6 груд. 2013 р.

Программа ЗНО 2014. Испанский язык

Утвержденные программы ЗНО 2014 по иностранным языкам (испанский)

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Институт информационных технологий и содержания образования МОН Украины разместил на своем сайте приказ, которым утверждается новая программа ЗНО 2014 по иностранным языкам.

Размещаю у себя в блоге "Учись" для того, чтобы абитуриенты могли ознакомится с ней и лучше подготовиться к сдаче ЗНО 2014 :)


UPD от 26.12. 2013 года

Внимание: опубликована программа ЗНО 2014, в которой могут быть отличия от представленной в этом материале.

Правильная программа ЗНО 2014 по иностранным языкам находится здесь.

Подробности - в материале "Подарочек под елочку. Изменения в программах ЗНО 2014"


В этом материале - приложение 4.4. Испанский язык

Додаток № 4
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 03.12.2013 р. № 1689

ПРОГРАМА
зовнішнього незалежного оцінювання
з іноземних мов


ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності
У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:
- із вибором правильної відповіді;
- на встановлення відповідності (добір логічних пар);
- на заповнення пропусків у тексті;
- знаходження аргументів та висновків;
- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів
Статті із періодичних видань;
листи (особисті, ділові тощо);
оголошення, реклама;
розклади (уроків, руху поїздів тощо);
меню, кулінарні рецепти;
програми (телевізійні, радіо тощо);
особисті нотатки, повідомлення;
уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;
 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;
 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.


ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом
У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань
із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
заповнення пропусків у тексті:
Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення
Автентичні тексти невеликі за обсягом.
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності
У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відпо­відно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання
Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:

 • писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;
 • написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера

Повсякденне життя і його проблеми
Сім'я. Родинні стосунки.
Характер людини.
Режим дня.
Здоровий спосіб життя.
Дружба, любов
Стосунки з однолітками, в колективі.
Світ захоплень.
Дозвілля, відпочинок.
Особистісні пріоритети.
Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

Навколишнє середовище.
Життя в країні, мова якої вивчається.
Подорожі, екскурсії.
Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Засоби масової інформації.
Молодь і сучасний світ.
Людина і довкілля.
Одяг.
Покупки.
Харчування.
Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
Україна у світовій спільноті.
Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
Музеї, виставки.
Кіно, телебачення.
Обов’язки та права людини.
Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

Освіта, навчання, виховання.
Шкільне життя.
Улюблені навчальні предмети.
Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Іноземні мови у житті людини.

Додаток 4.4

ІСПАНСЬКА МОВА


ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (іспанська мова – рівень стандарту) та Європейським стандартом В1.
VOCABULARIO TEMÁTICO
Тематичний словник

General Notions - Spanish
1. Existential
(a) Existence, non-existence
hay
ser
(b) Presence, absence
afuera
aparecer
aquí
ausente
desaparecer
estar
faltar
pertenecer
presente
(c) Availability, nonavailability
alcanzar
hacer falta
hay
necesitar
quedar
tener
(d) Occurrence, nonoccurrence
a lo mejor
ocurrir
pasar = to happen
quizá(s)
tener lugar
(e) Demonstration
aquel
este, ese, aquel (m)
esta, esa, aquella (f)
esto, eso, aquello (n)
2. Space
(a) Location
encontrarse
estar (situado)
hallarse
abajo (de)
aislado
adentro
afuera
ahí
allá
allí
alrededor (de)
aquí
arriba (de)
centro, en el __ (de)
contra
debajo (de)
delante (de)
dentro (de)
derecha, a la __ (de)
detrás (de)
donde
en
en/por todas partes
encima (de)
enfrente (de)
entre
exterior, el
extranjero, el
final, al
fondo, el
fuera (de)
izquierda, a la __ (de)
interior, el
lado, al __ (de)
próximo
siguiente
sobre
(b) Distance
cerca (de)
centímetro, el
cercano
estar a (X) metros de
estar a (X) kilómetros de
estar a (X) minutos de
kilómetro, el
lejano
lejos (de)
metro, el


(c) Motion
a
a pie
andar
andando
bajar (de)
caer(se)
cambiar
coger
con destino a
correr
cruzar
de
detener(se)
dirección, la = direction
dirigir(se)
doblar
empujar
en autobús
en autocar
en avión
en coche
en metro
en tren
entrar
hacia
hasta
ir (a / en )
irse
llegar (a / de)
llevar
marcharse
para
parar(se)
pasar (por) = to go past, through
paseo, dar un __
por
procedente de
salir (a / de)
subir (a)
tirar
tomar
torcer
traer
venir
viajar
viaje, el
volver (a / de)

