitglied das
mitkommen
mitnehmen
Mittag der
Mittagessen das
Mittagspause die
Mittagszeit die
Mittelmeer das
mitten
Mitternacht die
Mittwoch
mittwochs
Möbel das
Mode die
modern
Mofa das
mögen
möglich
Moment der
Monat der
Montag
montags
morgen
Morgen der
morgens
Motorrad das
müde
Mülltonne die
Mund der
München
Münze die
Museum das
Musik die
müssen
Mutter die
Mutti
N
nach
Nachbar der
nachher
Nachmittag der
Nachrichten die
nächst
nächste
Nacht die
Nachteil der
Nachtisch der
Nähe die
Nahrung die
Name der
Nase die
nass
natürlich
Nebel der
neben
neblig
nehmen
nein
Nerven die
nett
neu
Neujahr
neulich
nicht
nicht mehr
nichts
nie
niemand
noch
noch einmal
noch nicht
nochmal
Norden der
Nordsee die
normalerweise
Note die
notwendig
November
null
nun
nur
nützlich
O
O.K.
ob
obdachlos
oben
Oberstufe die
Obst das
oder
offen
öoffentlich
öffentlicher Personenverkehr
öffnen
Öffnungszeit die
oft
ohne
Ohr das
Oktober
Öl das
Oma die
Omelett das
Omi
Onkel der
Opa der
Opi
optimistisch
orange
Orange die
Orangensaft der
Orchester das
ordentlich
Ordner der
organisieren
Osten der
Österreich
Österreicher der
österreichisch
Ostern
Ostsee die
P
Paar das
Päckchen das
Packung die
Paket das
Papier das
Parfüm das
Park der
parken
Parkplatz der
Partner der
passieren
Pause die
perfekt
Person die
Personenzug der
Persönlichkeit die
pessimistisch
Pfeffer der
Pfennig der
Pferd das
Pfirsich der
Pflanze die
Pflicht die
Pflichtfach das
Pfund das
Physik die
Picknick das
Pilz der
Pizza die
Plan der
Plastik die
Platz der
plötzlich
Polizei die
Polizist der
Pommes die
Pommes frites die
Pop
Portion die
Post die
Poster der/das
Postkarte die
Postleitzahl die
praktisch
Praline die
Preis der
preiswert
prima
pro
probieren
Problem das
Programm das
programmieren
Projekt das
Prospekt der
Prüfung die
Pulli der
Pullover der
putzen
Pyjama der
Q
Quadrat das
R
Rad das
Rad fahren
Radier(gummi) der
Radio das
Rasen der
Rathaus das
rauchen
Realschule die
Rechnung die
rechts
Recycling das
Regel die
Regen der
Regenschirm der
regnen
reich
reichen
Reis der
Reise die
Reisebüro das
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
reisen
Reiseziel das
reiten
Religion die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Resultat das
Rettung die
Rezept das
Rhein der
richtig
Richtung die
riechen
Rindfleisch das
Ring der
Rock der
Rollschuh der
rosa
rot
Rücken der
Rückfahrkarte die
ruhig
Rundfahrt die
S
Saft der
sagen
Sahne die
Salat der
Salz das
Salzburg
sammeln
Samstag
samstags
Sandale die
Sänger der
satt
sauber
S-Bahn die
Schachtel die
Schade
schaden
Schaffner der
Schal der
Schale die
scharf
Schaf das
Schauer der
Schauspieler der
Scheck der
Scheibe die
Schein der
schick
schicken
Schiff das
Schinken der
schlafen
Schlafanzug der
Schlafsack der
Schlafzimmer das
schlank
schlecht
schließen
schlimm
Schlips der
Schlittschuh laufen
Schloss das
schmal
schmecken
Schmerzen die
Schmuck der
schmutzig
Schnee der
schneiden
schneien
schnell
Schnupfen der
Schnurrbart der
Schokolade die
schon
schon
Schrank der
schrecklich
schreiben
Schreibwaren die
Schuh der
Schuldirektor der
Schule die
Schüler der
Schutz der
schützen
schwach
schwarz
Schweinefleisch das
Schweiz die
Schweizer der
schweizerisch
schwer
Schwester die
schwierig
Schwierigkeit die
Schwimmbad das
schwimmen
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
See der
See die
Segelboot das
segeln
sehen
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
sehr
Seife die
sein
seit
seitdem
Seite die
Sekretärin die
Sekunde die
selbst
Selbstbedienung die
selten
Sendung die
Senf der
September
Serie die
servieren
Serviette die
Sessel der
sich setzen
Shorts die
sicher
Sicherheit die
sicherlich
singen
Sirup der
Sitz der
sitzen
sitzenbleiben
Ski fahren
so
so dass
Socke die
Sofa das
sofort
sogar
Sohn der
sollen
Sommer der
Sonderangebot das
Sonnabend
sonnabends
Sonne die
sich sonnen
Sonnenbrand der
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
sonnig
Sonntag
sonst
sorgen für
Sorte die
Souvenir das
Spaghetti die
Spanien
Spanier der
spanisch
Spanisch
sparen
Sparkasse die
Spaß
spät
später
spazieren gehen
Speisekarte die
Speisesaal der
Spezialität die
Spiegel der
Spiegelei das
Spiel das
spielen