vuelta, dar una ___
(d) Direction
derecha, a la __
derecho, todo __
Este, el
izquierda, a la __
Norte, el
Oeste, el
por aquí/allí
recto, todo __
Sur, el
(e) Origin
de
¿De dónde?
ser de __
(f) Motion with person or
thing
acompañar
conducir
ir a buscar
ir con __
llevar
poner
(g) Places
afueras, las
aldea, la
alrededores, los
barrio, el
centro, el
ciudad, la
lugar, el
mundo, el
país, el
por aquí
por allí
pueblo, el
región, la
sitio, el
(h) Dimensions
alto
altura, la
ancho
bajo
(centí)metro, el
corto
delgado
estatura, la
estrecho
gordo
grande
grueso
largo
mediano
medida, la
medir
pequeño
pesar
peso, el
talla, la
tamaño, el
3. Time
(a) Calendar
fecha, la
¿A cuántos estamos?
¿Qué día es hoy?
¿Qué fecha es (hoy)?
Es el (primero) de __
Estamos a (dos) de __
día, el
domingo, el
lunes, el
martes, el
miércoles, el
jueves, el
viernes, el
sábado, el
semana, la
año, el
estación, la
invierno, el
otoño, el
primavera, la
verano, el
mes, el
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
se(p)tiembre
octubre
noviembre
diciembre
Año Nuevo, el
Carnaval, el
Día de Reyes, el
Navidad, la
Nochebuena, la
Nochevieja, la
Semana Santa, la
Viernes Santo, el
celebrarse
día festivo, el
fiesta, la = festival
fin de semana, el
(b) Clock
¿A qué hora .?
¿Qué hora es?
a la una
a las dos, etc.
a medianoche
a mediodía
. y/menos cinco etc.
. y media
. y/menos cuarto
a eso de la(s) __
cuarto de hora, un
de la mañana
de la tarde
de la noche
en punto
es la una
son las dos etc.
hora, la
horario, el
minuto, el
(c) Point in time
a principios (de)
a mediados (de)
a fines (de)
actualidad, la
actualmente
ahora (mismo)
anoche
anteayer
antes (de)
año pasado, el
año próximo, el
año que viene, el
año siguiente, el
ayer
cuando
después (de)
diá siguiente, al
durante
época, en la ___ de
esta semana
este año / mes
fin de semana, el
futuro, el
hoy
lunes, los etc.
lunes pasado, el etc.
mañana
noche, la
pasado, el
pasado mañana
por la(s) mañana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
principio, al
semana pasada, la etc.
(d) Length of time
¿cuánto tiempo hace que
.?
pasar (+ time)
quedarse (+ time)
dentro de (diez) minutos
de
desde
desde hace
durante
durar
en (una) hora
hace
hasta
mucho tiempo
ocho días
quince días
rato, un
(e) Frequency
algunas veces
a menudo
a veces
cada (diez) minutos
de nuevo
de vez en cuando
dos veces, etc.
generalmente
jamás
los lunes, etc.
muchas veces
normalmente
nunca
otra vez
pocas veces
por año, _ día, _ noche, etc.
por lo general
raramente
siempre
tiempo, el = time
todas las semanas
todo el tiempo
todos los días / meses, etc.
una vez
vez, la
(f) Sequence
Ordinal numbers
primero . décimo
antes (de)
después (de)
entonces
final, al
finalmente
luego
por fin
siguiente
último
(g) Imminence
a tiempo
al / en un momento
apenas
en seguida
pronto
tarde
temprano
ya
(h) Rapidity
(cien) kilómetros por hora
darse prisa
deprisa
de repente
despacio
inmediatamente
lentamente
lento
rápidamente
rápido
tener prisa
(i) Contemporaneousness
ahora
en ese /este momento
mientras (que)
mientras tanto
todavía
(j) Begin, continue and end
al final
a partir de
acabar
comenzar
continuar
dejar (de)
desde
empezar
final, el
hasta
llevar (+ time) + gerund
parar
ponerse a
seguir
terminar
(k) Change and permanence
acabar de
cambiar
encontrarse
hacerse
ponerse
quedar(se)
volverse
4. Qualities and
Characteristics
(a) Size
alto
bajo
grande
mediano
pequeño
profundo
(b) Age
¿Cuántos años tiene(s) /
cumple(s)?
tener __ años
adolescente
adulto
antiguo
anciano
bebé, el
cumpleaños, el
cumplir
edad, la
joven = young
joven, el = young person
juventud, la
ayor
menor
moderno
morir
muchacho, el
muerto
nacer
nacimiento, el
nuevo
santo, el
vida, la
viejo
(c) Appearance
aspecto, el
bello
bonito
castaño
feo
guapo
horrible
igual
limpio
moreno
pálido
parecer
parecerse a
parecido
roto
rubio
sucio
típico
tranquilo
(d) Quantity
Cardinal numbers: 0 -
1.000.000
bolsa, la
bote, un
botella, una
cada
caja, la = box
cantidad, la
cartón , el
cuarto, un = quarter
doble
docena, una
exactamente
gramos
kilo, el
lata, una
litro, el
loncha, una
máximo, el
mayoría, la
medio
mínimo, el
mitad, la
nada
nada más
paquete, un
par, un
parte, la
pedazo, un
ración, una
solamente
solo
sólo
suficiente
tarro, un
taza, la
trozo, un
vaso, el
(e) Shape
cuadrado (el)
redondo
(f) Temperature
calor, el
caliente
caluroso
fresco
frío, el
grado, el
temperatura, la
templado
tener calor
tener frío
(g) Quality
bien
bueno
desventaja, la
especial
estupendo
excelente
extraordinario
fantástico
fatal
genial
ideal
igual
importante
inconveniente, el
mal
malo
mejor
mejorar
necesario
peor
perfecto
pobre
regular
sobresaliente
terrible
único
ventaja, la
(h) Access
abierto
abrir
cerrado
cerrar
completo
entrada, la = entrance
entrar
libre
lleno
ocupado
paso, el
poder
prohibido
prohibir
salida, la = exit
salir
vacío
(i) Value
¿Cuánto cuesta(n)?
¿Cuánto vale(n)?
¿Cuánto es?
barato
caro
céntimo, el
costar
deber = to owe
económico
euro, el
gratis
gratuito
libra (esterlina), la
peseta, la
precio, el
rico = wealthy
(j) Correctness
correcto
dar igual
deber = must
estar bien/mal
estar equivocado equivocarse
falso
mentir
mentira, la
optar
optativo
tener razón
¡Vale!
verdad, la
verdadero
(k) Nationality
¿De dónde eres / es?
ser + adjective
ser de + place
vivir
alemán
Alemania
América del Sur
Andalucía
andaluz
Bélgica
británico
castellano
catalán
Cataluña
Escocia
escocés
España
español
Estados Unidos, los/EEUU
Europa
europeo
francés
Francia
Gales
galés
Galicia
gallego
Gran Bretaña
Grecia
Inglaterra
inglés
Irlanda
irlandés
Italia
italiano
latinoamericano
Londres
mexicano (mejicano)
México (Méjico)
nacionalidad, la
norteamericano
país, el
Portugal
portugués
sudamericano or
suramericano
(l) Facility
ayuda, la
ayudar
desastre, el
difícil
éxito, el
fácil
fracasar
imposible
inútil
posible
problema, el
suerte, la
tener éxito
tratar de
útil
(m) Interest
aburrido
aburrirse
aguantar
animado
atención, la
callado
dar igual
detestar
divertido
emocionante
encantar
favorito
fenomenal
gustar
interesante
interesar(se)
odiar
pasarlo bien
popular
preferir
raro
tener ganas de
valer la pena
(n) Emotion
actitud, la
afortunadamente
alegre
alegrarse de
alegría, la
cansado
celoso
contento
decepcionado
desafortunado
enfadado
enfadarse
estar a favor (de)
estar de acuerdo
estar en contra (de)
feliz
felicidad, la
gritar
ilusionado
independiente
injusto
justo
llorar
negativo
nervioso
optimista
pesimista
positivo
reírse
sentirse
sonreírse
sorprender
sorpresa, la
susto, el
tener miedo
tolerante
triste
(o) Strength
débil
durable
duro
enérgico
flojo
fuerte
suave
(p) Materials
algodón, el
cerámica, la
cristal, el
cuero,el
hierro, el
lana, la
madera, la
oro, el
papel, el
piel, la
plástico, el
plata, la
plomo, el
seda, la
tela, la
vidrio, el
(q) Taste and smell
amargo
dulce
olor, el
picante
rico = tasty
sabor, el
salado
(r) Colour
¿de qué color?
amarillo
azul
blanco
claro
color, el
gris
marrón
morado
naranja
negro
oscuro
pálido
rojo
rosa
rosado
verde
violeta
vivo
(s) Personal characteristics
¿Cómo te (se) llama(s)?
apellido, el
desobediente
dirección, la
estado civil, el
identidad, la
nombre, el
señas, las
sexo, el
activo
agradable
agresivo
alegre
amable
ambicioso
antipático
atrevido
bien educado
callado
capaz
cobarde
contento
cortés
desagradable
elegante
extrovertido
famoso
femenino
formal
generoso
goloso
gracioso
honrado
impaciente
independiente
insolente
inteligente
introvertido
llamarse
mal educado
masculino
nervioso
normal
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
práctico
responsable
sencillo
sensible
serio
simpático
tímido
tonto
trabajador
travieso
triste
valiente
(t) Audibility
alto
bajo
callar(se)
en voz alta
en voz baja
fuerte
ruido, el
ruidoso
silencio, el
silencioso
sonar
sonido, el
(u) Degree, manner
bastante
bastar
casi
demasiado
más
muy
menos
mucho
poco
poco, un
suficiente
tan
tanto
¡Qué + adjective!
5. Mental Notions
(a) Senses
buscar
escuchar
estar bueno/malo
gustar
mirar
oír
oler
probar
sentir
tener hambre
tener sed
tocar
ver
(b) Communication
artículo, el
carta, la = letter
charlar
contar
contestación, la
contestar
conversación, la
conversar
correspondencia, la
decir
diálogo, el
escribir
hablar
hacer una pregunta
leer
llamar (por teléfono)
mensaje, el
palabra, la
pregunta, la
preguntar
repetir
responder
respuesta, la
sugerir
telefonear
(c) Expression
acordarse
creer
decidir
desear
olvidar
opinar
pensar
querer
quisiera
recordar
6. Relations
(a) Logical
entonces
ni . ni
o . o
o/u
para
pero
por eso
porque
pues
si
sin
sin embargo
sino
también
tampoco
todavía
y/e
(b) Actions
andar
caminar
coger
comprar
conseguir
dar
dejar
esperar
gastar
hacer
invitar
necesitar
obtener
organizar
participar
poner(se)
practicar
preparar
recoger
sacar
sentarse
tomar
trabajar
usar
utilizar
(c) Question words
¿Adónde?
¿Cómo?
¿Cuál(es)?
¿Cuándo?
¿Cuánto(s)?
¿De dónde?
¿De quién?
¿Dónde?
¿Por dónde?
¿Por qué?
¿Qué?
¿Quién?
(d) Indefinites
algo
alguno
cada
cosa, la
cualquier(a)
demasiado
gente, la
mismo
mucho
muy
nadie
ninguno
otro
poco, un
tanto
todo
todo el mundo
uno
varios
(e) Referring to future
See 3 (c)
ir a + infinitive
Present and Future tenses
(f) Referring to the present
See 3 (c)
Present and Present
continuous
(g) Referring to the past
See 3 (c)
Past tenses
(h) Ownership
tener
pertenecer
ser de (+ person)
Possessive adjectives and
pronouns
(i) Similarity and difference
como
diferente (de)
distinto (de)
igual (a)
parecerse (a)
parecido
Comparatives and
superlatives
7.
Social Activities
(a) Greetings and
salutations
abrazo, un
adiós
atentamente
bienvenido
buenas noches
buenas tardes
buenos días
¿Cómo está(s)?
despedirse
estar bien/fatal/regular
estimado
hasta luego
hasta mañana
hola
¿Qué hay?
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
querido
recuerdos
saludos
(b) Introductions
conocer
encantado
mucho gusto
presentar
(c) Please, thank you and
apologies
de nada
disculpa, la
disculparse
gracias
perdón
perdona / perdone
por favor
siento, lo __ (mucho)
(d) Express good wishes
¡Buen viaje!
¡Buena suerte!
¡Enhorabuena!
¡Felicidades!
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz Navidad!
¡Que aproveche!
¡Que lo pase(s) bien!
(e) Express a reaction
¡Basta!
¡Olé!
¡Qué asco!
¡Qué bien!
¡Qué horror!
¡Qué lástima!
¡Qué pena!
¡Qué va!
(f) Language problems/
Linguistic activities
The alphabet
acento, el
decir
deletrear
describir
descripción, la
ejemplo, el
entender
escribir
explicar
pronunciar
querer decir
repetir
saber
significar
(g) Social interactions:
(dis)agreement, permission,
opinions
aceptar
aconsejar
con permiso
consejo, el
creer
(estar) de acuerdo
hay que
me parece
molestar(se)
no
pedir
pedir permiso
pedir prestado
pensar
permitir
poder
prestar
queja, la
quejarse
quisiera
recomendar
tocarle a uno
(h) Forms of address
señor
señora
señorita
usted(es)
vosotros
caballero(s)
Appropriate forms of verbs
as required.

Theme 1 . My World

1A - Self, family and friends
abogado, el
abuelo, el
albañil, el
amigo, el
animal, el
aprendiz, el
azafata, la
barba, la
bigote, el
boda, la
bombero, el
caballo, el
cajero, el
calvo
camarero, el
cara, la
carpintero, el
cartero, el
casado
chico, el
cobaya, la
coche, el
cocinero, el
comerciante, el
compañero,el
conductor, el
conejo, el
contable, el
dentista, el
dependiente, el
divorciado
electricista, el
empleado, el
enfermero, el
en paro
esposo, el
familia, la
gafas, las
gato, el
gemelo, el
granjero, el
hermanastro, el
hermano, el
hijo (único), el
hombre, el
hombre de negocios, el
ingeniero, el
jardinero, el
jubilado
lentes de contacto, las
liso
loco
madrastra, la
madre, la
mamá, la
marido, el
matrimonio, el
mecánico, el
médico, el
militar, el
mujer, la
nieto, el
niño, el
novio, el
obrero, el
ojos, los
orejas, las
padrastro, el
padre, el
pájaro, el
parado
papá, el
parado
pareja, la
parientes, los
pecas, las
pelirrojo
pelo, el
peluquero, el
periodista, el
periquito, el
perro, el
pez, el
policía, el
primo, el
programador, el
ratón, el
recepcionista, el
rizado
secretario, el
sentido del humor, el
separado
sobrino, el
soldado, el
soltero
técnico
técnico, el
tío, el
trabajador, el
tortuga, la
vecino, el
veterinario, el
viudo
voz, la
1B - Interests and Hobbies
actor, el
aficionado, el
ajedrez, el
ambiente, el
aprender (a)
atletismo, el
bailar
baloncesto, el
batería, la = drums
bicicleta / bici, la
billar, el
bolera, la
boxeo, el
campeón, el
campeonato, el
campo, el
canción, la
cantante, el
cantar
cartas, las = playing cards
ciclismo, el
cine, el
club, el
club de jóvenes, el
colección, la
concierto, el
copa, la = cup, trophy
corrida de toros, la
deporte, el
deportista
disco (compacto), el
discoteca, la
entrada la = ticket
equipo, el = team
equipo de música, el
equitación, la
espectáculo, el
esquí, el
esquiar
estadio, el
estéreo personal, el
fiesta, la = party
flamenco, el
flauta, la
footing, el
fútbol, el
ganar = to win
gimnasia, la
gol, el
grupo, el
guitarra, la
instrumento, el
internet, la
juego, el
Juegos Olímpicos, los
jugador, el
jugar
juguete, el
lectura, la
lotería, la
marcar = to score
medalla, la
miembro, el
monitor, el
monopatín, el
montar a caballo
moto, la
nadar
natación, la
novela, la
ordenador, el
parque, el
parque de atracciones, el
parque infantil, el
parque temático, el
participar
partido, el
pasatiempo, el
pasear
patinaje, el
patinar
patines, los
película, la
pelota, la
perder
pesca, la
pescar
piano, el
ping-pong, el
piscina, la
pista de hielo, la
plaza de toros, la
polideportivo, el
practicar
premio, el
programa, el
público (adj.)
radio, la
ratos libres, los
revista, la
sala de fiestas, la
serie, la
socio, el
teatro, el
tebeo, el
televisión, la
tenis, el
tiempo libre, el
tocar = to play (an instrument)
torero, el
torneo, el
toro, el
vela, la
videoclub, el
videojuego, el
windsurf, el
zoo, el or parque zoológico, el
1C - Home and local
environment
aeropuerto, el
afueras, las
aire acondicionado, el
alfombra, la
alquilado
amueblado
aparcar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
árbol, el
armario, el
aseo, el
aspiradora, la
autobús, el
autopista, la
avión, el
avenida, la
ayuntamiento, el
balcón, el
barrio, el
biblioteca, la = library
bloque, el
bonobús, el
bosque,el
butaca, la
calefacción, la
calle, la
cama, la
campo, el
capital, la
carretera, la
casa, la
casa adosada, la
castillo, el
catedral, la
céntrico
entro, el
centro comercial, el
césped, el
chalet / chalé, el
chimenea, la
clima, el
cinturón de seguridad, el
coche, el
cocina, la = kitchen
cocina (de gas), la = cooker
cocina eléctrica, la
comedor, el
comisaría, la
cómoda, la
cómodo
compartir
concurrido
conductor, el
congelador, el
correo, el
Correos
cortina, la
costa, la
cruce, el
cuadro, el
cuarto de baño, el
desván, el
dirección, la = address
discoteca, la
domicilio, el
dormitorio, el
ducha, la
edificio, el
enseñar
escalera, la
escritorio, el
espejo, el
esquina, la
estación, la
estación de autobuses, la
estación de servicio, la
estanco, el
estante, el
estantería, la
finca la
flor, la
fregadero, el
frigorífico, el
fuente, la
galería (de arte), la
garaje, el
granja, la
habitación, la
habitante, el
hierba, la
histórico
hospital, el
iglesia, la
industria, la
industrial
jardín, el
lago, el
lámpara, la
lavabo, el
lavadora, la
lavaplatos, el
librería, la, = bookcase
manta, la
máquina, la
mar, el
mesa, la
metro, el
montaña, la
monumento, el
moqueta, la
moto, la
mudarse (de casa)
muebles, los
museo, el
nevera, la
oficina de turismo, la
paisaje, el
palacio, el
papelera, la
parada, la
pared, la
pasillo, el
patio, el
pintado
piso, el = floor; flat
planta baja, la
playa, la
plaza, la
póster, el
precioso
propio
puente, el
puerta, la
puerto, el
radiador, el
radio, la
Renfe/RENFE (or estación
de tren, la/estación de
ferrocarril, la)
residencial
río, el
sala de estar, la
salón, el
sierra, la
silla, la
sillón, el
sofá, el
sótano, el
suelo, el
supermercado, el
taxi, el
techo, el
tejado, el
terraza, la
tienda, la = shop
tocador, el
tren, el
turístico
valle, el
ventana, la
vídeo, el
vista, la = view
zona, la
1D - Daily routine
acostarse
afeitarse
almorzar
almuerzo, el
arreglar
arreglarse
bañarse
bañera, la
cena, la
cenar
comer
comida, la
desayunar
desayuno, el
despertador, el
despertarse
diente, el
dormir(se)
ducharse
lavarse
levantarse
limpiarse los dientes
merendar
merienda, la
peinarse
quitarse
vestirse
1E - School and Future Plans
agenda, la
alemán, el
alumno, el
apagar
aprender
aprobar
apuntes, los
arte dramático, el
asignatura, la
asistir
aptitud, la
aula (f.), el
biología, la
bolígrafo/boli, el
borrador, el = rough copy;
board rubber
campo de deportes, el
cancha /pista de (tenis), la
cantina, la
carpeta, la
casete, la = cassette
casete, el = cassette player
ciencias, las
cinta, la
clase, la
cocina, la = food technology
colegio, el
comercio, el = business studies
corregir
cuaderno, el
curso, el
deberes, los = homework
despacho, el
dibujar
dibujo, el = art
diccionario, el
director, el
diseñar
educación física, la
ejercicio, el
encender
encuesta, la
enseñanza, la
entrevista, la
escuela, la
español, el
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
ética, la
examen, el
física, la
francés, el
geografía, la
gimnasia, la
gimnasio, el
goma, la
guardar
historia, la
idioma, el
impresora, la
informática, la
inglés, el
insignia, la
instalaciones, las
instituto, el
laboratorio, el
lápices de colores, los
lápiz, el
lección, la
lengua, la
levantar la mano
libro, el
literatura, la
matemáticas, las
mensaje, el
mochila, la
música, la
nota, la
orientación profesional, la
página, la
pantalla, la
pasar (la) lista
pasillo, el
patio, el
pizarra, la
presentación (oral), la
profesor, el
prueba, la
química, la
recreo, el
regla, la = ruler
religión, la
repasar
resumen, el
rotulador, el
sacapuntas, el
sacar buenas/malas notas
salón de actos, el
ser bueno en .
subrayar
suspender
taller, el
teclado, el
tecnología, la
texto, el
tijeras, las
tiza, la
trabajo, el
trabajos manuales, los
tutor, el
uniforme, el
vocabulario, el