Spielplatz der
Spitze
Sport der
sportlich
Sportplatz der
Sportzentrum das
Sprache die
sprechen
Sprechstunde die
Spulmaschine die
Staatsangehörigkeit die
Stadion das
Stadt die
Stadtbummel der
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stadtrundfahrt die
stark
Station die
stattfinden
Staub saugen
stecken
stehen
steigen
Stelle die
sterben
still
Stille die
Stimme die
stimmen
stimmt
Stock der
Strand der
Straße die
Straßenbahn die
Streit der
streiten
streng
Stück das
Student der
studieren
Studium das
Stuhl der
Stunde die
Stundenplan der
Sturm der
stürmisch
suchen
Süden der
super
Supermarkt der
Suppe die
süß
Süßigkeit die
Süßwarengeschäft das
sympathisch
T
Tablette die
Tafel die
Tag der
Tagesmenü das
täglich
Tante die
Tanz der
tanzen
Tasche die
Taschengeld das
Tasse die
Taxi das
Technologie die
Tee der
teilen
Telefon das
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die
Teller der
Temperatur die
Tennis das
Teppich der
Test der
teuer
Theater das
Theaterstück das
Tier das
Tisch der
Tischtennis das
Toast der
Tochter die
Toilette die
toll
Tomate die
Torte die
total
Tour die
Tourismus der
Tourist der
Touristeninformation die
tragen
trainieren
traurig
treffen
treiben
Treppe die
trinken
trocken
Tschüs
T-Shirt das
tun
Tur die
Türke der
Türkei die
Turnen das
Turnhalle die
Tüte die
typisch
U
U-Bahn die
üben
über
überall
überhaupt
übermorgen
übernachten
Übernachtung die
überraschen
Überraschung die
überqueren
Uhr die
um
Umfrage die
Umschlag der
umsteigen
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
unbedingt
und
unfreundlich
ungeduldig
ungefähr
ungesund
unglücklich
unhöflich
Uniform die
Universität die
unmöglich
unsympathisch
unten
unter
Unterricht der
Unterschied der
unterschreiben
Unterschrift die
unterstutzen
unterwegs
unzufrieden
Urlaub der
USA die
usw.
V
Vanille die
Vater der
Vati
Verantwortung die
verbinden
verboten
verbringen
verdienen
Verein der
Vergangenheit die
Vegetarier der
vergessen
vergleichen
Verhältnis das
verheiratet
verkaufen
Verkäufer der
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
verlassen
verletzt
verlieren
verpassen
Versammlung die
verschieden
verstehen
versuchen
Verzeihung die
Vetter der
Videospiel das
viel
viele
vielleicht
Viertel
Vitamin das
Vogel der
Volk das
voll
Volleyball der
Vollgas
von
vor
vorbereiten
vorgestern
Vorhang der
vorher
vor kurzem
Vormittag der
Vorname der
Vorort der
vorschlagen
Vorsicht
vorsichtig
Vorspeise die
vorstellen
Vorstellung die
Vorteil der
Vorwahlnummer die
vorziehen
W
Wagen der
Wahl die
wählen
Wahlfach das
während
wahrscheinlich
Walkman der
Wand die
wandern
wann
warm
warten auf
warum
was
was für
sich waschen
Waschmaschine die
Wasser das
WC das
wechseln
Wechselstube die
Wecker der
wegen
wegwerfen
wehtun
Weihnachten
weil
Wein der
Weintraube die
weiß
weit
welcher……
Wellensittich der
Welt die
wenig
wenn
wer
Werbung die
werden
Werken das
wert
Westen der
Wettbewerb der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
wichtig
wie
wie bitte
wie geht’s
wie lange
wie viel
wie viele
Wievielte der
wieder
wiederholen
wiegen
Wien
Wiener Schnitzel das
wieso
willkommen
Wind der
windig
Winter der
Wintersport der
wirklich
wissen
witzig
wo
Woche die
Wochenende das
woher
wohin
wohnen
Wohnort der
Wohnung die
Wohnwagen der
Wohnzimmer das
wolkig
Wolle die
wollen
Wort das
Wörterbuch das
wovon
wunderbar
wünschen (sich)
Wurst die
Würstchen das
Z
z.B.

zahlen
Zahn der
Zahnarzt der
Zahnbürste die
Zahnpasta die
zeichnen
Zeichnen das
zeigen
Zeit die
Zeitschrift die
Zeitung die
Zelt das
Zentimeter der
Zentrum das
Zettel der
ziehen
ziemlich
Zimmer das
Zirkus der
Zitrone die
Zoo der
zu

zu Ende
zu Fu.
zu Hause
Zucker der
zufrieden
Zug der
zuhören
Zukunft die
zumachen
zurück
zurückkommen
zusammen
Zuschauer der
Zuschlag der
zweite
Zwilling der
zwischen

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  О.А. Удод
Взято с сайта ИИТСО
Готовьтесь на здоровье!

Если Вас интересуют программы по другим предметам ЗНО 2014, то найти ссылки на них можно в материале "Все программы ЗНО 2014"

Характеристика теста в материале "Иностранные языки. Характеристика ЗНО 2014"
Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!