Theme 2 . Holiday Time and Travel & Travel

2A - Travel, Transport and
Finding the Way
aeropuerto, el
andén, el
aparcar
autocar, el
autobús, el
autopista, la
AVE, el (tren de alta velocidad
español)
avión, el
barco, el
billete, el
(billete) sencillo, el
(billete) de ida, el
(billete) de ida y vuelta, el
bonobús, el
carretera, la
cinturón de seguridad, el
coche, el
conductor, el = driver; motorist
consigna, la
despacho de billetes, el
destino, el
directo
expreso, el
(no) fumador
informarse
llegada, la
mapa, el
metro, el
moto, la
parada, la
parking, el
pasajero, el
paso subterráneo, el
plano, el
(primera) clase
rápido, el
retraso, el
revisor, el
sacar
sala de espera, la
salida, la = departure
semáforo, el
suplemento, el
taquilla, la = ticket office
Talgo (train)taxi, el
TER (train)
transbordo, el
transporte (público), el
tranvía, el
tren, el
vía, la
viajero, el
vuelo, el
+ see 1C
2B - Tourism
acampar
acondicionado
aduana, la
bañarse
camping, el
caravana, la
climatizado
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
descansar
divertirse
DNI (National Identity card)
documento, el
equipaje, el
estar de vacaciones
excursión, la
ferry, el
folleto, el
foto(grafía), la
gafas de sol, las
guía (turística), la = guidebook
guía, el = guide
hotel, el
intercambio, el
lista, la
maleta, la
máquina de fotos, la
Mediterráneo, el
pasaporte, el
Pirineos, los
sacar fotos
sombra, la
tomar el sol
turismo, el
turista, elturístico
vacaciones, las
visita, la
visitar
Weather
cielo, el
estar nublado/despejado
haber tormenta/hielo/niebla
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frío
hacer sol/viento
llover
lluvia, la
nevar
nieve, la
nube, la
pronóstico, el
tiempo, el = weather
2C - Accommodation
albergue juvenil, el
alojarse
aparcar
apartamento, el
ascensor, el
balcón, el
baño, el
caravana, la
cepillo (de dientes), el
champú, el
desayuno, el
desodorante, el
ficha, la
firmar
funcionar
habitación doble, la
habitación individual, la
hotel, el
jabón, el
lavandería, la
libre = available
llave, la
luz, la
media pensión
parador, el
papel higiénico, el
pasta de dientes, la
peine, el
pensión, la = boarding house
pensión completa
persona, la
recepción, la
reserva, la
reservar
saco de dormir, el
secador de pelo, el
sitio, el = place, space, room
tienda, la = tent
2D - Holiday Activities
copa, la = wine glass
cuchara, la
cuchillo, el
mantel, el
platillo, el
plato, el = plate
servilleta, la
taza, la
tenedor, el
vaso, el
+ See 1B, 3B
2E - Services
Post Office
buzón, el
carta, la = letter
cartero, el
enviar
estanco, el
mandar
paquete, el
postal, la
sello, el
Getting help in an emergency
accidente, el
ambulancia, la
aspirina, la
avería, la
boca, la
bomberos, los
brazo, el
cabeza, la
catarro, el
comprimido, el
consultorio, el
consulta, la
crema, la
cuello, el
cuerpo, el
¡Cuidado!
Cruz Roja, la
dedo,el
doler
dolor, el
enfermedad, la
enfermo
espalda, la
esparadrapo, el
estómago, el
fiebre, la
garganta, la
gasolinera, la
gripe, la
hambre, el
herida, la
herido
incendio, el
insolación, la
inyección, la
jarabe, el
mano, la
mareado
mareo, el
medicamento, el
medicina, la
muela, la
nariz, la
oídos, los
ojo, el
¡Ojo!
pastilla, la
picadura, la
pie, el
pierna, la
policía, la
primeros auxilios, los
quemadura, la
resfriado, el
romperse
rueda, la
sed, la
socorrista, el
¡Socorro!
sueño, tener __
tirita, la
urgencias, las
Other
alquilar
billete, el = bank note
cajero automático, el
cambio, el
cheque de viaje, el
descolgar
equipo, el = equipment
introducir
moneda, la
oficina de cambio, la
Theme 3 . Work and Lifestyle


3A - Home Life
arreglar
belén, el
cocinar
compras, las
costumbre, la
faenas, las
fregar
lavar
lavar los platos
limpiar
pasar la aspiradora


planchar
quehaceres, los
quitar el polvo
tareas, las
tarjeta (de crédito), la
toalla, la
tradición, la
tradicional
+See 1A, 1B, 1D
3B - Healthy Living
aceite, el


aceituna, la
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.), el
ajo, el
arroz, el
asado
atún, el
azúcar (f.), el
bacalao, el
barra (de pan), la
beber
bebida, la
bistec, el or bisté, el
bocadillo, el
bombón, el
café, el = coffee
calamares, los
caramelo, el
carne, la
cebolla, la
cena, la
cenar
cereales, los
cerveza, la
champiñones, los
chicle, el
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
coca-cola, la
cocinar
col, la
coliflor, la
comida, la = lunch; food
ensalada, la
filete, el
flan, el
freír
fresa, la
fruta, la
gambas, las
gazpacho, el
guisantes, los
hamburguesa, la
helado, el
hervir
huevo, el
jamón (de york),el
jamón serrano, el
judías verdes, las
leche, la
lechuga, la
legumbres, las
limón, el
limonada, la
mantequilla, la
manzana, la
mariscos, los
melocotón, el
melón, el
merluza, la
mermelada, la
naranja, la
naranjada, la
nata, la
paella, la
pan, el
pastel, el
patata, la
patatas fritas, las
pera, la
perrito caliente, el
pescado, el
pimienta, la
pimiento, el
piña, la
plátano, el
pollo, el
postre, el
queso, el
rellenar
relleno, el = stuffing sal, la
salchicha, la
salchichón, el
salsa, la
sangría, la
sardina, la
servicio, el
sopa, la
tapas, las
tarta, la
té, el
tomate, el
tortilla, la
tostada, la
uvas, las
vainilla, la
vegetariano
verduras, las
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
yogur, el
zanahoria, la
zumo (de fruta), el
+ See 1D
3C - Part-time Jobs and
Work Experience
banco, el
cabina de teléfono, la
canguro, de
clínica, la
colgar
compañía, la
correo electrónico, el
cuidar
de parte de .
¡Diga!
¡Dígame!
dinero, el
dueño, el
ejército, el
empleo, el
empresa, la
encargado
encontrar
estar communicando
experiencia laboral, la
fábrica, la
fax, el
ganar = to earn
guía (telefónica), la
hacer prácticas
hacer un aprendizaje
jefe, el
línea, la
llamada, la
marcar = to dial
oficina, la
pagar bien / mal
prefijo, el
recado, el
repartir
solicitor trabajo
sueldo, el
teléfono (móvil), el
tomar un año libre
+ See 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
3D - Leisure
actuar
anuncio, el
apto
asiento, el
baile, el
bar, el
café, el = coffee shop
cafetería, la
cantante, el
carta, la = menu
cartelera, la
ciencia - ficción, la
clásico
comedia, la
concierto, el
concurso, el
corrida de toros, la
cuenta, la
de acción
de aventura
de terror
delicioso
dibujos animados, los
documental, el
entrada, la = ticket
entremeses, los
especialidad, la
estrella, la
función, la
hamburguesería, la
libre = free
menú, el
menú del día, el
noticias, las
ocio, el
¡Oiga!
paga, la
pagar
partido, el
plato, el = dish
plato combinado, el
policíaco
postre, el
propina, la
publicidad, la
ración, la
restaurante, el
romántico
¡Salud!
servicios, los
sesión, la
taquilla, la = box office
telenovela, la
tipo, el
trabajar = to act
Tráigame .
+ See 1A, 1B
3E - Shopping
a mitad de precio
abanico, el
abrigo, el
ahorrar
anuncio, el
artículo, el
bañador, el
blusa, la
bolso, el
botas, las
caja, la = till
calcetines, los
camisa, la
camiseta, la
carnicería, la
castañuelas, las
cerillas, las
chandal, el
cheque, el
cinturón, el
cliente, el
comprar
confitería, la
corbata, la descuento, el
droguería, la
estanco, el
falda, la
farmacia, la
frutería, la
gastar = to spend
grandes almacenes, los
guantes, los
impermeable, el
jersey, el
juguete, el
librería, la = bookshop
medias, las
mercado, el
monedero, el
muñeca, la
oferta, la
paga, la = pocket money
panadería, la
pantalón, el
pantalón corto, el
panty, el
paraguas, el
pastelería, la
peluquería, la
pendientes,los
periódico, el
pescadería, la
probarse
quedar
quiosco, el
rebajas, las
recibo, el
recuerdo, el
reembolso, el
regalo, el
reloj, el
ropa, la
sandalias, las
sección, la
servir
sombrero, el
supermercado, el
surtido
tabacalera, la
tarjeta de crédito, la
tienda de comestibles, la
traje, el
traje de baño, el
vaqueros, los
vender
vestido, el
zapatería, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
+ See 1C, 1D, 3B
Theme 4 . The Young Person in Society


4A - Character and Personal
Relationships
agresivo
ambicioso
amistoso
antipático
atento
atrevido
avaricioso
carácter, el
cariñoso
celoso
cobarde
comportamiento, el
comportarse
comprensivo
conducta, la
confianza, la
creativo
cruel
cualidad, la
cuidadoso
defecto, el
desobediente
egoísta
emprendedor
estúpido
extrovertido
formal
generoso
glotón
hablador
honrado
impaciente
insolente
llevarse bien / mal con
mal educado
mentiroso
mezquino
nervioso
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
personalidad, la
prudente
seguro de sí mismo
sensible
serio
severo
sincerotímido
torpe
travieso
valiente
+ See 1A, 3D
4B - The Environment
ahorrar
aire, el
amenazar
arruinar
atasco, el
basura, la
campaña, la
causa, la
causar
circulación, la
contaminación, la
contaminar
controlar
desastre, el
desastroso
destrucción, la
destruir
ecología, la
ecológico
estropear
evitar
gasolina (sin plomo), la
hogar, el
medio ambiente, el
peatón, el
peatonal
planeta, el
polución, la
preocupar(se)
proteger
recurso, el
salvar
selva, la
tierra, la
tráfico, el
urbanización, la
vehículo, el
vivienda, la
+ See 1C, 1D, 1E, 2A, 2C
4C - Education Issues
academia, la
carrera, la
castigar
castigo, el
deberes, los = duties
derechos, los
desobedecer
empleo, el
estricto
norma, la
obedecer
obligatorio
opción, la
práctica(s), la(s) = training
regla, la = regulation
respetar
respeto, el
riguroso
universidad, la
+ See 1D, 1E
4D - Careers and Future
Plans
ambición, la
aprendiz, el
aprendizaje, el
calificación, la
calificado
capacitar(se)
certificado, el
formación profesional, la
+ See 1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
4E - Social Issues, Choices
and Responsibilities
aceptable
alcohol, el
alcohólico
borracho
cigarrillo, el
dañar
daño, el
desempleo, el
droga, la
drogarse
emborracharse
en forma
en paro
fumar
horroroso
humo, el
mantener(se)
parado
peligro, el
peligroso
salud, la
saludable
sano
tabaco, el
+ See 1A, 1C, 3C, 3D, 3E,
4A, 4B, 4C, 4D


LÉXICO
Лексика

A
a
¿A cuántos estamos?
a eso de la(s) __
a fines (de)
a la una
...menos cuarto
.y/menos cinco, etc
.y media
a las dos, etc.
a lo mejor
a mediados (de)
a medianoche
a mediodía
a menudo
a mitad de precio
a partir de
a pie
a principios (de)
¿A qué hora .?
a tiempo
a veces
abajo (de)
abanico, el
abierto
abogado, el
abrazo, un
abrigo, el
abril
abrir
abuelo, el
aburrido
aburrirse
acabar (de)
academia, la
acampar
accidente, el
aceite, el
aceituna, la
acento, el
aceptable
aceptar
acompañar
aconsejar
acordarse
acostarse
actitud, la
actividad, la
activo
actor, el
actualidad, la
actuar
actualmente
adentro
adiós
adolescente
¿Adónde?
aduana, la
adulto
aeropuerto, el
afeitarse
aficionado, el
afirmación, la
afortunadamente
afuera
afueras, las
agenda, la
agosto
agradable
agresivo
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.), el
aguantar
ahí
ahora (mismo)
ahorrar
aire, el
aire acondicionado, el
aislado
ajedrez, el
ajo, el
al / en un momento
al final (de)
albañil, el
albergue juvenil, el
alcanzar
alcohol, el
alcohólico
aldea, la
alegrarse de
alegre
alegría, la
alemán
alemán, el
Alemania
alfombra, la
algo
algodón, el
algunas veces
alguno
allá
allí
almorzar
almuerzo, el
alojarse
alquilado
alquilar
alrededor (de)
alrededores, los
alto
altura, la
alumno, el
amable
amargo
amarillo
ambición, la
еlambicioso
ambiente, el
ambulancia, la
amenazar
América del Sur
amigo, el
amistoso
amueblado
ancho
anciano
Andalucía
andaluz
andando
andar
andén, el
animado
animal, el
añadir
año, el
Año Nuevo, el
año pasado, el
año próximo, el
año que viene, el
año siguiente, el
anoche
anteayer
antes (de)
antiguo
antipático
anuncio, el
apagar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
aparcar
aparecer
apartamento, el
apellido, el
apenas
aprender (a)
aprendiz, el
aprendizaje, el
aprobar
apropiado
aptitud, la
apto
apuntes, los
aquel
aquella
aquello
aquí
árbol, el
armario, el
arreglar
arreglarse
arriba (de)
arroz, el
arruinar
arte dramático, el
artículo, el
asado
ascensor, el
aseo, el
asiento, el
asignatura, la
asistir
aspecto, el
aspiradora, la
aspirina, la
atasco, el
atención, la
atentamente
atento
atletismo, el
atrevido
atún, el
aula (f.), el
ausente
autobús, el
autocar, el
autopista, la
avaricioso
AVE, el tren de alta
velocidad español)
avenida, la
avería, la
avión, el
ayer
ayuda, la
ayudar
ayuntamiento, el
azafata, la
azúcar, el
azul
B
bacalao, el
bailar
baile, el
bajar (de)
bajo
balcón, el
baloncesto, el
banco, el
bañera, la
bañador, el
bañarse
baño, el
bar, el
barato
barba, la
barco, el
barra (de pan), la
barrio, el
¡Basta!
bastante
bastar
basura, la
batería, la = drums
bebé, el
beber
bebida, la
belén, el
Bélgica
bello
biblioteca, la = library
bicicleta / bici, la
bien
bien educado
bienvenido
bigote, el
billar, el
billete, el = bank note
billete, el = ticket
.de ida
.de ida y vuelta
.sencillo
biología, la
bistec, el or bisté, el
blanco
bloque, el
blusa, la
boca, la
bocadillo, el
boda, la
bolera, la
bolígrafo/boli, el
bolsa, la
bolso, el
bomberos, los
bombón, el
bonito
bonobús, el
borracho
borrador, el = board rubber
borrador, el = rough copy
bosque,el
botas, las
bote, el
botella, la
boxeo, el
brazo, el
breve
británico
¡Buen viaje!
¡Buena suerte!
buenas noches
buenas tardes
bueno
buenos días
buscar
butaca, la
buzón, el
C
caballero(s)
caballo, el
cabeza, la
cabina de teléfono, la
cada
cada (diez) minutos
caer(se)
café, el = coffee
café, el = coffee shop
cafetería, la
caja, la = box
caja, la = till
cajero, el
cajero automático, el
calamares, los
calcetines, los
calefacción, la
caliente
calificación, la
calificado
callado
callar(se)
calle, la
calor, el
caluroso
calvo
cama, la
camarero, el
cambiar
camisa, la
cambio, el
caminar
camiseta, la
campaña, la
campeón, el
campeonato, el
camping, el
campo de deportes, el
campo, el
cancha/pista de (tenis), la
canción, la
canguro, de __
cansado
cantante, el
cantar
cantidad, la
cantina, la
capacitar(se)
capaz
capital, la
cara, la
carácter, el
caramelo, el
caravana, la
cariñoso
Carnaval, el
carne, la
carnicería, la
caro
carpeta, la
carpintero, el
carrera, la
carretera, la
carta, la = letter
carta, la = menu
cartas, las = playing cards
cartelera, la
cartero, el
cartón, el
casa, la
casa adosada, la
casado
casi
casilla(s) correcta(s), la/las
casete, el = cassette player
casete, la = cassette
castaño
castañuelas, las
castellano
castigar
castigo, el
castillo, el
catalán
Cataluña
catarro, el
catedral, la
causa, la
causar
cebolla, la
celebrarse
celoso
cena, la
cenar
centímetro, el
céntimo, el
céntrico
centro comercial, el
centro, el
centro, en el __ (de)
cepillo (de dientes), el
cerámica, la
cerca (de)
cercano
cereales, los
cerillas, las
cerrado
cerrar
certificado, el
cerveza, la
césped, el
chalet/chalé, el
champiñones, los
champú, el
chandal, el
charlar
cheque de viaje, el
cheque, el
chicle, el
chico, el
chimenea, la
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
ciclismo, el
cielo, el
(cien) kilómetros por hora
ciencia-ficción, la
ciencias, las
cierto
cigarrillo, el
cine, el
cinta, la
cinturón, el
cinturón de seguridad, el
circulación, la
ciudad, la
claro
clase, la
clásico
cliente, el
clima, el
climatizado
clínica, la
club de jóvenes, el
club, el
cobarde
cobaya, la
coca-cola, la
coche, el
cocina (de gas), la = cooker
cocina eléctrica, la
cocina, la = food technology
cocina, la = kitchen
cocinar
cocinero, el
coger
col, la
colección, la
colegio, el
colgar
coliflor, la
color, el
comedia, la
comedor, el
comenzar
comer
comerciante, el
comercio, el =business studies
comida, la = food
comida, la = lunch
comisaría, la
como
¿Cómo?
¿Cómo está(s)?
¿Cómo te (se) llama(s)?
cómoda, la
cómodo
compañero, el
compañía, la
comparar
compartir
completar
completo
comportamiento, el
comportarse
comprar
compras, las
comprensivo
comprimido, el
con permiso
concierto, el
concurrido
concurso, el
conducir
conducta, la
conductor, el = driver
conductor, el = motorist
conejo, el
confianza, la
confitería, la
congelador, el
conocer
conseguir
consejo, el
consigna, la
consulta, la
consultorio, el
contable, el
contaminación, la
contaminar
contar
contento
contestación, la
contestar
continuar
contra
controlar
conversación, la
conversar
copa, la = cup, trophy
copa, la = wine glass
corbata, la
correcto
corregir
correo, el
correo electrónico, el
Correos
correr
correspondencia, la
corresponder
corrida de toros, la
cortés
cortina, la
corto
cosa, la
costa, la
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
costar
costumbre, la
creativo
creer
crema, la
cristal, el
cruce, el
cruel
Cruz Roja, la
cruzar
cuaderno, el
cuadrado, (el)
cuadro, el
¿Cuál(es)?
cualidad, la
cualquier(a)
cuando
¿Cuándo?
¿Cuánto(s)?
¿Cuánto cuesta(n)?
¿Cuánto es?
¿Cuánto tiempo hace que .?
¿Cuánto vale(n)?
¿Cuántos años tiene(s)/
cumple(s)?
cuarto = fourth
cuarto de baño, el
cuarto de hora, un
cuarto, un = quarter
cuchara, la
cuchillo, el
cuello, el
cuenta, la
cuero, el
cuerpo, el
¡Cuidado!
cuidadoso
cuidar
cumpleaños, el
cumplir
curso, el
D
dañar
daño, el
dar
dar igual
darse prisa
de
de acción
de acuerdo
de aventura
¿De dónde?
¿De dónde eres/es?
de la mañana
de la noche
de la tarde
de nada
de nuevo
de parte de .
¿De qué color?
¿De quién?
de repente
de terror
de vez en cuando
debajo (de)
deber = must
deber = to owe
deberes, los = duties
deberes, los = homework
débil
decepcionado
decidir
décimo
decir
dedo, el
defecto,
el
dejar
dejar de
delante (de)
deletrear
delgado
delicioso
demasiado
dentista, el
dentro (de)
dentro de (diez) minutos
dependiente, el
deporte, el
deportista
deprisa
derecha, a la __
derecho, todo __
derechos, los
desafortunado
desagradable
desaparecer
desastre, el
desastroso
desayunar
desayuno, el
descansar
descolgar
describir
descripción, la
descuento, el
desde
desde hace
desear
desempleo, el
desobedecer
desobediente
desodorante, el
despacho de billetes, el
despacho, el
despacio
despedirse
despertador, el
despertarse
después (de)
destino, el
destrucción, la
destruir
desván, el
desventaja, la
detalle, el
detener(se)
detestar
detrás (de)
Día de Reyes, el
día festivo, el
día, el
día siguiente, al
diálogo, el
dibujar
dibujo, el = art
dibujo, el = drawing
dibujos animados, los
diccionario, el
diciembre
diente, el
diferencia, la
diferente (de)
difícil
¡Diga!
¡Dígame!
dinero, el
dirección, la = address
dirección, la = direction
directo
director, el
dirigir(se)
disco (compacto), el
discoteca, la
disculpa, la
disculparse
diseñar
distinto (de)
divertido
divertirse
divorciado
DNI (National Identity Card)
doblar
doble
docena, una
documental, el
documento, el
doler
dolor, el
domicilio, el
domingo, el
donde
¿Dónde?
dormir(se)
dormitorio, el
dos veces, etc.
droga, la
drogarse
droguería, la
ducha, la
ducharse
dueño, el
dulce
durable
durante
durar
duro
E
ecología, la
ecológico
económico
edad, la
edificio, el
educación física, la
egoísta
ejemplo, el
ejemplo, por __
ejercicio, el
ejército, el
electricista, el
elegante
emborracharse
emocionante
empezar
empleado, el
empleo, el
empresa, la
empujar
en
en (una) hora
en autobús
en autocar
en avión
en coche
en ese momento
en forma
en metro
en paro
en punto
en seguida
en tren
en voz alta
en voz baja
en/por todas partes
encantado
encantar
encargado
encender
encima (de)
encontrar(se)
encuesta, la
enérgico
enero
enfadado
enfadarse
enfermedad, la
enfermero, el
enfermo
enfrente (de)
¡Enhorabuena!
ensalada, la
enseñanza, la
enseñar = to show/teach
entender
entonces
entrada, la = entrance
entrada la = ticket
entrar
entre
entremeses, los
entrevista, la
enviar
época, en la ___ de
equipaje, el
equipo de música, el
equipo, el = equipment
equipo, el = team
equis, la
equitación, la
equivocarse
esa
Es el (primero) de __
es la una
escalera, la
escocés
Escocia
escoger
escribir
escritorio, el
escuchar
escuela, la
ese
eso
espalda, la
España
español
español, el
esparadrapo, el
especial
especialidad, la
espectáculo, el
espejo, el
esperar
esposo, el
esquí, el
esquiar
esquina, la
esta
estación de autobuses, la
estación de ferrocarril, la
estación de servicio, la
estación de tren, la
estación, la
estado civil, el
estadio, el
Estados Unidos, los/ EEUU
Estamos a (dos) de __
estanco, el
estante, el
estantería, la
estar
estar (situado)
estar a (X) (kiló)metros de
estar a (X) minutos de
estar a favor (de)
estar bien/fatal/regular
estar bien/mal
estar bueno/malo
estar comunicando
estar de acuerdo
estar de vacaciones
estar en contra (de)
estar equivocado
estar nublado/despejado
estatura, la
este
este año/mes
Este, el
estéreo personal, el
estimado
esto
estómago, el
estrecho
estrella, la
estricto
estropear
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
estupendo
estúpido
ética, la
euro, el
Europa
europeo
evitar
exactamente
examen, el
excelente
excursión, la
éxito, el
experiencia, la
explicar
expreso, el
exterior, el
extranjero, el
extraordinario
extrovertido
F
fábrica, la
fácil
faenas, las
falda, la
falso
faltar
familia, la
famoso
fantástico
farmacia, la
fatal
favorito
fax, el
febrero
fecha, la
felicidad, la
¡Felicidades!
feliz
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz Navidad!
femenino
fenomenal
feo
ferry, el
ficha, la
fiebre, la
fiesta, la = festival
fiesta, la = party
filete, el
finca, la
fin de semana, el
final, el
finalmente
firmar
física, la
flamenco, el
flan, el
flauta, la
flojo
flor, la
folleto, el
fondo, el
footing, el
formación profesional, la
formal
formulario, el
foto(grafía), la
fracasar
francés
francés, el
Francia
frase, la
fregadero, el
fregar
freír
fresa, la
fresco
frigorífico, el
frío, el
fruta, la
frutería, la
fuente, la
fuera (de)
fuerte
(no) fumador
fumar
función, la
funcionar
fútbol, el
futuro, el
G
gafas, las
gafas de sol, las
galería (de arte), la
Gales
galés
Galicia
gallego
gambas, las
ganar = to earn
ganar = to win
garaje, el
garganta, la
gasolina (sin plomo), la
gasolinera, la
gastar
gastar = to spend
gato, el
gazpacho, el
gemelo, el
generalmente
generoso
genial
gente, la
geografía, la
gimnasia, la
gimnasio, el
glotón
gol, el
goloso
goma, la
gordo
gracias
gracioso
grado, el
gramos
Gran Bretaña
grande
grandes almacenes, los
granja, la
granjero, el
gratis
gratuito
Grecia
gripe, la
gris
gritar
grueso
grupo, el
guantes, los
guapo
guardar
guía (telefónica), la
guía (turística), la = guidebook
guía, el = guide
guisantes, los
guitarra, la
gustar
H
haber tormenta/hielo/niebla
habitación, la
habitación doble, la
habitación individual, la
habitante, el
hablador
hablar
hace = ago
hacer
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frío
hacer falta
hacer prácticas
hacer sol/viento
hacer un aprendizaje
hacer una pregunta
hacerse
hacia
hallarse
hambre, el
hamburguesa, la
hamburguesería, la
hasta
hasta luego
hasta mañana
hay
hay que
helado, el
herida, la
herido
hermanastro, el
hermano, el
hervir
hierba, la
hierro, el
hijo (único), el
historia, la
histórico
hogar, el
hola
hombre, el
hombre de negocios, el
honrado
hora, la
horario, el
horrible
horroroso
hospital, el
hotel, el
hoy
huevo, el
humo, el
I
ideal
identidad, la
idioma, el
iglesia, la
igual
ilusionado
imaginar
impaciente
impermeable, el
importante
imposible
impresora, la
incendio, el
incluir
inconveniente, el
independiente
indicar
industria, la
industrial
información, la
informarse
informática, la
ingeniero, el
Inglaterra
inglés
inglés, el
injusto
inmediatamente
insignia, la
insolación, la
insolente
instalaciones, las
instituto, el
instrumento, el
inteligente
intercambio, el
interesante
interesar(se)
interior, el
internet, la
introducir
introvertido
inútil
invierno, el
invitar
inyección, la
ir (a/en )
ir a + infinitive
ir a buscar
ir con __
Irlanda
irlandés
irse
Italia
italiano
izquierda, a la __ (de)
J
jabón, el
jamás
jamón (de york), el
jamón serrano, el
jarabe, el
jardín, el
jardinero, el
jefe, el
jersey, el
joven = young
joven, el = young person
jubilado
judías verdes, las
juego, el
Juegos Olímpicos, los
jueves, el
jugador, el
jugar
juguete, el
julio
junio
justificar
justo
juventud, la
K
kilo, el
kilómetro, el
L
laboral
laboratorio, el
lado, al __ (de)
lago, el
lámpara, la
lana, la
lápices de colores, los
lápiz, el
largo
lata, una
latinoamericano
lavabo, el
lavadora, la
lavandería, la
lavaplatos, el
lavar
lavar los platos
lavarse
lección, la
leche, la
lechuga, la
lectura, la
leer
legumbres, las
lejano
lejos (de)
lengua, la
lentamente
lentes de contacto, las
lento
letra, la
levantar la mano
levantarse
libra (esterlina), la
libre = available
libre = free
librería, la, = bookcase
librería, la = bookshop
libro, el
limón, el
limonada, la
limpiar
limpiarse los dientes
limpio
línea, la
liso
lista, la
literatura, la
litro, el
llamada, la
llamar (por teléfono)
llamarse
llave, la
llegada, la
llegar (a/de)
lleno
llevar
llevar (+ time) + gerund
llevarse bien/mal con
llorar
llover
lluvia, la
loco
loncha, una
Londres
lotería, la
luego
lugar, el
lunes pasado, el etc.
lunes, el
luz, la
M
madera, la
madrastra, la
madre, la
mal
mal educado
maleta, la
malo
mamá, la
mañana = tomorrow
mañana, la = morning
mandar
mano, la
manta, la
mantel, el
mantener(se)
mantequilla, la
manzana, la
mapa, el
máquina, la
máquina de fotos, la
mar, el
marca, la
marcar = to dial
marcar = to score
marcharse
mareado
mareo, el
marido, el
mariscos, los
marrón
martes, el
marzo
más
masculino
matemáticas, las
matrimonio, el
máximo, el
mayo
mayor
mayoría, la
me parece
mecánico, el
medalla, la
media pensión
mediano
medianoche
medias, las
medicamento, el
medicina, la
médico, el
medida, la
medio
medio ambiente, el
mediodía
medir
Mediterráneo, el
mejicano
Méjico
mejor
mejorar(se)
melocotón, el
melón, el
mencionar
menor
menos
mensaje, el
mentir
mentira, la
mentiroso
menú del día, el
menú, el
mercado, el
merendar
merienda, la
merluza, la
mermelada, la
mes, el
mesa, la
metro, el = metre
metro, el = underground
mexicano
México
mezquino
miembro, el
mientras (que)
mientras tanto
miércoles, el
militar, el
mínimo, el
minuto, el
mirar
mismo
mitad, la
mochila, la
moderno
molestar(se)
moneda, la
monedero, el
monitor, el
monopatín, el
montaña, la
montar a caballo
monumento, el
moqueta, la
morado
moreno
morir
moto, la
muchacho, el
muchas veces
mucho
mucho gusto

mucho tiempo
mudarse (de casa)
muebles, los
muela, la
muerto
mujer, la
mundo, el
muñeca, la
museo, el
música, la
muy
N
nacer
nacimiento, el
nacionalidad, la
nada
nada más
nadar
nadie
naranja
naranja, la
naranjada, la
nariz, la
nata, la
natación, la
Navidad, la
necesario
necesitar
negativo
negro
nervioso
nevar
nevera, la
ni . ni
niebla, la
nieto, el
nieve, la
ninguno
niño, el
no
noche, la
Nochebuena, la
Nochevieja, la
nombre, el
norma, la
normal
normalmente
Norte, el
norteamericano
nota, la
noticias, las
novela, la
noveno
noviembre
novio, el
nube, la
nuevo
número, el
nunca
O
o . o
o/u
obedecer
obediente
obligatorio
obrero, el
obtener
ocho días
ocio, el
octavo
octubre
ocupado
ocurrir
odiar
Oeste, el
oferta, la
oficina, la
oficina de cambio, la
oficina de turismo, la
¡Oiga!
oídos, los
oír
¡Ojo!
ojo, el
¡Olé!
oler
olor, el
olvidar
opción, la
opinar
opinión, la
optar
optativo
optimista
ordenador, el
oreja, la
organizar
orgulloso
orientación profesional, la
oro, el
oscuro
otoño, el
otra vez
otro
P
paciente
padrastro, el
padre, el
paella, la
paga, la = pocket money
paga, la = wages
pagar
pagar bien/mal
página, la
país, el
paisaje, el
pájaro, el
palabra, la
palacio, el
pálido
pan, el
panadería, la
pantalla, la
pantalón, el
pantalón corto, el
panty, el
papá, el
papel, el
papel higiénico, el
papelera, la
paquete, el
par, el
para
parada, la
parado
parador, el
paraguas, el
parar
parar(se)
parecer
parecerse (a)
parecido
pared, la
pareja, la
parientes, los
parking, el
parque, el
parque de atracciones, el
parque infantil, el
parque temático, el
parque zoológico, el
parte, la
participar
partido, el
pasado mañana
pasado, el
pasajero, el
pasaporte, el
pasar (+ time)
pasar (por) = to go past, through
pasar = to happen
pasar la aspiradora
pasar (la) lista
pasarlo bien
pasatiempo, el
pasear
paseo, dar un __
pasillo, el
paso subterráneo, el
pasta de dientes, la
pastel, el
pastelería, la
pastilla, la
patata, la
patatas fritas, las
patinaje, el
patinar
patines, los
patio, el
peatón, el
peatonal
pecas, las
pedazo, el
pedir
pedir permiso
pedir prestado
peinarse
peine, el
película, la
peligro, el
peligroso
pelirrojo
pelo, el
pelota, la
peluquería, la
peluquero, el
pendientes,los
pensar
pensión completa
pensión, la = boarding house
peor
pequeño
pera, la
perder
perdón
perdonar
perezoso
perfecto
periódico, el
periodista, el
periquito, el
permitir
pero
perrito caliente, el
perro, el
persona, la
personalidad, la
pertenecer
pesar
pesca, la
pescadería, la
pescado, el
pescar
peseta, la
pesimista
peso, el
pez, el
piano, el
picadura, la
picante
pie, el
piel, la
pierna, la
pimienta, la
pimiento, el
piña, la
ping-pong, el
pintado
Pirineos, los
piscina, la
piso, el = flat
piso, el = floor
pista de hielo, la
pizarra, la
planchar
planeta, el
plano, el
planta baja, la
plástico, el
plata, la
plátano, el
platillo, el
plato combinado, el
plato, el = dish
plato, el = plate
playa, la
plaza, la
plaza de toros, la
plomo, el
pobre
pocas veces
poco
poco, un
poder
policía, el
policía, la
policíaco
polideportivo, el
pollo, el
poner
ponerse
ponerse a
popular
por
por año, _ día, _ noche, etc.
por allí
por aquí
¿Por dónde?
por eso
por favor
por fin
por la(s) mañana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
por lo general
por todas partes
¿Por qué?
porque
Portugal
portugués
posibilidad, la
posible
positivo
postal, la
póster, el
postre, el
práctica(s), la(s) = training
practicar
práctico
precio, el
precioso
preferir
prefijo, el
pregunta, (la)
preguntar
premio, el
preocupar(se)
preparar
presentación (oral), la
presentar
presente
prestar
primavera, la
primera (clase)
primero
primeros auxilios, los
primo, el
principio, al
probar
probarse
problema, el
procedente de
profesor, el
profundo
programa, el
programador, el
prohibido
prohibir
pronóstico, el
pronto
pronunciar
propina, la
propio
proteger
próximo
prudente
prueba, la
publicidad, la
público (adj.)
pueblo, el
puente, el
puerta, la
puerto, el
pues
Q
¿Qué?
¡Qué + adjective!
¡Que aproveche!
¡Qué asco!
¡Qué bien!
¿Qué día es hoy?
¿Qué fecha es (hoy)?
¿Qué hay?
¿Qué hora es?
¡Qué horror!
¡Qué lástima!
¡Que lo pase(s) bien!
¡Qué pena!
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¡Qué va!
quedar
quedarse (+ time)
quehaceres, los
queja, la
quejarse
quemadura, la
querer
querer decir
querido
queso, el
¿Quién?
química, la
quince días
quinto
quiosco, el
quisiera
quitar el polvo
quitarse
quizá(s)
R
ración, la
radiador, el
radio, la
rápidamente
rápido
rápido, el
raramente
raro
rato, el
ratón, el
ratos libres, los
razón, la
reacción, la
rebajas, las
recado, el
recepción, la
recepcionista, el
recibo, el
recoger
recomendar
recordar
recreo, el
recto, todo __
recuerdo, el
recurso, el
redondo
reembolso, el
regalo, el
región, la
regla, la = regulation
regla, la = ruler
regular
reír(se)
rellenar
relleno, el = stuffing
religión, la
reloj, el
Renfe/RENFE
repartir
repasar
repetir
reserva, la
reservar
resfriado, el
residencial
respetar
respeto, el
responder
responsable
respuesta, la
restaurante, el
resumen, el
retraso, el
revisor, el
revista, la
rico = tasty
rico = wealthy
riguroso
río, el
rizado
rojo
romántico
romperse
ropa, la
rosa
rosado
roto
rotulador, el
rubio
rueda, la
ruido, el
ruidoso
S
sábado, el
saber
sabor, el
sacapuntas, el
sacar
sacar buenas/malas notas
sacar fotos
saco de dormir, el
sal, la
sala de espera, la
sala de estar, la
sala de fiestas, la
salado
salchicha, la
salchichón, el
salida, la = departure
salida, la = exit
salir (a/de)
salón, el
salón de actos, el
salsa, la
¡Salud!
salud, la
saludable
saludos
salvar
sandalias, las
sangría, la
sano
santo,el
sardina, la
se(p)tiembre
secador de pelo, el
sección, la
secretario, el
sed, la
seda, la
seguir
segunda (clase)
segundo
seguro de sí mismo
sello, el
selva, la
semáforo, el
semana pasada, la etc.
Semana Santa, la
semana, la
señal, la
señas, las
sencillo
señor
señora
señorita
sensible
sentarse
sentido del humor, el
sentir (se)
separado
séptimo
ser
ser (+ adjective)
ser bueno en
ser de (+ person)
ser de (+ place)
ser de (+ material)
ser fuerte en .
serie, la
serio
servicio, el
servicios, los
servilleta, la
servir
sesión, la
severo
sexo, el
sexto
si
siempre
siento, lo __ (mucho)
sierra, la
significar
siguiente
silencio, el
silencioso
silla, la
sillón, el
simpático
sin
sin embargo
sincero
sino
sitio, el
sitio, el = place, space, room
sobre
sobresaliente
sobrino, el
socio, el
socorrista, el
¡Socorro!
sofá, el
sol, el
solamente
soldado, el
solicitar trabajo
solo
sólo
soltero
sombra, la
sombrero, el
sonar
sonido, el
sonreír(se)
sopa, la
sorprender
sorpresa, la
sótano, el
suave
subir
subrayar
sucio
sudamericano
sueldo, el
suelo, el
sueño, el
suerte, la
suficiente
sugerir
supermercado, el
suplemento, el
Sur, el
suramericano
surtido
suspender
susto, el
T
tabaco, el
tabla, la
Talgo, el (train)
talla, la
taller, el
tamaño, el
también
tampoco
tan
tanto
tapas, las
taquilla, la = box office
taquilla, la = ticket office
tarde = late
tarde, la = afternoon/evening
tareas, las
tarjeta, la
tarjeta de crédito, la
tarro, un
tarta, la
taxi, el
taza, la
té, el
teatro, el
tebeo, el
techo, el
teclado, el
técnico
técnico, el
tecnología, la
tejado, el
tela, la
telefonear
teléfono (móvil), el
telenovela, la
televisión, la
temperatura, la
templado
temprano
tenedor, el
tener
tener __ años
tener calor
tener éxito
tener frío
tener ganas de
tener hambre
tener lugar
tener miedo
tener prisa
tener razón
tener sed
tener sueño
tenis, el
TER, el (train)
tercero
terminar
terraza, la
terrible
texto, el
tibio
tiempo libre, el
tiempo, el = time
tiempo, el = weather
tienda, la = shop
tienda, la = tent
tienda de comestibles, la
tierra, la
tijeras, las
tímido
tío, el
típico
tipo, el
tirar
tirita, la
tiza, la
toalla, la
tocador, el
tocar = to play (an instrument)
tocar = to touch
tocarle a uno
todas las semanas
todavía
todo
todo el mundo
todo el tiempo
todos los días / meses, etc.
tolerante
tomar
tomar el sol
tomar un año libre
tomate, el
tonto
torcer
torero, el
torneo, el
toro, el
torpe
tortilla, la
tortuga, la
tostada, la
trabajador
trabajador, el
trabajar = to act
trabajar = to work
trabajo, el
trabajos manuales, los
tradición, la
tradicional
traer
tráfico, el
Tráigame .
traje de baño, el
traje, el
tranquilo
transbordo, el
transporte (público), el
tranvía, el
tratar de
travieso
tren, el
triste
trozo, el
turismo, el
turista, el
turístico
tutor, el
U
último
una vez más
único
uniforme, el
universidad, la
uno
urbanización, la
urgencias, las
usar
usted(es)
útil
utilizar
uvas, las
V
vacaciones, las
vacío
vainilla, la
¡Vale!
valer la pena
valiente
valle, el
vaqueros, los
varios
vaso, el
vecino, el
vegetariano
vehículo, el
vela, la
vender
venir
ventaja, la
ventana, la
ver
verano, el
verdad, la
verdadero
verde
verduras, las
vestido, el
vestirse
veterinario, el
vez, la
vía, la
viajar
viaje, el
viajero, el
vida, la
vídeo, el
videoclub, el
videojuego, el
vidrio, el
viejo
viento, el
Viernes Santo, el
viernes, el
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
violeta
visita, la
visitar
vista, la = sight
vista, la = view
viudo
vivienda, la
vivir
vivo
vocabulario, el
volver (a / de)
volverse
vosotros
voz, la
vuelo, el
vuelta, dar una ___
W
windsurf, el
Y
y/e
ya
yogur, el
Z
zanahoria, la
zapatería, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
zona, la
zoo, el
zumo (de fruta), el

GRAMÁTIСA
Граматика
Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми прикметників.

Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.

Дієслово. Дієслівні часи Modo Indicativo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Pretérito perfecto (рецептивний рівень), Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto (рецептивний рівень). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Сполучники. Вживання сполучників.

Синтаксис.

Структура різних типів речень.

Прості речення.

Безособові речення.

Складносурядні речення.

Складнопідрядні речення.

Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Пряма і непряма мова.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  О.А. Удод
Взято с сайта ИИТСО
Готовьтесь на здоровье!

Если Вас интересуют программы по другим предметам ЗНО 2014, то найти ссылки на них можно в материале "Все программы ЗНО 2014"

Характеристика теста в материале "Иностранные языки. Характеристика ЗНО 2014"
Подпишитесь на обновления - введите свой e-mail:
Вы можете помочь продвижению образовательного блога "Учись", разместив ссылку на понравившийся материал с помощью сервиса закладок, кнопки которого расположены под этой записью. Спасибо!